Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 24. septembra 2012

Prieskum Eurobarometer: 71 % Európanov chce väčšiu konkurenciu v celoštátnych i regionálnych železniciach

71 % občanov EÚ je za otvorenie ich celoštátnych a regionálnych železníc hospodárskej súťaži. S výnimkou dvoch členských štátov (Holandska a Luxemburska) je celková podpora vo všetkých ostatných členských štátoch vyše 60 %. 78 % občanov EÚ sa domnieva, že pre cestujúcich bude väčšia konkurencia pozitívnou zmenou.

Podľa špeciálneho prieskumu Eurobarometer je so svojimi železnicami spokojná menej než polovica Európanov (46 %), hoci od roku 1997 (41 %) sa miera spokojnosti zvýšila. Miera spokojnosti sa pohybuje od 67 % vo Fínsku do 18 % v Bulharsku. Spokojnosť je celkovo dosť nízka v členských štátoch strednej a juhovýchodnej Európy (Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko a Grécko).

Väčšina Európanov sa domnieva, že otvorenie železníc hospodárskej súťaži bude mať pozitívny vplyv na ceny cestovných lístkov (72 %), kvalitu služieb pre cestujúcich vo vlakoch (71 %), pohodlie a čistotu vlakov (70 %), frekvenciu vlakových spojení (68 %), presnosť vlakov (66 %), spôsob riadenia železničných spoločností (63 %) a počet staníc alebo trás, ktoré budú prevádzkované (62 %).

Absolútna väčšina Európanov očakáva, že väčšia konkurencia na železničnom trhu bude prospešná pre jednotlivé zainteresované strany, ako napr. pre cestujúcich (78 %), súkromných železničných dopravcov (68 %) a zamestnancov železničných dopravcov (55 %).

Konečne 70 % občanov EÚ si želá, aby konkurencia viedla k poskytovaniu minimálnych služieb, ako je tomu pri nízkonákladových leteckých spoločnostiach, a 43 % si praje vývoj prémiových služieb (ako je poskytovanie občerstvenia, premietanie filmov, poskytovanie novín a časopisov atď.). Zároveň si takmer dve tretiny (65 %) Európanov želajú viac možností kúpy cestovných lístkov (napr. cez internet, prostredníctvom inteligentných telefónov alebo priamo vo vlaku).

Ďalšie kroky

Európska komisia plánuje v nadchádzajúcich mesiacoch prijať nový balík opatrení, takzvaný štvrtý železničný balík, s cieľom otvoriť trhy vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy hospodárskej súťaži, skrátiť lehotu, kým sa koľajové vozidlá dostanú na trh (posilnením úlohy Európskej železničnej agentúry) a zlepšiť riadenie železničnej infraštruktúry (posilniť efektivitu železničných dopravcov a zvýšiť mieru hospodárskej súťaže).

Súvislosti

Vyše polovica Európanov (55 %) využíva celoštátne alebo regionálne vlaky: minimálne raz za týždeň (6%), niekoľkokrát za mesiac (4%), niekoľkokrát za rok (19%) alebo najviac raz za rok (26%). 45 % Európanov nikdy celoštátnym alebo regionálnym vlakom necestovalo.

Trochu nižšie percento Európanov (41 %) využíva prímestské vlaky: minimálne raz za týždeň (7 %), niekoľkokrát za mesiac (5 %), niekoľkokrát za rok (13 %) alebo najviac raz za rok (15 %). Takmer šesť z desiatich Európanov nikdy prímestským vlakom necestovalo (59 %).

Hlavný dôvod, ktorý cestujúci vlakom uvádzajú pre využívanie celoštátnych alebo regionálnych železníc, je cestovanie vo voľnom čase (70 %); len malé percento cestujúcich vlakom spomenulo cestu do práce či do školy (10 %) alebo služobné cesty (10 %).

Keď Európanom, ktorí vlakom necestujú nikdy alebo ním cestujú nanajvýš raz ročne, bola položená otázka, aké zlepšenia by ich povzbudili, aby začali využívať tento druh dopravy, viac než štyria z desiatich uviedli nižšie ceny (43 %). Iné zlepšenia sa spomínali oveľa zriedkavejšie: lepšia sieť železníc s vyšším počtom trás či staníc (20 %), kratšie trvanie cesty (17 %), spoľahlivejšie služby (16 %), pohodlnejšie alebo čistejšie vlaky (16 %) a častejšie vlakové spojenia (14 %). Takmer tretina respondentov, ktorí vlakom necestujú nikdy alebo iba zriedkavo, spontánne uviedla, že by ich nič nedokázalo presvedčiť, aby využívali tento druh dopravy (28 %).

Takmer polovica Európanov (46 %) je spokojná so súčasným systémom celoštátnej a regionálnej železničnej dopravy v ich krajine. Značný počet respondentov však napriek tomu uviedol, že spokojní nie sú (36 %).

Väčšina Európanov (71 %) podporuje otvorenie celoštátnych a regionálnych železníc hospodárskej súťaži za predpokladu, že všetci dopravcovia by museli spĺňať rovnaké bezpečnostné normy.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#388

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar