Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 27. září 2012

Digitální agenda: Nová strategie pro posílení růstu produktivity evropských podniků a veřejné správy prostřednictvím cloud computingu

Nová strategie Evropské komise pro „uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě“ uvádí opatření, která mají do roku 2020 zaručit čistý přírůstek 2,5 milionu nových evropských pracovních míst a roční nárůst HDP v EU ve výši 160 miliard EUR (přibližně 1 %).

Cílem této strategie je urychlit a posílit využívání cloud computingu ve všech odvětvích hospodářství.

Cloud computingem se rozumí ukládání údajů (např. textových souborů, obrázků nebo videí) a softwaru na vzdálených počítačích, k nimž mají uživatelé přístup prostřednictvím internetu ze zařízení, které si sami zvolí. To je rychlejší, levnější, pružnější a potenciálně bezpečnější řešení než lokální informační technologie. Technologie cloud computingu využívá mnoho populárních služeb, jako je Facebook, Spotify a webový e-mail, avšak reálný ekonomický prospěch může přinést pouze široké využívání cloud computingu v podnicích a ve veřejném sektoru.

Mezi klíčová opatření strategie patří:

  • radikální řešení nepřehledné situace v oblasti technických norem, aby uživatelům cloud computingu byla zajištěna interoperabilita, přenositelnost a reversibilita údajů;nezbytné normy by měly být stanoveny do roku 2013;

  • podpora pro systémy certifikace důvěryhodných poskytovatelů cloud computingu s platností pro celou EU;

  • vypracování vzorových bezpečných a spravedlivých smluvních podmínek pro zakázky v oblasti cloud computingu, včetně dohod o poskytování služeb, a

  • evropské partnerství pro cloud computing s členskými státy a odvětvím, jehož cílem je využít kupní síly veřejného sektoru (20 % všech výdajů za IT) k vytvoření evropského trhu s produkty a službami cloud computingu, rozšíření možností růstu evropských poskytovatelů cloud computingu za účelem dosažení konkurenceschopnosti a zajištění lepší a levnější elektronické veřejné správy.

Jak uvedla místopředsedkyně Neelie Kroesová: „Cloud computing je předělem ve vývoji našeho hospodářství. Bez opatření na úrovni EU zůstaneme uvězněni za hradbami svých států a přijdeme o hospodářské zisky v miliardách EUR. Musíme zásadním způsobem rozšířit jeho využívání a vytvořit jednotný soubor pravidel pro celou Evropu. Musíme se rozhodně vypořádat s obecně pociťovanými riziky cloud computingu.“

Místopředsedkyně Viviane Redingová prohlásila: „Evropa si musí klást velké cíle. Strategie pro cloud computing posílí důvěru v inovativní počítačová řešení a přispěje k rozmachu konkurenceschopného jednotného digitálního trhu, na němž se Evropané budou cítit bezpečně. To znamená, že je třeba rychle přijmout nový rámec pro ochranu údajů, který Komise navrhla na počátku roku, a vypracovat bezpečné a spravedlivé smluvní podmínky.“

Souvislosti

Dnes zveřejněná strategie navazuje na návrh aktualizace pravidel pro ochranu údajů, který Komise předložila v roce 2012, a předchází evropské strategii pro kybernetickou bezpečnost, jejíž návrh má být předložen v nadcházejících měsících. Vypracování evropských pravidel pro cloud computing je předpokladem pro vznik hladce fungujícího digitálního prostoru, který nám přinese skutečně jednotný digitální trh. Tato opatření jsou součástí širšího úsilí o vytvoření dynamického a důvěryhodného internetového prostředí v Evropě.

Výhody cloud computingu jsou dány jeho úsporami z rozsahu. 80 % organizací, které zavedly cloud computing, dosahuje nejméně 10–20% úspor nákladů. Bude-li cloud computing přijat ve všech odvětvích ekonomiky, lze rovněž očekávat významné zvýšení produktivity.

V současné době odrazuje mnoho potenciálních uživatelů od přijetí cloud computingu neexistence společných norem a jasných smluv. Nejsou si jisti, jaké normy a certifikáty by měli vyžadovat k uspokojení svých potřeb a splnění právních povinností, například pro zajištění bezpečnosti svých vlastních údajů nebo údajů svých zákazníků nebo interoperability aplikací. Poskytovatelé a uživatelé cloud computingu rovněž požadují jasnější pravidla, pokud jde o poskytování služeb cloud computingu, například v otázce soudní příslušnosti v případě právních sporů nebo záruk umožňujících snadné předávání údajů a softwaru mezi různými poskytovateli cloud computingu.

Užitečné odkazy

Uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě – Co pro mě znamená? (MEMO/12/713)

Sdělení Evropské komise o uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě

Uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě – doprovodný pracovní dokument útvarů Komise

Studie IDC „Quantitative Estimates of the Demand for Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers to Take-up“

Vyjádřete svůj názor

Hashtag: #cloudstrategy

Internetové stránky Neelie Kroesové:

Neelie Kroesová na Twitteru

Vysvětlení politiky


Side Bar