Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 септември 2012 г.

Комисията приема стратегия за насърчаване на растежа и заетостта в културния и творческия сектор

Днес Европейската комисия представи стратегия за разгръщане на пълния потенциал на културния и творческия сектор в ЕС с цел увеличаване на броя на работните места и повишаване на растежа. Тези сектори, които обхващат предприятия и други организации от областта на архитектурата, художествените занаяти, културното наследство, дизайна, фестивалите, киното и телевизията, музикалната индустрия, сценичното и изобразителното изкуство, архивите и библиотечната дейност, издателската дейност и радиото, вече осигуряват до 4,5 % от БВП и 8,5 милиона работни места в Европейския съюз. Творческият и културният сектор обаче също са изправени пред сериозни предизвикателства, породени от преминаването към цифрови технологии и глобализацията, както и от културната и езикова разпокъсаност на пазарите. Затрудненият достъп до финансиране остава една от най-големите пречки.

Новата стратегия на Комисията има за цел да се повиши конкурентоспособността и потенциалът за износ на тези сектори, както и да се извлече максимална полза от положителното им въздействие върху други области като например иновациите, ИКТ и възстановяването на градската среда. Комисията призовава да се предприемат редица действия за насърчаване на създаването на подходящи условия за разцвета на културния и творческия сектор. Дейностите са насочени към развиването на умения, достъпа до финансиране, насърчаването на нови модели на стопанска дейност, привличането на повече публика, достъпа до международни пазари и подобряването на връзките с други сектори.

„Културният и творческият сектор в Европа не само имат водеща роля за културното многообразие; те имат и значителен принос за социално-икономическото развитие на нашите държави членки и региони. Неведнъж сме били свидетели на впечатляващи резултати благодарение на стратегическите инвестиции на регионално и местно равнище. Пример за това за европейските столици на културата. Тези сектори оказват положително въздействие и върху други области, а също така допринасят за създаването на динамичен образ на Европа като привлекателно място с творческа атмосфера, което е отворено за културите и талантите от цял свят“, заяви европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу.

Стратегията, която е изложена в документа „Утвърждаване на културния и творческия сектор като източник на растеж и работни места в ЕС“, предвижда осъществяване на поредица от инициативи в тези области на политиката и насърчаване на създаването на съвременна правна уредба. Комисията също така желае да подкрепи по-тясното партньорство между различните политики, провеждани по-специално в сферата на културата, образованието, индустрията, икономическите въпроси, туризма, градското и регионалното развитие и териториалното планиране. Също така тя планира да мобилизира финансиране от ЕС, за да увеличи подкрепата за посочените сектори, по-специално чрез предложената програма „Творческа Европа“ с бюджет в размер на 1,8 милиарда евро за периода 2014—2020 г. и чрез средства по линия на политиката на сближаване.

Контекст

По данни от доклада за европейската конкурентоспособност за 2010 г., както и от други източници, културният и творческият сектор осигуряват между 3,3 % и 4,5 % от БВП и в тях са заети между 7 и 8,5 милиона души. Събраните данни на европейско, национално, регионално и местно равнище потвърждават икономическото значение на тези сектори, които дори в условията на настоящата икономическа криза показват сравнителна устойчивост.

Изследвания на независими източници сочат, че предприятията, които влагат два пъти повече от средното в творчески ресурси, имат 25 % по-голям шанс да създадат продуктови иновации. Положително въздействие се наблюдава и върху туризма, модата и производството на скъпоструващи високотехнологични продукти, както и върху традиционните производствени отрасли.

За повече информация

Съобщение: Утвърждаване на културния и творческия сектор като източник на растеж и работни места в ЕС

Творческа Европа

Политиката на сближаване на ЕС за периода 2014–2020 г.

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Можете да следите съобщенията на комисар Андрула Василиу в Туитър на (адрес): @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Туитър: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar