Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Končna ocena šestega okoljskega akcijskega programa kaže na napredek pri okoljski politiki, a tudi pomanjkljivosti pri izvajanju

Bruselj, 31. avgusta 2011 – V zadnjem desetletju je okoljska zakonodaja na podlagi šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti (Environment Action Programme – EAP) uspešno obravnavala skoraj vse vidike, povezane z okoljem. To je razvidno iz končne ocene 6. EAP (2002–2012), ki je bila sprejeta danes. Glavni dosežki na področju okolja v zadnjem desetletju so razširitev omrežja Natura 2000 (tako da ta zdaj zajema skoraj 18 % kopenske površine EU), uvedba obširne politike o kemikalijah in ukrepi proti podnebnim spremembam. Vendar je treba še veliko doseči pri uresničevanju ciljev, dogovorjenih na ravni EU, in izvrševanju pravil EU ter pri izboljšanju varstva biotske raznovrstnosti in kakovosti tal in vode. Ločitev porabe virov od gospodarske rasti ni pripomogla k zmanjšanju celotne porabe virov.

Komisar Janez Potočnik je povedal: „Dosegli smo dobre rezultate, a ne vedno tako dobrih, kot smo si želeli. Države članice morajo uspešneje izvajati pravila EU, da bi zapolnili vrzel med zakonodajnimi ambicijami 6. EAP in končnimi rezultati programa. Naš cilj je preiti s sanacije na preprečevanje uničevanja okolja. Končna ocena programa bo spodbudila širšo javno razpravo, v okviru katere bodo opredeljene usmeritve okoljske politike EU za naslednja leta.“

Iz končne ocene 6. EAP je razvidno, da je bila velika večina ukrepov, določenih v programu, končana ali pa se ravno končuje. Sedem tematskih strategij (zrak, pesticidi, preprečevanje odpadkov in recikliranje, naravni viri, tla, morsko in urbano okolje), ki so bile opredeljene v 6. EAP, je bilo podrobnejše razvitih za okrepitev politike. Nekatere strategije so spodbudile sprejetje novih ukrepov, medtem ko so bile druge bolj usmerjene v revizijo obstoječih ukrepov za izboljšanje koherence in odpravo specifičnih pomanjkljivosti.

Program je uspešno zagotovil splošen okvir za okoljsko politiko. Države članice in lokalni organi so ga lahko uporabljali kot referenčni okvir pri obrambi okoljske politike pred zahtevami iz področij z nasprotnimi interesi, pri čemer je ponudil zadostno financiranje in ustvaril predvidljive okvirne pogoje za podjetja. Program je prav tako pripomogel k oblikovanju politične volje za sprejetje učinkovitih ciljev in časovnih načrtov ter njihovo poznejše uresničevanje.

Ni bilo pa mogoče dokazati, da je bil 6. EAP v zadnjem desetletju prevladujoči dejavnik pri sprejemanju okoljske zakonodaje. Delni razlog za to je zasnova programa, saj je program vseboval nepregledno število ukrepov, ki so se razlikovali tako v področju uporabe kot tudi učinku. Zainteresirane strani so menile, da sta Svet in Evropski parlament z odobritvijo programa leta 2002 s postopkom soodločanja programu zagotovila večjo legitimnost in pripomogla h krepitvi odgovornosti za poznejše predloge ukrepov. Poleg tega sta bila kot ovira opredeljena nezadostno izvajanje in uveljavljanje okoljske zakonodaje EU s strani držav članic.

Naslednji koraki

Čeprav poteka zadnje leto izvajanja 6. EAP, si Komisija še vedno prizadeva za ambiciozno okoljsko politiko, ki je zdaj osrednji del Evrope 2020 – Strategije za pametno, trajnostno in vključujočo rast. V tem okviru bo kmalu predstavila načrt za učinkovito izkoriščanje virov, katerega cilj bo do leta 2050 v Evropi doseči učinkovito ravnanje z viri.

Danes predložena ocena je temelj za nadaljnji dialog med Komisijo, Svetom, Parlamentom, civilno družbo in gospodarstvom. Njen cilj je doseči soglasje glede strateške usmeritve okoljske politike, zagotoviti širši občutek odgovornosti in mobilizirati sredstva za ukrepe. Na podlagi navedenega bo Komisija proučila, kako bi nov okoljski akcijski načrt lahko najbolje zagotovil dodano vrednost v hitro spreminjajočem se kontekstu okoljske politike.

Ozadje

Evropski parlament in Svet sta šesti okoljski akcijski program Skupnosti sprejela v obliki sklepa 22. julija 2002. Program zagotavlja strateški okvir za oblikovanje okoljske politike v Evropski uniji za obdobje 2002–2012. Okoljski akcijski programi so usmerjali razvoj okoljske politike EU od začetka 70‑ih let 20. stol. in 6. EAP je treba obravnavati kot del širšega 40‑letnega procesa. 6. EAP je bil prvi okoljski akcijski program, ki sta ga Svet in Evropski parlament sprejela s postopkom soodločanja.

Več podrobnosti o vsebini sporočila in postopku končne ocene si lahko preberete na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm.

Kontakta :

Joe Hennon: +32 22953593

Monica Westeren: +32 22991830


Side Bar