Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Eindbeoordeling van het zesde milieuactieprogramma laat vooruitgang zien in het milieubeleid – maar ook tekortkomingen in de uitvoering

Brussel, 31 augustus 2011 – De afgelopen tien jaar heeft het zesde milieuactieprogramma van de Gemeenschap (MAP) ertoe bijgedragen dat er op bijna alle milieugebieden milieuwetgeving is gekomen. Dit blijkt uit de eindbeoordeling van het zesde milieuactieprogramma (2002-2012) die vandaag is aangenomen. Belangrijke verwezenlijkingen op milieugebied in de afgelopen tien jaar zijn de uitbreiding van het Natura 2000-netwerk tot bijna 18% van de landoppervlakte van de EU, de invoering van een algemeen beleid voor chemische stoffen en maatregelen op het gebied van klimaatverandering. Er moet echter nog vooruitgang worden geboekt bij de toepassing van overeengekomen EU-regels en ‑doelstellingen en bij de verbetering van de bescherming van de biodiversiteit en van de bodem‑ en waterkwaliteit. De ontkoppeling van hulpbronnengebruik en economische groei heeft niet geleid tot een daling van het totale hulpbronnengebruik.

Commissaris Janez Potočnik: "Wij hebben goede resultaten geboekt – maar niet altijd even goed is als we hadden gehoopt. Een betere toepassing van de EU-voorschriften door de lidstaten is nodig om de kloof te dichten tussen de ambities van het zesde MAP op wetgevingsgebied en de eindresultaten ervan. Nu willen we overschakelen van herstel naar preventie van milieuschade. De eindbeoordeling van het programma zal een brede maatschappelijke discussie op gang brengen over de vraag welke richting het milieubeleid van de EU de komende jaren moet uitgaan. "

Uit de eindbeoordeling van het zesde milieuactieprogramma blijkt dat de overgrote meerderheid van de in het programma uiteengezette acties reeds zijn of weldra worden afgerond. De zeven thematische strategieën in het zesde MAP – lucht, bestrijdingsmiddelen, afvalpreventie en ‑recycling, natuurlijke hulpbronnen, bodem, marien milieu en stedelijk milieu – zijn ontwikkeld om het beleid te versterken. Sommige strategieën hebben nieuw beleid aangestuurd terwijl andere meer gericht waren op een herziening van bestaande maatregelen om de onderlinge samenhang te verbeteren en om specifieke leemten te vullen.

Het programma is succesvol gebleken bij het verschaffen van een overkoepelend kader voor het milieubeleid. Het heeft als referentie gediend voor lidstaten en plaatselijke overheden bij het verdedigen van het milieubeleid tegen concurrerende beleidsbehoeften, waarbij gezorgd werd voor adequate financiering en voorspelbaarheid voor ondernemingen. Het programma heeft ook geholpen bij de opbouw van de politieke wil om effectieve doelstellingen en tijdschema 's vast te stellen en toe te passen.

Er kon niet worden aangetoond dat het zesde MAP een bepalende factor is geweest bij de vaststelling van milieuwetgeving in de laatste tien jaar. Dit is gedeeltelijk te verklaren door de opzet van het programma dat een groot aantal uiteenlopende maatregelen bevat, die zowel qua toepassingsgebied als qua effect verschillen. De belanghebbenden waren echter van mening dat de vaststelling van het programma in 2002 door de Raad en het Europees Parlement in het kader van de medebeslissingsprocedure er meer legitimiteit aan heeft gegeven en dat het heeft bijgedragen tot een breder gevoel van betrokkenheid bij de beleidsvoorstellen. Ontoereikende tenuitvoerlegging en handhaving van de EU-milieuwetgeving door de lidstaten is ook duidelijk aangemerkt als een beperkende factor.

Volgende stappen

Hoewel het zesde MAP zich in zijn laatste jaar bevindt, blijft de Commissie een ambitieus milieubeleid nastreven dat nu een integrerend onderdeel vormt van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. In dit verband zal zij binnenkort met een stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik komen, met een visie op efficiënt hulpbronnengebruik tegen 2050.

De vandaag gepresenteerde beoordeling legt de basis voor verdere dialoog tussen de Commissie, de Raad, het Parlement, het maatschappelijk middenveld en de bedrijfswereld. Doel is consensus te bereiken over de strategische oriëntaties voor het milieubeleid om te zorgen voor een breed draagvlak en actiebereidheid. Tegen deze achtergrond zal de Commissie nagaan hoe een nieuw milieuactieprogramma het best voor toegevoegde waarde kan zorgen in de snel wijzigende omstandigheden op het gebied van het milieubeleid.

Achtergrond

Het zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap is een besluit van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2002 Het legt een strategisch kader vast voor het milieubeleid van de Europese Unie voor de periode 2002-2012. Milieuactieprogramma 's hebben de ontwikkeling van het EU-milieubeleid gestuurd sinds het begin van de jaren 70 en het zesde MAP moet dan ook worden gezien als een onderdeel van een globaal, 40 jaar durend proces. Het zesde MAP was het eerste milieuactieprogramma dat door de Raad en het Europees Parlement is vastgesteld via de medebeslissingsprocedure.

Voor alle bijzonderheden over de inhoud van de mededeling en het verloop van de eindbeoordeling, zie: http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar