Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 26. septembra 2012

Komisia zavádza stratégiu na podporu rastu a zamestnanosti v kultúrnych a tvorivých odvetviach

Európska komisia dnes predstavila stratégiu na využitie plného potenciálu kultúrnych a tvorivých odvetví v EÚ s cieľom podporiť zamestnanosť a rast. Tieto odvetvia, ktoré zahŕňajú spoločnosti a iné organizácie aktívne v architektúre, umeleckých remeslách, v oblasti kultúrneho dedičstva, dizajnu, na festivaloch, vo filme a v televízii, hudbe, scénickom a výtvarnom umení, v archívnictve a knihovníctve, vo vydavateľskej činnosti a v rozhlase, už teraz predstavujú až 4,5 % HDP a 8,5 milióna pracovných miest v Európskej únii. Tvorivé a kultúrne odvetvia však čelia aj veľkým výzvam vyplývajúcim z prechodu na digitalizáciu a z globalizácie, ako aj z veľkej kultúrnej a jazykovej fragmentácie trhov. Aj prístup k financiám zostáva veľkým problémom.

Cieľom novej stratégie Komisie je zvýšiť konkurencieschopnosť a vývozný potenciál týchto sektorov, ako aj maximalizovať ich prínos vyplývajúci z presahovania pre iné oblasti, akými sú inovácie, IKT a obnova miest. Komisia vyzýva k prijatiu série opatrení, aby sa vytvorili správne podmienky na rozvoj kultúrnych a tvorivých odvetví. Tieto opatrenia sa zameriavajú na rozvoj zručností, prístup k financovaniu, podporu nových modelov podnikania, rozvoj publika, prístup k medzinárodným trhom a posilnenie väzieb na ostatné odvetvia.

„Európske kultúrne a tvorivé odvetvia nie sú kľúčové iba pre kultúrnu rozmanitosť, pretože takisto značne prispievajú k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju v našich členských štátoch a regiónoch. Strategické investície do týchto odvetví na miestnej a regionálnej úrovni často priniesli mimoriadne výsledky, o čom svedčia mnohé európske hlavné mestá kultúry. Vytvárajú takisto významný účinok presahovania a podporujú dynamický obraz atraktívnej a tvorivej Európy, ktorá je otvorená kultúram a talentom z celého sveta,“ uviedla Androulla Vassiliou, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Cieľom stratégie, ktorá je načrtnutá v dokumente s názvom „Podpora kultúrnych a tvorivých odvetví pre rast a zamestnanosť v EÚ“, je séria politických iniciatív a podpora moderného regulačného rámca. Komisia chce takisto podporovať posilnenú spoluprácu medzi rôznymi politikami, najmä tými, ktoré sa týkajú kultúry, vzdelávania, priemyslu, hospodárskych záležitostí, cestovného ruchu, miestneho a regionálneho rozvoja a územného plánovania. Plánuje takisto mobilizovať finančné prostriedky EÚ na zvýšenie podpory pre odvetvia, najmä prostredníctvom programu Tvorivá Európa s navrhovaným rozpočtom 1,8 miliardy EUR na roky 2014 – 2020 a prostredníctvom fondov politiky súdržnosti.

Súvislosti

Podľa Správy o európskej konkurencieschopnosti z roku 2010 a iných zdrojov kultúrne a tvorivé odvetvia predstavujú 3,3 – 4,5 % HDP a zamestnávajú 7 – 8,5 mil. ľudí. Dôkazy zozbierané na európskej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni potvrdzujú hospodársky význam týchto odvetví, ktoré ukázali relatívnu odolnosť za súčasného hospodárskeho poklesu.

Nezávislý výskum ukázal, že firmy, ktoré míňajú dvakrát toľko ako je priemer na tvorivé vstupy, majú o 25 % zvýšenú pravdepodobnosť, že inovujú produkty. Medzi ďalšie účinky patrí pozitívny vplyv na cestovný ruch, módu a odvetvie luxusného tovaru, ako aj tradičné výrobné odvetvia.

Ďalšie informácie

Oznámenie: Podpora kultúrnych a tvorivých odvetví pre rast a zamestnanosť v EÚ

Tvorivá Európa

Politika súdržnosti EÚ na roky 2014 – 2020

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri: @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar