Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Sestās vides rīcības programmas galīgais novērtējums liecina par vides politikas panākumiem, tomēr īstenošanā ir trūkumi

Briselē, 2011. gada 31. augustā. Pagājušajā desmitgadē Sestā Kopienas vides rīcības programma (6. VRP) ir palīdzējusi ar vides tiesību aktiem pievērsties jautājumiem gandrīz visos vides aspektos. Par to skaidri liecina šodien pieņemtais 6. VRP (2002.-2012.) galīgais novērtējums. Pēdējos desmit gados vides jomā panākti tādi ievērojami sasniegumi kā Natura 2000 tīkla paplašināšana, rezultātā aptverot gandrīz 18 % ES sauszemes teritorijas, visaptverošas ķīmisko vielu politikas ieviešana un politikas pasākumi klimata pārmaiņu jautājumos. Tomēr vēl ir daudz darāmā, lai īstenotu saskaņotus ES mērķus un noteikumus un uzlabotu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, augsnes un ūdens kvalitāti. Resursu izmantošanas nošķiršana no ekonomikas izaugsmes nav izraisījusi kopējā resursu izmantojuma samazināšanos.

Komisijas loceklis Janess Potočniks atzīst: "Ir gūti labi rezultāti, bet ne vienmēr tik labi, kā tika cerēts. Lai mazinātu atšķirības starp 6. VRP vērienīgajiem mērķiem tiesiskā regulējuma jomā un tās galīgajiem rezultātiem, dalībvalstīm sekmīgāk jāīsteno ES noteikumi. Šobrīd mērķis ir vides degradācijas seku labošanas vietā likt novēršanas pasākumus. Programmas galīgais novērtējums rosinās uzsākt plašas sabiedriskas debates, kuras palīdzēs noteikt ES vides politikas ievirzi turpmākajos gados."

Sestās vides rīcības programmas galīgais novērtējums liecina, ka lielākā daļa programmā ietverto darbību ir vai drīzumā tiks pabeigtas. Septiņas 6. VRP iestrādātās tematiskās stratēģijas — gaisa, pesticīdu, atkritumu rašanās novēršanas un pārstrādes, dabas resursu, augsnes, jūras vides un pilsētvides jomā — tika izveidotas politikas nostiprināšanai. Dažas stratēģijas virzīja jaunas politikas īstenošanu, savukārt citas vairāk pievērsās pastāvošo pasākumu pārskatīšanai nolūkā uzlabot konsekvenci un novērst konkrētas nepilnības.

Programma veiksmīgi darbojās kā vides politikas vispārējs satvars. Dalībvalstis un vietējās iestādes uz to atsaucās, aizstāvot vides politikas intereses pret konkurējošu politikas jomu prasībām, gādājot par pienācīgu finansējumu un nodrošinot uzņēmējdarbībai vajadzīgo paredzamību. Programma arī līdzēja veidot politisko gribu noteikt efektīvus mērķus un grafikus un pēc tam tos īstenot.

Nav iespējams pierādīt, ka 6. VRP bija noteicošais faktors, kas pagājušajā desmitgadē virzīja vides tiesību aktu pieņemšanu. Tas daļēji skaidrojams ar programmas struktūru, kas aptvēra neparocīgi daudzas darbības, kuru joma un ietekme bija visai atšķirīga. Tomēr tiek atzīts, ka, Padomei un Eiropas Parlamentam 2002. gadā ar koplēmumu apstiprinot programmu, tai tika piešķirta lielāka leģitimitāte, un tas palīdzēja veidot plašāku piederības sajūtu, īstenojot turpmākos politikas priekšlikumus. Dalībvalstu nepietiekami veiktā ES vides tiesību aktu īstenošana un izpilde arī tiek minēta kā nepārprotami ierobežojošs faktors.

Turpmākie pasākumi

Lai gan rit 6. VRP noslēdzošais gads, Komisija turpina īstenot vērienīgu vides politiku, kas tagad ir neatņemama daļa no Eiropas gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas "Eiropa 2020". Šajā saistībā Komisija drīz laidīs klajā resursu efektivitātes ceļvedi, kurā izklāstīts redzējums, kā līdz 2050. gadam panākt, ka Eiropa ir resursu ziņā efektīva.

Šodienas novērtējums kalpos par pamatu turpmākai sarunai starp Komisiju, Padomi, Parlamentu, pilsonisko sabiedrību un uzņēmēju aprindām. Mērķis ir panākt vienprātību par vides politikas stratēģisko ievirzi, veidot plašu piederības sajūtu un mudināt rīkoties. Šajā kontekstā Komisija apsvērs, kā jauna vides rīcības programma strauji mainīgajos apstākļos varētu vislabāk sniegt pievienoto vērtību vides politikai.

Pamatinformācija

Sestā Kopienas vides rīcības programma ir lēmums, ko Eiropas Parlaments un Padome pieņēma 2002. gada 22. jūlijā. Tajā izklāstīts stratēģisks satvars vides politikas veidošanai Eiropas Savienībā laikposmā no 2002. līdz 2012. gadam. Vides rīcības programmas ir virzījušas ES vides politikas attīstību kopš 20. gadsimta 70. gadu sākuma, tāpēc 6. VRP uzskatāma par daļu no kopīga jau 40 gadus ilguša procesa. 6. VRP bija pirmā vides rīcības programma, ko Padome un Eiropas Parlaments pieņēma, izmantojot koplēmuma procedūru.

Visa informācija par paziņojuma saturu un galīgā novērtējuma procesu pieejama: http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar