Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Záverečné posúdenie 6. environmentálneho akčného programu poukazuje na pokrok v oblasti environmentálnej politiky – avšak aj na nedostatky pri jeho realizácii

Brusel 31. august 2011 – V uplynulom desaťročí prispel 6. environmentálny akčný program k tomu, aby environmentálne právne predpisy zahŕňali takmer všetky oblasti životného prostredia. Vyplýva to z dnes prijatého záverečného hodnotenia 6. EAP (2002 – 2012). Medzi najväčšie úspechy v oblasti životného prostredia za posledných desať rokov patrí rozšírenie sústavy Natura 2000 na takmer 18 % územia EÚ, zavedenie komplexnej politiky týkajúcej sa chemikálií a politické opatrenia týkajúce sa zmeny klímy. Pokrok však treba dosiahnuť v plnení dohodnutých cieľov a pravidiel EÚ a v zvyšovaní ochrany biodiverzity, kvality pôdy a vody. Oddelenie využívania zdrojov od hospodárskeho rastu neviedlo k zvýšeniu celkového využívania zdrojov.

Komisár Janez Potočnik sa vyjadril: „Hoci sme dosiahli dobré výsledky, nie všetky sú také, aké sme očakávali. Je potrebné lepšie uplatňovanie pravidiel EÚ členskými štátmi, aby konečné výsledky 6. EAP zodpovedali jeho legislatívnym cieľom. Naším cieľom dnes je prejsť z naprávania na prevenciu degradácie životného prostredia. Záverečné posúdenie programu bude podnetom na otvorenie širokej verejnej diskusie, ktorej cieľom je stanoviť kroky politiky EÚ v oblasti životného prostredia na nadchádzajúce roky.“

Zo záverečného posúdenia 6. environmentálneho akčného programu vyplýva, že veľká väčšina akcií stanovených v programe bola dokončená alebo sa dokončuje. Bolo vypracovaných sedem tematických stratégií určených v 6. EAP – ovzdušie, pesticídy, predchádzanie vzniku odpadu a jeho recyklovanie, prírodné zdroje, pôda, morské prostredie, životné prostredie v mestách – s cieľom posilniť politiku. Niektoré stratégie priniesli novú politiku, kým iné sa zameriavali vo väčšej miere na revíziu prijatých opatrení s cieľom zvýšiť súdržnosť a riešiť konkrétne nedostatky.

Úspechom programu bolo, že sa prostredníctvom neho poskytol rámec politiky v oblasti životného prostredia. Členské štáty a miestne orgány sa na tento program odvolávali pri ochrane environmentálnej politiky pred konkurenčnými politickými požiadavkami, pri zabezpečovaní primeraného financovania a pri predvídaní situácie pre podniky. Program prispel aj k vytvoreniu politickej vôle prijať účinné ciele a harmonogramy a následne ich realizovať.

Nič nenasvedčuje tomu, že 6. EAP by mal počas uplynulých desiatich rokov rozhodujúci vplyv na prijímanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Čiastočne sa to dá vysvetliť štruktúrou programu, ktorý zahŕňal príliš veľa akcií s rôznym rozsahom pôsobnosti a účinkom. Zainteresované strany sa však domnievali, že schválenie programu Radou a Európskym parlamentom v roku 2002 v rámci spolurozhodovania zvýšilo jeho legitímnosť a prispelo k vytvoreniu väčšieho zmyslu pre zodpovednosť za nasledujúce politické návrhy. Za obmedzujúci faktor sa nepochybne považuje aj nedostatočné vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia členskými štátmi.

Ďalšie kroky

Hoci sa 6. EAP dostal do záverečného roku, Komisia pokračuje v ambicióznej politike v oblasti životného prostredia, ktorá je teraz neoddeliteľnou súčasťou stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. V tejto súvislosti čoskoro predloží podrobný plán týkajúci sa efektívneho využívania zdrojov obsahujúci víziu zdrojovo efektívnej Európy do roku 2050.

Posúdenie, ktoré bolo dnes predložené, je základom ďalšieho dialógu Komisie s Radou, Parlamentom, občianskou spoločnosťou a podnikateľskou obcou. Cieľom je dosiahnuť konsenzus vo veci strategického smerovania politiky v oblasti životného prostredia, zabezpečiť, aby táto problematika bola vecou všetkých, a zaistiť prijímanie opatrení. Vzhľadom na to Komisia zváži, ako by nový environmentálny akčný program mohol maximálne prispieť k rýchlo sa vyvíjajúcemu kontextu politiky životného prostredia.

Kontext

6. environmentálny akčný program sa ustanovil rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady prijatom 22. júla 2002. Stanovuje sa ním strategický rámec politiky v oblasti životného prostredia v Európskej únii na obdobie rokov 2002 – 2012. Environmentálne akčné programy usmerňovali vývoj politiky EÚ v oblasti životného prostredia od začiatku sedemdesiatych rokov a 6. EAP by sa preto mal považovať za súčasť procesu trvajúceho celkovo 40 rokov. 6. EAP bol prvým environmentálnym akčným programom, ktorý mala prijať Rada a Európsky parlament v rámci spolurozhodovacieho postupu.

Všetky informácie o obsahu oznámenia a priebehu záverečného posúdenia nájdete na webovej stránke: http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar