Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Slututvärderingen av EU:s sjätte miljöhandlingsprogram visar att det har gjorts framsteg inom miljöpolitiken men att det brister i genomförandet

Bryssel den 31 augusti 2011 – Under det senaste decenniet har EU:s sjätte miljöhandlingsprogram understött miljölagstiftning på nästan alla miljörelaterade områden. Detta framgår av den slututvärdering av EU:s sjätte miljöhandlingsprogram (2002–2012) som antas i dag. Några av de stora framstegen inom miljöpolitiken under de senaste tio åren är utvidgningen av Natura 2000, så att nätet nu täcker nästan 18 % av EU:s landareal, införandet av en vittomfattande kemikaliepolitik och åtgärder mot klimatförändringar. Det brister dock i fråga om genomförandet av mål och bestämmelser som överenskommits på EU-nivå och i fråga om ett bättre skydd av den biologiska mångfalden, marken och vattenkvaliteten. Det faktum att sambandet mellan resursanvändning och ekonomisk tillväxt har brutits har inte medfört någon minskning av den sammanlagda resursanvändningen.

Kommissionsledamot Janez Potočnik säger följande: ”Vi har uppnått goda resultat, men inte alltid så goda som vi hoppats. Medlemsstaterna måste bli bättre på att genomföra EU:s regler, för att täppa till luckan mellan lagstiftningsambitionerna enligt sjätte miljöhandlingsprogrammet och slutresultatet av programmet. Vårt nya mål är att gå från efterbehandling av förorenade områden till att förebygga miljöförstöring. Slututvärderingen av sjätte miljöhandlingsprogrammet innebär att vi kan starta en bred allmän debatt om riktlinjerna för EU:s miljöpolitik under de kommande åren.”

Slututvärderingen av sjätte miljöhandlingsprogrammet visar att en stor majoritet av de åtgärder som anges i programmet har slutförts eller håller på att slutföras. De sju temainriktade strategier som fastställs i handlingsprogrammet – på områdena luft, bekämpningsmedel, förebyggande och återvinning av avfall, naturresurser, mark, havsmiljö och stadsmiljö – har utformats för att skärpa politiken. Vissa strategier medförde att ny politik utformades, medan andra mer inriktades på en översyn av befintliga åtgärder för att öka samstämmigheten och ta itu med vissa luckor.

Programmet har lyckats tillhandahålla en övergripande ram för miljöpolitiken. Det har utgjort en referenspunkt i medlemsstaterna och hos lokala myndigheter för att försvara miljöpolitiska åtgärder mot konkurrerande krav på andra områden, för att mobilisera finansiering och för att skapa förutsägbara villkor för företag. Programmet har också bidragit till att skapa en politisk vilja för att anta ändamålsenliga mål och tidtabeller, och för att genomföra dessa i praktiken.

Man har inte kunnat bevisa att sjätte miljöhandlingsprogrammet varit en dominerande faktor för antagande av miljölagstiftning under det senaste decenniet. Detta förklaras delvis av hur programmet utformats, med ett svårhanterligt antal åtgärder som varierar både i omfattning och effekt. Berörda parter ansåg emellertid att det faktum att programmet antogs av rådet och Europaparlamentet genom ett medbeslutandeförfarande 2002 gav programmet större legitimitet och bidrog till en större känsla av egenansvar för efterföljande politiska förslag. Att medlemsstaterna inte i tillräcklig utsträckning genomfört och kontrollerat efterlevnaden av EU:s miljölagstiftning har också tydligt fastställts som en begränsande faktor.

Nästa steg

Även om sjätte miljöhandlingsprogrammet löper på sitt sista år fortsätter kommissionen att driva en ambitiös miljöpolitik, som nu är integrerad i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. I detta sammanhang kommer kommissionen snart att lägga fram en färdplan för resurseffektivitet, med en vision av ett resurseffektivt Europa 2050.

Den utvärdering som läggs fram i dag lägger grunden för ytterligare diskussioner mellan kommissionen, rådet, Europaparlamentet, civilsamhället och näringslivet. Målet är att skapa konsensus om strategiska riktlinjer för miljöpolitiken, att skapa en känsla av egenansvar och att mobilisera alla aktörer för åtgärder. Mot denna bakgrund kommer kommissionen att överväga hur ett nytt miljöhandlingsprogram på bästa sätt skulle kunna ge ett mervärde i ett snabbt föränderligt sammanhang för miljöpolitiken.

Bakgrund

Gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram antogs genom ett beslut av Europaparlamentet och rådet den 22 juli 2002. Programmet anger en strategisk ram för EU:s miljöpolitik under perioden 2002–2012. EU:s miljöpolitik har sedan början av 1970-talet utvecklats inom ramen för miljöhandlingsprogram, och sjätte miljöhandlingsprogrammet bör således ses som en del i denna övergripande 40-åriga process. Sjätte miljöhandlingsprogrammet var det första miljöhandlingsprogram som antogs av rådet och Europaparlamentet genom ett medbeslutandeförfarande.

För fullständiga uppgifter om innehållet i meddelandet och processen för slututvärdering, se http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar