Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos galutiniame įvertinime – aplinkos politikos įgyvendinimo pažanga ir spragos

Briuselis, 2011 m. rugpjūčio 31 d. Šiandien patvirtintame šeštosios Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programos (AVP) galutiniame įvertinime matyti, kad pastarąjį dešimtmetį aplinkos teisės aktais imtos reguliuoti beveik visos aplinkos sritys. Pagrindiniai dešimtmečio pasiekimai aplinkosaugos srityje – į „Natura 2000“ tinklą įtraukta beveik 18 % ES teritorijos, priimta visapusiška cheminių medžiagų politika ir išplėtoti klimato kaitos politikos veiksmai. Vis dėlto dar reikia įgyvendinti priimtus ES uždavinius ir taisykles, tobulinti biologinės įvairovės apsaugą, gerinti dirvos ir vandens kokybę. Be to, atsiejus išteklių naudojimą ir ekonominį augimą, bendras išteklių naudojimas nesumažėjo.

Komisijos narys Janezas Potočnikas aiškino: „Pasiekėme gerų rezultatų, tačiau jie ne tokie geri, kaip tikėjomės. Valstybėms narėms būtina tinkamiau laikytis ES taisyklių, kad šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos rezultatai atitiktų įstatymuose įtvirtintus jos užmojus. Dabar mes sieksime nebe taisyti padėtį, o veikti, kad aplinka nustotų blogėjusi. Galutinis programos įvertinimas paskatins plačius visuomenės debatus, padėsiančius apibrėžti tolesnę ES aplinkos politikos kryptį ateinančiais metais.“

Šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos galutiniame įvertinime daroma išvada, kad didžioji dalis suplanuotų veiksmų jau užbaigti arba baigiami. Siekiant sustiprinti politiką, buvo nustatytos septynios teminės šeštosios AVP strategijos – oro, pesticidų, atliekų prevencijos ir perdirbimo, gamtinių išteklių, dirvožemio, jūrų aplinkos ir miesto aplinkos. Vienos strategijos pastūmėjo parengti naujas politikos kryptis, o kitos – tobulinti galiojančias priemones, gerinti jų tarpusavio darną ir taisyti konkrečius trūkumus.

Programa padėjo suformuoti bendrą aplinkos politikos pagrindą. Valstybės narės ir vietos institucijos remiasi šia programa, kad dėl kitų strateginių poreikių aplinkos politika nebūtų nustumta į užribį, sulauktų tinkamo finansavimo, o verslas galėtų numatyti ateities pokyčius. Be to, programa stiprino politinę valią priimti uždavinius, kurie leistų tikėtis apčiuopiamo poveikio, ir jų įgyvendinimo grafikus, o vėliau – šiuos uždavinius įvykdyti.

Nerasta įrodymų, kad per pastarąjį dešimtmetį šeštoji AVP paskatino priimti aplinkos teisės aktus. Iš dalies tai aiškintina programos struktūra: joje numatyta labai daug įvairiausio masto ir poveikio veiksmų. Vis dėlto tai, kad programą 2002 m. bendro sprendimo procedūra patvirtino Taryba ir Europos Parlamentas, suinteresuotųjų subjektų manymu, suteikė jai didesnį legitimumą ir padėjo atsakingiau priimti vėlesnius politinius pasiūlymus. Kuklesnius programos rezultatus lėmė netinkamas ES aplinkos teisės aktų įgyvendinimas ir jo priežiūra valstybėse narėse.

Tolesni veiksmai

Nors šie metai yra paskutiniai šeštosios AVP metai, Komisija ir toliau siūlys, kad aplinkos politikos, susietos su pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“, užmojai būtų platūs. Todėl Komisija netrukus pristatys Veiksmingo išteklių naudojimo veiksmų planą, kuriame pateikiama vizija, kaip 2050 m. Europa galėtų tapti taupiai išteklius naudojančia erdve.

Šiandien pristatytas įvertinimas taps pagrindu tolesniam Komisijos, Tarybos, Parlamento, verslo ir pilietinės visuomenės dialogui, kur bus siekiama susitarti dėl aplinkos politikos strateginės krypties, pasiekti, kad būtų imamasi didesnės atsakomybės už politikos įgyvendinimą, ir sutelkti jėgas bendram darbui. Į tai atsižvelgdama, Komisija svarstys, kokia nauja aplinkos veiksmų programa sparčiai kintant aplinkos politikos aplinkybėms būtų naudingiausia.

Pagrindiniai faktai

Šeštoji Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programa priimta 2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu. Joje nustatomi 2002–2012 metų Europos Sąjungos aplinkos politikos metmenys. ES aplinkos politikos raida nuo aštuntojo dešimtmečio pradžios grindžiama aplinkosaugos veiksmų programomis, todėl šeštoji AVP turėtų būti laikoma beveik 40 metų trunkančio nenutrūkstamo proceso dalimi. JiJi buvo pirmoji aplinkosaugos veiksmų programa, priimta Tarybos ir Europos Parlamento bendro sprendimo procedūra.

Visą pranešimo turinį ir galutinio įvertinimo proceso aprašymą rasite adresu: http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (tel. +32 2 295 35 93)

Monica Westeren (tel. +32 2 299 18 30)


Side Bar