Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SL

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 27 września 2012 r.

Zamówienia publiczne: Komisja wnioskuje do Trybunału Sprawiedliwości o ukaranie Polski, Niderlandów, Luksemburga i Słowenii za brak wdrożenia zasad udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obronności

Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej spraw przeciwko Polsce, Niderlandom, Luksemburgowi i Słowenii w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie zamówień publicznych dotyczących zakupów broni, amunicji i materiałów wojennych (oraz związanych z nimi robót i usług) w dziedzinie obronności, a także zamówień newralgicznych dostaw, robót i usług w dziedzinie bezpieczeństwa. Dyrektywa 2009/81/WE została przyjęta w sierpniu 2009 r. i wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane do jej wdrożenia do dnia 20 sierpnia 2011 r. Komisja zdecydowała się również na złożenie do Trybunału wniosku o nałożenie na cztery państwa członkowskie dziennych kar pieniężnych do momentu pełnego wdrożenia dyrektywy.

Większość państw członkowskich przyjęła przepisy wdrażające. Jednakże Polska, Niderlandy i Luksemburg nie powiadomiły dotąd Komisji o jakichkolwiek krajowych środkach wykonawczych. Słowenia powiadomiła jedynie o częściowym przyjęciu wymaganych przepisów.

Brak pełnego wdrożenia dyrektywy we wszystkich państwach członkowskich uniemożliwia przedsiębiorstwom i podatnikom czerpanie korzyści z łatwiejszego dostępu do bardziej otwartego, przejrzystego ogólnoeuropejskiego rynku obronnego.

Komisja wnosi o nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 70 561, 92 euro dla Polski, 57 324, 80 euro dla Niderlandów, 8 320 euro dla Luksemburga i 7 038, 72 euro dla Słowenii, którą należałoby płacić od dnia wydania przez Trybunał decyzji zgodnej z wnioskiem Komisji do momentu powiadomienia Komisji przez odnośne państwa członkowskie o pełnej transpozycji przedmiotowych przepisów do prawa krajowego.

Komisja może wnosić o nałożenie tego rodzaju kar na mocy traktatu lizbońskiego, uwzględniając czas trwania i wagę uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz wielkość danego państwa członkowskiego. Ostateczną decyzję odnośnie do kar podejmuje Trybunał.

Kontekst

Na mocy dyrektywy 2009/81/WE wprowadzono następujące środki na poziomie europejskim:

  • uczciwe i przejrzyste zasady ułatwiające przedsiębiorstwom dostęp do rynku obronności i bezpieczeństwa w innych krajach UE;

  • elastyczność podmiotów zamawiających w zakresie szczegółowych negocjacji wszystkich elementów skomplikowanych kontraktów;

  • możliwość wymagania przez podmioty zamawiające zabezpieczeń (od dostawców) w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych oraz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw, co przyczyni się do zapewnienia terminowego otrzymywania dostaw przez armię – zwłaszcza w czasie sytuacji kryzysowej lub konfliktu zbrojnego.

Dyrektywa dotyczy specyficznych umów na zamówienia publiczne w zakresie bezpieczeństwa i obronności, obejmujących:

  • wyposażenie wojskowe1 oraz związane z nim roboty i usługi;

  • newralgiczne dostawy, roboty i usługi wymagające dostępu do informacji niejawnych.

Dodatkowe informacje

Zamówienia w dziedzinie obronności: stan wdrażania dyrektywy 2009/81/WE we wszystkich państwach członkowskich:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1098:PL:NOT

Aktualne informacje na temat postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego prowadzonych przeciwko poszczególnym państwom członkowskim można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/community_law/index_pl.htm

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego znaleźć można w dokumencie MEMO/12/12 - MEMO/12/708

Kontakt:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar