Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 27. septembra 2012

Digitálna agenda: nová stratégia na stimuláciu produktivity podnikov a verejnej správy v Európe prostredníctvom tzv. cloud computingu

Európska komisia vo svojej novej stratégii „Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe“ uvádza opatrenia, ktorých cieľom je dosiahnuť do roku 2020 čistý nárast o 2,5 milióna nových pracovných miest v Európe a posilniť HDP EÚ o 160 miliárd EUR ročne (približne o 1 %).

Stratégia je zameraná na zrýchlenie a zvýšenie používania cloud computingu v celom hospodárstve.

„Cloud computing“ sa týka ukladania údajov (napríklad textových súborov, obrázkov a videa) a softvéru na vzdialených počítačoch, ku ktorým majú používatelia prístup prostredníctvom internetu zo zariadenia podľa svojho výberu. Ide o rýchlejší, lacnejší, flexibilnejší a potenciálne bezpečnejší nástroj než lokálne riešenia IT. Technológie cloud computingu využívajú mnohé obľúbené služby ako Facebook, Spotify a webmail, ale skutočné hospodárske výhody prináša až rozšírené používanie riešení cloudu v podnikoch a vo verejnom sektore.

Ku kľúčovým opatreniam stratégie patrí:

  • zmenšenie spleti technických noriem, ktoré používateľom cloudu prinesú interoperabilitu, prenosnosť a reverzibilitu údajov, pričom potrebné normy by sa mali identifikovať do roku 2013,

  • podpora celoeurópskych systémov certifikácie pre dôveryhodných poskytovateľov cloud computingu v rámci celej EÚ,

  • vypracovanie vzorových bezpečných a spravodlivých zmluvných podmienok pre zmluvy o cloud computingu vrátane dohôd o úrovni poskytovaných služieb,

  • európske partnerstvo pre cloud s členskými štátmi a priemyselnou obcou, aby sa mohla využiť kúpna sila verejného sektora (20 % všetkých výdavkov na IT) s cieľom formovať európsky trh s cloud computingom, zvýšiť šance európskych poskytovateľov cloud computingu na ich rast, aby mohli dosiahnuť konkurenčné postavenie, a vybudovať lacnejšiu a lepšiu elektronickú verejnú správu.

Podpredsedníčka Neelie Kroesová uviedla: „Cloud computing znamená pre naše hospodárstvo prevratnú zmenu. Bez opatrení na úrovni EÚ bude každý členský štát nútený konať sám a príde o hospodárske zisky vo výške desiatok miliárd eur. Musíme dosiahnuť kritické množstvo a vypracovať jednotný súbor pravidiel platných v celej Európe, a tým tvárou v tvár riešiť riziká spojené s cloud computingom.“

Podpredsedníčka Viviane Redingová dodala: „Európa musí byť ambiciózna. Stratégiou cloud computingu sa zvýši dôvera v inovačné výpočtové riešenia a posilní konkurenčný jednotný digitálny trh, na ktorom sa Európania cítia v bezpečí. To znamená potrebu rýchleho prijatia nového rámca na ochranu údajov, ktorý Komisia navrhla počas tohto roka, a potrebu vypracovania bezpečných a spravodlivých zmluvných podmienok.“

Súvislosti

Dnešné oznámenie stratégie nadväzuje na návrh Komisie z roku 2012 na aktualizáciu pravidiel ochrany údajov. Za ním bude nasledovať európska stratégia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa má predložiť v nasledujúcich mesiacoch. Vypracovanie týchto európskych pravidiel v oblasti cloud computingu je základným predpokladom bezproblémového budovania digitálneho priestoru, ktorý nám prinesie skutočne jednotný digitálny trh. Všetky tieto opatrenia sú súčasťou komplexného úsilia zaistiť dynamické a dôveryhodné internetové prostredie v Európe.

Prínosy cloud computingu vyplývajú z jeho úspor z rozsahu. 80 % organizácií, ktoré prijali cloud computing, dosahuje úspory nákladov aspoň vo výške 10 — 20 %. Možno očakávať aj značný nárast produktivity, ak bude možné zaistiť jeho rozsiahle prijatie vo všetkých odvetviach hospodárstva.

Absencia spoločných noriem a jednoznačných zmlúv v súčasnosti odrádza mnohých potenciálnych používateľov od prijímania riešení cloudu. Nie sú si istí, ktoré normy a certifikáty by sa mali usilovať získať, aby splnili v nich stanovené požiadavky a svoje právne povinnosti. Ide napríklad o povinnosť zaistiť bezpečnosť ich vlastných údajov alebo údajov ich zákazníkov alebo interoperabilitu aplikácií. Poskytovatelia a používatelia cloud computingu takisto potrebujú jednoznačnejšie pravidlá v súvislosti s poskytovaním služieb cloudu, napríklad pokiaľ ide o otázku, kde sa budú riešiť právne spory alebo ako zabezpečiť jednoduchý presun údajov a softvéru medzi rôznymi poskytovateľmi cloud computingu.

Užitočné odkazy

Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe – čo to znamená pre mňa? (MEMO/12/713)

Oznámenie Európskej komisie o uvoľnení potenciálu cloud computingu v Európe

Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe - sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie

Štúdia IDC „Kvantitatívne odhady dopytu po cloud computingu v Európe a pravdepodobné prekážky jeho prijatia“ (Quantitative Estimates of the Demand for Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers to Take-up)

Vyjadrite svoj názor

Hash Tag: #cloudstrategy

Webová stránka Neelie Kroesovej:

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri

Vysvetlenie politiky

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar