Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Διασυνοριακές νομικές διαφορές: Προσφυγή της Επιτροπής κατά Κύπρου και Κάτω Χωρών για παράλειψη ενσωμάτωσης κανόνων της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία

Η Επιτροπή παραπέμπει την Κύπρο και τις Κάτω Χώρες στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράλειψη κοινοποίησης εθνικών μέτρων εφαρμογής κανόνων της ΕΕ με τους οποίους ευκολύνεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές νομικές διαφορές. Η οδηγία για τη διαμεσολάβηση εφαρμόζεται όταν τα δύο μέρη διασυνοριακής διαφοράς συμφωνούν εκουσίως να επιλύσουν τη διαφορά τους με τη βοήθεια αμερόληπτου διαμεσολαβητή. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 21 Μαΐου 2011.

«Αναλαμβάνουμε δράση για να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση» δήλωσε η Αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ. «Η διαμεσολάβηση αποτελεί σημαντική εναλλακτική δυνατότητα αντί της προσφυγής στο δικαστήριο στο πλαίσιο διασυνοριακών διαφορών και μπορεί να βοηθήσει τα μέρη στην εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης. Με τη διαμεσολάβηση εξοικονομείται χρόνος και χρήμα, ενώ τα μέρη που έχουν εμπλακεί σε ήδη συναισθηματικά φορτισμένες οικογενειακές υποθέσεις αποφεύγουν την πρόσθετη ψυχική ταλαιπωρία της προσφυγής στο δικαστήριο.»

Η διευθέτηση των διαφορών και των διαφωνιών στα δικαστήρια είναι συχνά δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. Οι διασυνοριακές υποθέσεις είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες λόγω των διαφορετικών εθνικών νόμων και λόγω πρακτικών ζητημάτων όπως το κόστος ή η γλώσσα. Δυνάμει των κανόνων της οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν την εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από διαμεσολάβηση. Σύμφωνα με μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, ο χρόνος που χάνεται λόγω της μη προσφυγής σε διαμεσολάβηση υπολογίζεται σε 331 έως 446 επιπρόσθετες ημέρες κατά μέσο όρο στην ΕΕ, και τα επιπλέον δικαστικά έξοδα κυμαίνονται από 12.471 ευρώ έως 13.738 ευρώ ανά υπόθεση. Η Επιτροπή προτείνει ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 6.758,4 ευρώ για την Κύπρο και 70.553,6 ευρώ για τις Κάτω Χώρες, η οποία θα πρέπει να αρχίσει να καταβάλλεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Δικαστηρίου, η οποία θα δικαιώνει την άποψη της Επιτροπής, μέχρις ότου τα υπόψη κράτη μέλη κοινοποιήσουν στην Επιτροπή ότι έχουν ενσωματώσει πλήρως τους κανόνες στην εθνική νομοθεσία.

Ιστορικό

Η οδηγία 2008/52/ΕΚ για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις εκδόθηκε στις 23 Απριλίου 2008 (IP/08/628). Η Επιτροπή πρότεινε την οδηγία τον Οκτώβριο του 2004 (IP/04/1288).

Η διαμεσολάβηση μπορεί να λύσει διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων, εργοδοτών και εργαζομένων, ιδιοκτητών και ενοικιαστών, ή οικογενειακές διαφορές, με σκοπό να διατηρηθούν και ενδεχομένως να βελτιωθούν οι μεταξύ τους σχέσεις με εποικοδομητικό τρόπο, κάτι που δεν επιτυγχάνεται πάντοτε με την προσφυγή στα δικαστήρια. Η εξωδικαστική διευθέτηση διαφορών συνεπάγεται οικονομία στους πόρους του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και μπορεί να μειώσει τα δικαστικά έξοδα. Η εμπιστοσύνη στη διαδικασία, ιδίως όταν τα δύο μέρη προέρχονται από διαφορετικές χώρες, συνιστά κρίσιμο στοιχείο κάθε διαμεσολάβησης. Συνεπώς, οι κανόνες της ΕΕ ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να ελέγχουν την ποιότητά της, να θεσπίσουν κώδικες δεοντολογίας και να προσφέρουν εκπαίδευση στους διαμεσολαβητές ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος διαμεσολάβησης.

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έπρεπε μέχρι σήμερα να έχουν θέσει σε εφαρμογή μέτρα για τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. Τον Αύγουστο του 2010, η Επιτροπή κάλεσε όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν εγκαίρως την οδηγία της ΕΕ για τη διαμεσολάβηση (βλέπε IP/10/1060). Κατόπιν, κίνησε νομικές διαδικασίες με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών σε εννέα χώρες (Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Φινλανδία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο) τον Ιούλιο του 2011 (IP/11/919). Τρεις από αυτές (Φινλανδία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο) κοινοποίησαν τα εθνικά τους μέτρα στην Επιτροπή, ενώ στις υπόλοιπες έξι (Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες) αποστέλλεται σήμερα αιτιολογημένη γνώμη για μη κοινοποίηση (IP/11/1432). Η Επιτροπή περατώνει σήμερα τη διαδικασία παράβασης κατά του Λουξεμβούργου και της Τσεχικής Δημοκρατίας, λόγω του ότι οι δύο χώρες ενημέρωσαν την Επιτροπή όσον αφορά τους σχετικούς εθνικούς κανόνες. Επί του παρόντος, 22 κράτη μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή τους κανόνες, ενώ η Δανία δεν δεσμεύεται από την οδηγία λόγω προνομίου που απολαμβάνει βάσει πρωτοκόλλου το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

MEMO/12/708

MEMO/12/12

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar