Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 27 września 2012 r.

Europejska agenda cyfrowa: nowa strategia na rzecz pobudzenia wydajności przedsiębiorstw i administracji w Europie poprzez wykorzystywanie chmur obliczeniowych

W swojej nowej strategii na rzecz wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej w Europie Komisja Europejska określiła działania zmierzające do uzyskania pewnych korzyści w postaci 2,5 mln nowych miejsc pracy w Europie oraz rocznego przyrostu PKB UE na poziomie 160 mld EUR (ok. 1%) do 2020 r.

Strategia ma na celu przyspieszenie i zoptymalizowanie procesu wykorzystania chmury obliczeniowej w całej gospodarce.

Pojęcie „chmury obliczeniowej” odnosi się do przechowywania - na znajdujących się w innej lokalizacji komputerach - danych (takich jak pliki tekstowe, zdjęcia, pliki wideo) oraz oprogramowania, do których użytkownicy uzyskują dostęp przez internet za pomocą wybranego przez siebie urządzenia. Jest to rozwiązanie szybsze, tańsze, bardziej elastyczne i potencjalnie bezpieczniejsze od rozwiązań informatycznych zlokalizowanych na miejscu. Wiele popularnych serwisów, takich jak Facebook, Spotify i poczta przez www, korzysta już z technologii chmur obliczeniowych, ale rzeczywiste korzyści ekonomiczne mogą wynikać z upowszechnienia wykorzystania rozwiązań opartych na modelu chmury wśród przedsiębiorców i podmiotów sektora publicznego.

Kluczowe działań w ramach strategii to:

  • rozwiązanie problemu mnogości standardów, aby zapewnić użytkownikom chmury interoperacyjność, przenoszenie danych i odwracalność danych; niezbędne normy zostaną określone do 2013 r.;

  • promowanie ogólnounijnych mechanizmów certyfikacji dla wiarygodnych dostawców usług w modelu chmury;

  • opracowanie wzoru „bezpiecznych i uczciwych” warunków dla umów dotyczących usług w chmurze, w tym umów o gwarantowanym poziomie usług;

  • ustanowienie europejskiego partnerstwa na rzecz chmur obliczeniowych z udziałem państw członkowskich i podmiotów branżowych, aby wykorzystać siłę nabywczą sektora publicznego (20% wszystkich wydatków w dziedzinie IT) w celu kształtowania europejskiego rynku chmury obliczeniowej, zwiększenia szans europejskich dostawców usług w modelu chmury na osiągnięcie poziomu zapewniającego konkurencyjność oraz dostarczenia tańszych i lepszych rozwiązań w zakresie elektronicznej administracji publicznej.

Wiceprzewodnicząca Neelie Kroes powiedziała: „Chmury obliczeniowe są motorem zmian dla naszej gospodarki. Jeżeli nie podejmiemy działania na szczeblu unijnym, będziemy dalej tkwić w rzeczywistości ograniczonej krajowymi barierami i przegapimy miliardowe korzyści gospodarcze. Konieczne jest osiągnięcie masy krytycznej i przyjęcie jednolitego zestawu reguł w całej Europie. Musimy stawić czoło dostrzeżonym zagrożeniom związanym ze stosowaniem chmury obliczeniowej.

Wiceprzewodnicząca Viviane Reding powiedziała: Europa musi myśleć globalnie. Strategia dotycząca modelu chmury pozwoli zwiększyć zaufanie do innowacyjnych rozwiązań komputerowych oraz stymulować konkurencyjność jednolitego rynku cyfrowego, na którym Europejczycy będą czuć się bezpiecznie. Oznacza to szybkie przyjęcie nowych ram ochrony danych, zaproponowanych przez Komisję na początku tego roku, oraz opracowanie bezpiecznych i uczciwych warunków umów”.

Kontekst

Ogłoszona dziś strategia pojawia się w następstwie propozycji w sprawie aktualizacji przepisów dotyczących ochrony danych przedstawionej przez Komisję w 2012 r. oraz poprzedza europejską strategię na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego, która zostanie przedstawiona w nadchodzących miesiącach. Opracowanie odpowiednich przepisów europejskich w zakresie chmur obliczeniowych jest warunkiem koniecznym do zapewnienia sprawnie funkcjonującej przestrzeni cyfrowej, której efektem będzie prawdziwy jednolity rynek cyfrowy. Kroki te składają się wspólnie na kompleksowe działanie mające na celu stworzenie dynamicznego i zaufanego środowiska internetowego w Europie.

Korzyści związane z modelem chmury wynikają z oszczędności skali. 80% organizacji, które zaczynają korzystać z chmury obliczeniowej, osiąga oszczędności kosztów na poziomie co najmniej 10-20%. Ponadto w przypadku upowszechnienia tych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki można oczekiwać znaczącego zwiększenia produktywności.

Brak wspólnych norm i precyzyjnych umów odstrasza obecnie wielu potencjalnych użytkowników od zastosowania rozwiązań opartych na modelu chmury. Nie wiedzą oni dokładnie, jakich standardów i certyfikatów powinni szukać, aby zaspokoić swoje potrzeby oraz wypełnić obowiązki wynikające z przepisów prawa, np. zapewnić bezpieczeństwo danych (własnych lub swoich klientów) bądź zagwarantować interoperacyjność aplikacji. Dostawcy i użytkownicy usług w modelu chmury oczekują również jaśniejszych zasad w przypadku świadczenia usług w modelu chmury, np. odpowiedzi na pytania dotyczące miejsca rozstrzygania sporów prawnych bądź tego, w jaki sposób uzyskać pewność co do łatwości przenoszenia danych i oprogramowania między różnymi dostawcami usług w modelu chmury.

Przydatne linki:

Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie – co to dla mnie może oznaczać? (MEMO/12/713)

Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej w Europie

Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie– towarzyszący dokument roboczy służb Komisji

Badanie IDC „Szacunkowe dane ilościowe dotyczące popytu na usługi świadczone w modelu chmury obliczeniowej w Europie i możliwych barier dla ich wprowadzenia” (ang. Quantitative Estimates of the Demand for Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers to Take-up)

Zabierz głos!

Hashtag: #cloudstrategy

Strona internetowa: Neelie Kroes

Neelie Kroes w serwisie Twitter: Twitter

Objaśnienie polityki

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar