Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 26. septembrī

Komisija sāk īstenot stratēģiju par izaugsmes un nodarbinātības palielināšanu kultūras un radošajās nozarēs

Eiropas Komisija šodien iepazīstināja ar stratēģiju, kas ļaus pilnā mērā izmantot ES kultūras un radošo nozaru potenciālu, lai palielinātu nodarbinātību un izaugsmi. Šīs nozares, kurās ir uzņēmumi un cita veida organizācijas, kas darbojas arhitektūras, mākslas amatniecības, kultūrmantojuma, dizaina, festivālu, kinematogrāfijas un televīzijas, mūzikas, izpildītājmākslas un vizuālās mākslas, arhīvu un bibliotēku, kā arī izdevējdarbības un radio jomā, jau šobrīd veido līdz pat 4,5 % no IKP un nodrošina līdz pat 8,5 miljoniem darba vietu Eiropas Savienībā. Tomēr kultūras un radošās nozares saskaras ar ievērojamām grūtībām, ko rada digitalizācija un globalizācija, kā arī tirgu spēcīgā kulturālā un valodu sadrumstalotība. Lielas grūtības turpina sagādāt piekļuve finansējumam.

Komisijas jaunās stratēģijas mērķis ir veicināt šo nozaru konkurētspēju un eksporta potenciālu, kā arī maksimāli palielināt papildu ieguvumu, ko tās sniedz citām jomām, piemēram, inovācijai, IKT un pilsētvides atjaunošanai. Komisija aicina veikt virkni dažādu pasākumu, lai veicinātu apstākļus, kas vajadzīgi kultūras un radošo nozaru uzplaukumam. Šie pasākumi pievēršas prasmju attīstīšanai, finansējuma pieejamībai, jaunu uzņēmējdarbības modeļu sekmēšanai, mērķauditorijas paplašināšanai, piekļuvei starptautiskiem tirgiem un saiknes uzlabošanai ar citām nozarēm.

“Eiropas kultūras un radošās nozares ne tikai veicina kultūras daudzveidību, bet arī sniedz lielu ieguldījumu mūsu dalībvalstu un reģionu sociālajā un ekonomiskajā attīstībā. Kā to pierāda Eiropas kultūras galvaspilsētas, vietēja un reģionāla līmeņa stratēģiski ieguldījumi šajās nozarēs bieži ir snieguši apbrīnojamus rezultātus. Šīs nozares arī plašāk ietekmē citas jomas un vairo dinamisku pievilcīgas un radošas Eiropas tēlu, kas ir atvērta visas pasaules kultūrām un talantiem,” teica Eiropas Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu.

Stratēģijā, kas izklāstīta dokumentā ar nosaukumu “Kultūras un radošo nozaru sekmēšana, lai palielinātu izaugsmi un nodarbinātību ES”, paredzēta virkne politikas iniciatīvu un mūsdienīgas normatīvās vides veidošana. Komisija arī vēlas iedrošināt ciešāku sadarbību starp dažādām politikas jomām, jo īpaši starp kultūras, izglītības, rūpniecības, ekonomikas, tūrisma, pilsētvides un reģionālās attīstības, kā arī teritoriālās plānošanas jomām. Komisija arī plāno mobilizēt ES finansējumu šo nozaru atbalsta palielināšanai, jo īpaši, izmantojot kohēzijas politikas fondus un 2014.—2020. gada programmu “Radošā Eiropa”, kurai ierosināts 1,8 miljardus eiro liels budžets.

Vispārīga informācija

Kā liecina 2010. gada ziņojums par Eiropas konkurētspēju un citi avoti, kultūras un radošās nozares veido 3,3 — 4,5 % no IKP un nodarbina 7 — 8,5 miljonus cilvēku. Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmenī apkopotie dati apstiprina, ka šīm nozarēm ir liela ekonomiskā nozīme, un pašreizējās ekonomiskās lejupslīdes apstākļos tās ir bijušas salīdzinoši elastīgas.

Neatkarīgs pētījums liecina, ka uzņēmumos, kas radošiem ieguldījumiem tērē divreiz vairāk par vidējo summu, produktu inovāciju ieviešanas iespēja ir par 25 % procentiem lielāka. Citi blakusieguvumi ir pozitīva ietekme uz tūrismu, modi un augstas kvalitātes preču nozarēm, kā arī tradicionālās ražošanas nozarēm.

Papildu informācija

Paziņojums: Kultūras un radošo nozaru sekmēšana, lai palielinātu izaugsmi un nodarbinātību ES

Radošā Eiropa

ES kohēzijas politika 2014.—2020. gadam

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Sekojiet Andrulai Vasiliu Tviterī: @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Tviterī: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar