Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 september 2012

Miljö: Kommissionen drar Sverige inför rätta för att lagstiftningen om elektriskt och elektroniskt avfall inte följs

Bryssel den 27 september 2012 – EU-kommissionen drar Sverige inför EG-domstolen för att Sverige inte på ett korrekt sätt har införlivat EU-lagstiftningen om elektroniskt avfall (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Kommissionen är bekymrad över bristerna i det svenska införlivandet av direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE-direktivet) i den nationella lagstiftningen. På rekommendation av miljökommissionär Janez Potočnik hänvisar kommissionen därför målet till EG-domstolen.

Elektriskt och elektroniskt avfall är en betydelsefull resurs för Europas framtid. Vi behöver därför en kraftfull lagstiftning inom detta område, och den måste tillämpas i hela unionen. Det är grunden för en lovande industri som Europa kan gå i täten för, säger kommissionär Janez Potočnik.

Kommissionen inledde ett överträdelseförfarande mot Sverige 2007 för bristande införlivande av ett antal bestämmelser i WEEE-direktivet, inklusive bilaga III till direktivet, i vilket de tekniska kraven för anläggningar för lagring och behandling av WEEE anges. Elektriskt och elektroniskt avfall är ofta giftigt, och det är därför viktigt att avfallet lagras i ogenomträngliga, väderbeständiga anläggningar för att förhindra eventuellt läckage. Sverige fick ett motiverat yttrande om detta ärende i juni 2009. I sitt svar till kommissionen angav de svenska myndigheterna att de skulle ändra den nationella lagstiftningen så att den på ett korrekt sätt speglar de krav som anges i bilaga III, och att den ändrade lagstiftningen skulle träda i kraft den 1 januari 2010. Men eftersom kommissionen fortfarande inte har informerats om den ändrade lagstiftningen anser den att bilaga III inte har blivit införlivad på ett korrekt sätt. Sverige kommer därför att kallas inför domstol.

Bakgrund

WEEE-direktivet (direktiv 2002/96/EG) har varit i kraft sedan februari 2003. Det innehåller krav på inrättande av insamlingssystem där konsumenterna gratis kan lämna tillbaka uttjänt elektriskt och elektroniskt avfall. Syftet är att förhindra skador på människors hälsa och miljön från farliga ämnen som finns i sådant avfall, och att öka materialåtervinningen och/eller återanvändningen av produkter och material. I december 2008 föreslog kommissionen en omarbetning av WEEE-direktivet, och detta har nu ändrats och antagits av parlamentet och rådet.

Direktivet syftar till att förbättra hanteringen av den snabbt ökande mängden WEEE som genereras i EU. För närvarande är det bara en tredjedel av det elektriska och elektroniska avfallet i EU som samlas in separat inom ramen för det dokumenterade systemet. Det existerande EU-insamlingsmålet är 4 kg WEEE per capita, vilket utgör cirka 2 miljoner ton per år, av cirka 10 miljoner ton WEEE som genereras årligen i EU. Till 2020 beräknas det att volymen WEEE kommer att öka till 12 miljoner ton. Det slutliga ambitiösa målet i det nya direktivet, att 85 % av all WEEE som genereras ska samlas in, ska säkerställa att 10 miljoner ton, eller cirka 20 kg per capita, kommer att samlas in separat i EU 2020.

Ytterligare information:

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Se även:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

MEMO/12/708

MEMO/12/12

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar