Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 26 września 2012 r.

Komisja inauguruje strategię na rzecz wzrostu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w sektorze kultury i sektorze kreatywnym

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj strategię mającą na celu uwolnienie pełnego potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego oraz zwiększenie zatrudnienia i wzrost gospodarczy. Sektory te obejmują przedsiębiorstwa i inne organizacje działające w dziedzinie architektury, rękodzieła artystycznego, dziedzictwa kulturowego, projektowania, festiwali, filmu i telewizji, muzyki, widowisk scenicznych i sztuk wizualnych, archiwów i bibliotek, wydawnictw i radia, które już teraz wytwarzają do 4,5 % PKB i zatrudniają 8,5 mln osób w Unii Europejskiej. Sektor kreatywny i sektor kulturalny zmagają się również z dużymi wyzwaniami związanymi z procesem digitalizacji, globalizacją oraz dużym rozdrobnieniem na rynkach w kwestiach kulturowych i lingwistycznych. Znaczne utrudnienie stanowi również dostęp do finansowania.

Nowa strategia Komisji ma na celu zwiększenie konkurencyjności i potencjału eksportowego tych sektorów, jak również maksymalizację korzyści dla innych dziedzin, takich jak innowacja, ICT oraz rewitalizacja obszarów miejskich. Komisja wzywa do podjęcia szeregu działań promujących sprzyjające warunki do rozwoju sektora kultury i sektora kreatywnego. Opierają się one głównie na rozwoju umiejętności, dostępie do finansowania, promocji nowych modeli biznesowych, poszerzaniu kręgu odbiorców, dostępie do rynków międzynarodowych oraz lepszych powiązaniach z innymi sektorami.

„Sektor kultury i sektor kreatywny są nie tylko niezbędne do istnienia różnorodności kulturowej, ale przyczyniają się również znacznie do rozwoju społecznego i gospodarczego w państwach członkowskich i regionach. Strategiczne inwestycje w tych sektorach niejednokrotnie przynosiły spektakularne wyniki na poziomie lokalnym i regionalnym, czego przykładem jest wiele europejskich stolic kultury. Przynoszą one również znaczne korzyści w innych dziedzinach, wpływając tym samym na dynamiczny wizerunek atrakcyjnej i kreatywnej Europy, która jest otwarta na kultury i talenty z całego świata" ─ powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Omawiana strategia, przedstawiona w dokumencie zatytułowanym „Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego” przewiduje całą serię inicjatyw politycznych oraz propaguje nowoczesne otoczenie regulacyjne. Komisja chce również stworzyć powiązania pomiędzy różnymi dziedzinami polityki, w szczególności w dziedzinach kultury, edukacji, przemysłu, spraw gospodarczych, turystyki, rozwoju miejskiego i regionalnego oraz planowania przestrzennego. Ponadto Komisja planuje zaangażowanie funduszy unijnych do wsparcia tych sektorów, w szczególności za pomocą proponowanego programu "Kreatywna Europa" na lata 2014–2020 o wartości 1,8 mld euro oraz funduszy polityki spójności.

Kontekst

Według sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności z 2010 r. oraz innych źródeł sektor kultury i kreatywny odpowiada za 3,3-4,5 % PKB i zatrudnia pomiędzy 7 a 8,5 mln osób. Dowody istniejące na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym potwierdzają znaczenie gospodarcze tych sektorów, które nie poddały się obecnemu pogorszeniu koniunktury gospodarczej.

Niezależne badania wykazały, że przedsiębiorstwa wydatkujące na stymulowanie kreatywności kwotę dwa razy większą niż średnia mają o 25 % więcej szans na wprowadzenie innowacji do swoich produktów. Do innych korzyści zalicza się pozytywny wpływ na turystykę, modę i przemysł wysokiej jakości oraz tradycyjny przemysł przetwórczy.

Informacje dodatkowe

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/communication-sept2012.pdfKomunikat: Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego

„Kreatywna Europa"

Polityka spójności UE na lata 2014–2020

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Kontakt :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar