Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL PL

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 27. septembra 2012

Javna naročila: Komisija poziva Sodišče, naj Poljski, Nizozemski, Luksemburgu in Sloveniji naloži denarno kazen zaradi neizvajanja pravil o javnih naročilih na področju obrambe

Evropska komisija se je odločila, da proti Poljski, Nizozemski, Luksemburgu in Sloveniji sproži postopek pred Sodiščem EU, ker države niso v celoti izvedle direktive o naročanju orožja, streliva in vojaških sredstev (ter povezanih gradenj in storitev) za obrambne namene ter naročanju občutljivega blaga, gradenj ali storitev za varnostne namene. Direktiva 2009/81/ES je bila sprejeta avgusta 2009 in bi jo vse države članice morale prenesti v svoje zakonodaje do 20. avgusta 2011. Komisija se je tudi odločila, da od Sodišča zahteva, da tem štirim državam članicam naloži dnevno denarno kazen do prenosa navedene direktive v celoti.

Večina držav članic je že sprejela izvedbeno zakonodajo. Poljska, Nizozemska in Luksemburg pa še niso priglasile Komisiji nobenih nacionalnih izvedbenih ukrepov. Slovenija je priglasila le sprejetje dela zahtevanih določb.

Če direktiva ne bo v celoti izvedena v vseh državah članicah, podjetja in davkoplačevalci ne bodo uživali prednosti lažjega dostopa do bolj odprtega, preglednega vseevropskega obrambnega trga.

Komisija predlaga dnevno denarno kazen v višini 70 561,92 EUR za Poljsko, 57 324,80 EUR za Nizozemsko, 8 320 EUR za Luksemburg in 7 038,72 EUR za Slovenijo od dneva sprejetja pritrdilne sodbe Sodišča do dneva, ko bodo zadevne države članice Komisijo obvestile, da so v celoti prenesle pravila v nacionalno zakonodajo.

Te denarne kazni predlaga Komisija v skladu z Lizbonsko pogodbo in ob upoštevanju trajanja in teže kršitve ter velikosti posameznih držav članic. Končno odločitev o kaznih bo sprejelo Sodišče.

Ozadje

Direktiva 2009/81/ES uvaja naslednje ukrepe na evropski ravni:

  • pravična in pregledna pravila, ki olajšujejo podjetjem dostop do obrambnih in varnostnih trgov v ostalih državah EU;

  • prožnost, s katero se lahko javni organi naročniki pogajajo o vseh podrobnostih zapletenih pogodb;

  • možnost, da javni organi naročniki zahtevajo zaščitne ukrepe (od dobaviteljev) za zagotovitev varovanja zaupnih informacij pred nepooblaščenim dostopom in varnost oskrbe, ki bi pomagala zagotoviti, da oborožene sile pravočasno prejemajo pošiljke – zlasti v času krize ali oboroženega spopada.

Direktiva se nanaša na posebne varnostne in obrambne pogodbe za:

  • vojaško opremo1 ter z njo povezane gradnje in storitve;

  • gradnje in storitve, povezane z občutljivo varnostno opremo, ki vključujejo dostop do zaupnih podatkov.

Dodatne informacije

Javna naročila na področju obrambe: stanje prenosa Direktive 2009/81/ES za vse države članice:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72009L0081:SL:NOT

Najnovejše informacije o postopkih za ugotavljanje kršitev za vse države članice:

http://ec.europa.eu/community_law/index_sl.htm

Več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev najdete v: MEMO/12/12 - MEMO/12/708

Kontakti :

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar