Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. september 2012

Eurobaromeetri uuring: 71% Euroopa elanikest soovib näha riigisisestel ja piirkondlikel raudteedel rohkem konkurentsi

71% ELi kodanikest pooldab riigisiseste ja piirkondlike raudteesüsteemide konkurentsile avamist. Üldine toetus ületab 60%, välja arvatud kahes liikmesriigis (Madalmaad ja Luksemburg). 78% ELi kodanikest leiab, et suurem konkurents tuleb reisijatele kasuks.

Eurobaromeetri eriuuringu kohaselt on vähem kui pooled Euroopa elanikud oma raudteesüsteemiga rahul (46%), kuigi rahuolu on alates 1997. aastast suurenenud (41%). Rahuolutase varieerub 67%-st Soomes kuni 18%-ni Bulgaarias. Kesk- ja Kagu-Euroopa riikides (Tšehhi Vabariik, Ungari, Sloveenia, Slovakkia, Poola, Rumeenia, Bulgaaria ja Kreeka) on üldine rahuolutase suhteliselt madal.

Konkurentsile avamisel on enamiku Euroopa kodanike arvates positiivne mõju piletihindadele (72%), rongides reisijatele pakutavate teenuste kvaliteedile (71%), rongide mugavusele ja puhtusele (70%), rongiliikluse tihedusele (68%), rongide täpsusele (66%), raudtee-ettevõtjate juhtimisele (63%) ja teenindatavate jaamade ja liinide arvule (62%).

Valdav enamik Euroopa kodanikest loodab, et suurem konkurents raudteeturul toob kasu üksikutele sidusrühmadele, nagu reisijad (78%), raudtee-eraettevõtjad (68%) ja raudtee-ettevõtjate personal (55%).

70% ELi kodanikest tahaks konkurentsi tulemusena näha raudtee miinimumteenuseid, nagu seda pakuvad odavlennufirmad, ning 43% soovib tasuliste teenuste (söök, filmid, ajalehed jne) arendamist. Ligikaudu kaks kolmandikku (65%) Euroopa kodanikest sooviks rohkem eri piletiostuviise (nt internetis, nutitelefoni kaudu või rongis).

Edasised sammud

Lähikuudel kavatseb Euroopa Komisjon vastu võtta uue meetmepaketi, nn neljanda raudteepaketi, et avada raudtee-reisijateveo siseturg konkurentsile, vähendada veeremi turulejõudmise aega (tugevdades Euroopa Raudteeagentuuri rolli) ja täiustada raudteetaristu haldamist (et suurendada raudteetranspordi tõhusust ja parandada konkurentsi).

Taust

Rohkem kui pooled Euroopa kodanikud (55%) kasutavad riigisiseseid või piirkondlikke ronge: vähemalt kord nädalas (6%), mitu korda kuus (4%), mitu korda aastas (19%) ja maksimaalselt kord aastas (26%). Rohkem kui neli inimest kümnest ei ole seda kunagi teinud (45%).

Veidi üle nelja eurooplase kümnest (41%) kasutab linnalähironge: vähemalt kord nädalas (7%), mitu korda kuus (5%), mitu korda aastas (13%) ja maksimaalselt kord aastas (15%). Ligikaudu kuus inimest kümnest ei ole seda kunagi teinud (59%).

Rongireisijad sõidavad riigisisese või piirkondliku rongiga peamiselt puhkusele (70%), üksnes vähesed reisijad mainisid tööle või kooli minekut (10%) või tööreise (10%).

Kui küsida Euroopa kodanikelt, kes ei reisi rongiga kunagi või teevad seda maksimaalselt kord aastas, millised arengutendentsid meelitaksid neid seda tegema, nimetas rohkem kui neli inimest kümnest madalamaid hindu (43%). Märkimisväärselt harvem nimetati selliseid muid arengusuundi nagu rohkem liine või jaamu hõlmav parem võrgustik (20%), kiiremad reisid (17%), usaldusväärsemad teenused (16%), mugavamad ja puhtamad rongid (16%) ning suurema sagedusega teenused (14%). Ligikaudu kolm inimest kümnest, kes ei reisi rongiga kunagi või teevad seda harva, ütlesid, et miski ei pane neid seda tegema (28%).

Peaaegu pooled eurooplased (46%) on rahul oma riigis praegu toimiva riigisisese ja piirkondliku raudteesüsteemiga. Märkimisväärne osa väljendas siiski oma rahulolematust (36%).

Enamik Euroopa kodanikest (71%) toetab riigisisese ja piirkondliku raudteesüsteemi avamist konkurentsile, tingimusel et kõik ettevõtjad peavad täitma samu ohutusnõudeid.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#388

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar