Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 24 септември 2012 г.

Околна среда: много европейци продължават да бъдат изложени на опасни вещества във въздуха

Над една трета от жителите на европейските градове са изложени на високи концентрации на прахови частици (ПЧ) във въздуха. Праховите частици са един от най-сериозните замърсители, които вредят на човешкото здраве, тъй като те проникват в чувствителни части на дихателната система. През последните десетилетия ЕС бележи успехи в намаляването на замърсителите във въздуха, които са източник на киселинно съдържание. Нов доклад, публикуван днес от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС), обаче разкрива, че в много райони на Европа не са решени проблемите с концентрацията на ПЧ и с озона близо до земната повърхност.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Настоящият доклад е навременно напомняне за това колко важно е качеството на въздуха за здравето на нашите граждани. Ето защо бих искал 2013 г. да бъде Година на въздуха и ще съсредоточа усилията си за подсилване на законодателството в областта на качеството на въздуха, за да можем да се справим с установените днес проблеми.

Изпълнителният директор на ЕАОС проф. Жаклин Макглейд каза: „През последното десетилетие политиката на Европейския съюз намали емисиите на много замърсители, но можем да направим още повече в тази насока. В много държави концентрациите на замърсители във въздуха са все още над законовите и препоръчителни пределни санитарни стойности в Европа. Всъщност замърсяването на въздуха намалява продължителността на човешкия живот с около две години в най-замърсените градове и райони“.

В своя доклад „Качество на въздуха в Европа — доклад за 2012 г.“ ЕАОС разглежда излагането на гражданите на замърсители на въздуха. Докладът дава „моментна снимка“ на качеството на въздуха в Европа. Той има за цел да послужи при разработването на по-ефективни политики за чист въздух.

Основни констатации

Праховите частици (ПЧ) носят най-сериозен риск за здравето на хората в ЕС, произтичащ от замърсения въздух, който намалява продължителността на живота. Според цитирани в доклада оценки през 2010 г. 21 % от градското население е било изложено на концентрации на ПЧ10 по-високи от най-строгата санитарна дневна пределна стойност в ЕС. До 30 % от градското население е било изложено на концентрации на по-фини ПЧ2,5 над по-малко строгите годишни пределни стойности за ЕС. Спрямо референтните равнища на СЗО, които са още по-строги от наложените в европейското законодателство, съответно 81 % и 95 % от жителите на градовете са били изложени на концентрации, надвишаващи референтните санитарни стойности. Този факт подчертава спешната необходимост от предстоящия преглед на законодателството в областта на опазването на чистотата на въздуха.

Озонът (O3) може да предизвика проблеми с дихателната система и да доведе до преждевременна смърт. Силно засегнати са градовете — 97 % от градското население в ЕС е изложено на концентрации на O3, които са над референтното равнище на СЗО през 2010 г. 17 % от градското население е било изложено на концентрации над целевите стойности на ЕС за O3. През 2009 г. 22 % от обработваемата земя в Европа е била изложена на неблагоприятни концентрации O3, което е довело до селскостопански загуби.

Азотният диоксид (NO2) е сериозен фактор за евтрофикацията (засилено растително и алгално развитие) и повишаването на киселинното съдържание. Той води също до формирането на ПЧ и O3. През 2010 г. 7 % от европейците, живеещи в градовете, са били изложени на равнища на NO2, които са над определените в ЕС граници. Националните емисии на азотни оксиди в много европейски държави продължават да нарушават таваните, определени в законодателството на ЕС и по линия на договорености в рамките на Обединените нации.

Бензо(a)пиренът (БАП) е канцерогенно вещество. Сериозен дял от градското население в ЕС (20-29 % в периода между 2008 г. и 2010 г.) е бил изложен на концентрации, надхвърлящи целевите стойности на ЕС, които трябва да бъдат постигнати до 2013 г. Нарастването на емисиите от БАП през последните години следователно е обезпокоително.

Големи успехи бяха постигнати със серния диоксид (SO2). Емисиите бяха намалени драстично през последните години благодарение на законодателството на ЕС, което изисква използването на технологии за пречистване на емисиите и понижаване на сярното съдържание на горивата. 2010 г. беше първата година, през която населението не беше изложено на концентрации на SO2, по-високи от пределните стойности в ЕС.

• Концентрациите на въглероден моноксид, бензен и тежки метали (арсен, кадмий, никел, олово) в атмосферния въздух като цяло са ниски, локализирани и спорадични, с редки случаи на надвишаване на пределните и целевите стойности, определени в законодателството на ЕС.

Следващи стъпки

През последните години ЕАОС публикува годишна информация относно емисиите на замърсители на въздуха и надхвърлянето на таваните, определени в Директивата относно националните тавани за емисии. По-късно тази година ЕАОС ще публикува ретроспективен анализ на това дали са постигнати здравните и екологични цели на Директивата.

Европейската комисия подготвя преглед на законодателството на ЕС в консултации със заинтересовани лица, като ще постави специален акцент върху политиките за намаляване на замърсеността на въздуха през 2013 г.

Контекст

Лошото качество на въздуха може да причини сърдечни и респираторни проблеми, рак на белите дробове, дихателни затруднения и други заболявания. Някои замърсители могат да доведат до евтрофикация, намалени селскостопански добиви, забавен растеж на горския фонд, както и да окажат въздействие върху климата. През последните години намаляха емисиите на няколко замърсителя, което доведе до подобряване на качеството на въздуха в някои области. Това обаче не винаги е довеждало до аналогичен спад в концентрациите на атмосферни замърсители. Нерешените проблеми с качеството на въздуха изискват по-нататъшни усилия за ограничаване на емисиите на няколко вида замърсители.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/index.htm

http://www.eea.europa.eu/themes/air

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Европейска агенция за околната среда:

Arthur Finn Girling (+45 29 60 43 30)

Iben Stanhardt (+45 23 36 13 81)


Side Bar