Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 september 2012

Digitala agendan: En ny strategi för att öka de europeiska företagens och myndigheternas produktivitet genom datormoln

EU-kommissionens nya strategi ”Att frigöra datormolnets potential i Europa” beskriver åtgärder för att skapa 2,5 miljoner nya europeiska arbetstillfällen och öka EU:s BNP med 160 miljarder euro per år (cirka 1 %) till 2020.

Strategin är utformad för att snabba på och öka användningen av datormolnet i hela ekonomin.

”Datormoln” avser lagringen av data (t.ex. textfiler, bilder och video) och mjukvara på avlägset belägna datorer som användarna har tillgång till över internet via valfri apparat. Detta är snabbare, mer flexibelt och potentiellt säkrare än IT-lösningar på plats. Många populära tjänster som Facebook, Spotify och webbaserade epostsystem använder datormolnteknik men de reella ekonomiska fördelarna kommer från företagens och den offentliga sektorns allmänna användning av molnlösningar.

Bland viktiga åtgärder för strategin kan nämnas följande:

  • Att röja upp i djungeln av tekniska standarder så att molnanvändare får driftskompatibilitet, uppgiftsportabilitet och reverserbarhet. De nödvändiga standarderna bör fastställas senast 2013.

  • Stöd för EU-omfattande certifieringssystem för tillförlitliga tillhandahållare av datormoln.

  • Att ta fram en mall för ”säkra och rättvisa” kontraktsvillkor för datormolnskontrakt inklusive avtal om servicenivå.

  • Ett europeiskt partnerskap för molntjänster tillsammans med medlemsstaterna och näringslivet för att utnyttja den offentliga sektorns köpkraft (20 % av alla it-utgifter) för att forma den europeiska marknaden för molntjänster, öka möjligheterna för europeiska tillhandahållare av datormoln att växa och uppnå en konkurrenskraftig storlek samt få en billigare och bättre eförvaltning.

Datormoln kommer att ha en avgörande betydelse för vår ekonomi. Utan EU-åtgärder kommer vi att sitta fast i våra nationella fästningar och gå miste om miljarder i vinster. Vi måste uppnå en kritisk massa och få enhetliga regler i hela Europa. Vi måste kraftfullt ta itu med de upplevda riskerna med datormoln, säger kommissionens vice ordförande Neelie Kroes.

Europa måste tänka i stor skala. Molnstrategin kommer att öka förtroendet för innovativa datorlösningar och främja en konkurrenskraftig digital inre marknad som Europas invånare kan känna sig säkra i. Det innebär att den nya ramen om dataskydd som kommissionen förslog tidigare i år antas så snart som möjligt och att säkra och rättvisa avtalsbestämmelser och –villkor utvecklas, säger kommissionens vice ordförande Viviane Reding.

Bakgrund

Dagens tillkännagivande av strategin kommer efter kommissionens förslag från 2012 om att uppdatera bestämmelserna om dataskydd och före en europeisk strategi för it-säkerhet som ska tillkännages under de följande månaderna. Utvecklingen av sådana europeiska bestämmelser om datormoln är en nödvändig förutsättning för det sömlösa digitala utrymmet som kommer att ge oss en verklig digital inre marknad. Sammantaget skapar dessa åtgärder en dynamisk internetmiljö i Europa som man kan lita på.

Datormolnets fördelar beror på dess stordriftsfördelar. 80 % av de organisationer som använder sig av datormoln sparar minst 10–20 %. Betydande produktivitetsvinster kan också förväntas om vi får en allmän användning.

I avsaknad av gemensamma standarder och tydliga avtal drar sig många potentiella användare från att använda molnlösningar. De är osäkra på vilka standarder och certifikat de ska leta efter för att uppfylla sina krav och rättsliga skyldigheter, till exempel för att säkerställa att deras egna eller deras kunders uppgifter är säkra eller att tillämpningarna är driftskompatibla. Tillhandahållare och användare av molntjänster vill också ha tydligare regler vad gäller leveransen av molntjänster, till exempel vad gäller frågan om var rättsliga tvister kommer att lösas och hur man kan vara säker på att det kommer att vara lätt att flytta uppgifter och mjukvara mellan olika tillhandahållare av molntjänster.

Användbara länkar

Att frigöra datormolnets potential i Europa – Vad innebär det för mig? (MEMO/12/713)

EU-kommissionens meddelande Att frigöra datormolnets potential Europa - Vad innebär det för mig?

Att frigöra datormolnets potential i Europa – Bifogat arbetsdokument från kommissionens avdelningar

"Quantitative Estimates of the Demand for Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers to Take-up" - rapport från IDC

Deltag i debatten

Hash Tag: #cloudstrategy

Neelie Kroes webbplats:

Följ Neelie Kroes på Twitter

Förklaring av strategin

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar