Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman loppuarvio osoittaa edistystä ympäristöpolitiikassa mutta puutteita täytäntöönpanossa

Bryssel 31. elokuuta 2011 – Lähes kaikki ympäristön osa-alat on saatu viimeisten kymmenen vuoden aikana ympäristölainsäädännön piiriin kuudennen ympäristöä koskeva yhteisön toimintaohjelman avulla. Tämä käy ilmi tänään hyväksytystä kuudennen ympäristöohjelman (2002–2012) loppuarviosta. Ympäristöalan suurimpia saavutuksia ovat kymmenen viime vuoden aikana olleet Natura 2000 ‑verkoston laajentaminen kattamaan lähes 18 prosenttia EU:n maa-alasta, kokonaisvaltaisen kemikaalipolitiikan käyttöönotto ja ilmastonmuutokseen liittyvät poliittiset toimet. Sovittujen EU:n tavoitteiden ja sääntöjen täytäntöönpanossa sekä luonnon monimuotoisuuden suojelun ja maaperän ja veden laadun parantamisessa on kuitenkin edelleen kehittämistä. Luonnonvarojen käytön ja talouskasvun välisen kytkennän purkaminen ei ole johtanut luonnonvarojen kokonaiskäytön vähenemiseen.

Komissaari Janez Potočnik totesi, että ympäristöalalla saadut tulokset ovat hyviä mutteivät aina aivan toivotun kaltaisia. "EU:n sääntöjen parempi täytäntöönpano jäsenvaltioissa on tarpeen, jotta saataisiin kurottua umpeen kuilu kuudennen ympäristöohjelman lainsäädäntötavoitteiden ja lopputulosten välillä. Nykyisenä tavoitteenamme on siirtyä ympäristön pilaantumisen korjaamisesta pilaantumisen ehkäisemiseen. Ympäristöohjelman loppuarvion myötä käynnistetään laaja julkinen keskustelu EU:n ympäristöpolitiikan tulevien vuosien linjausten määrittelemiseksi", Potočnik sanoi.

Kuudennen ympäristöohjelman loppuarviosta ilmenee, että suurin osa ohjelmassa vahvistetuista toimista on saatettu kokonaan tai lähes päätökseen. Kuudennessa ympäristöohjelmassa määriteltyjä seitsemää teemakohtaista strategiaa – ilma, torjunta-aineet, jätteiden syntymisen ehkäisy ja kierrätys, luonnonvarat, maaperä, meriympäristö ja kaupunkiympäristö – on kehitetty politiikan vahvistamiseksi. Eräissä strategioissa on edistetty uutta politiikkaa kun taas toisissa on keskitytty pikemminkin nykyisten toimenpiteiden tarkistamiseen johdonmukaisuuden parantamiseksi ja erityisten puutteiden korjaamiseksi.

Ohjelma on onnistunut tarjoamaan ympäristöpolitiikalle kokonaispuitteet. Se on toiminut jäsenvaltioiden ja paikallisviranomaisten vertailukohtana, josta käsin ympäristöpolitiikkaa on puolustettu kilpailevia poliittisia vaatimuksia vastaan, varmistettu tarvittava rahoitus ja tarjottu liike-elämälle ennustettavuutta. Lisäksi ohjelma on auttanut rakentamaan poliittista tahtoa tehokkaiden tavoitteiden ja aikataulujen hyväksymiseksi ja toteuttamiseksi.

Loppuarviossa ei pystytty kuitenkaan todistamaan, että kuudes ympäristöohjelma olisi ollut viime vuosikymmenen aikana annetun ympäristölainsäädännön taustalla vaikuttanut keskeinen tekijä. Tämä selittyy osittain ohjelman rakenteella, sillä ohjelmaan sisältyi hankalan paljon toimia, jotka vaihtelivat sekä soveltamisalan että vaikutuksen osalta. Toimintaohjelman hyväksyminen vuonna 2002 neuvoston ja Euroopan parlamentin yhteispäätösmenettelyllä sai sidosryhmät kuitenkin pitämään sitä perustellumpana ja auttoi vahvistamaan niiden sitoutuneisuutta myöhempiin poliittisiin ehdotuksiin. EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon ja noudattamisen valvonnan epäasianmukaisuuden katsottiin niin ikään olevan selkeästi rajoittava tekijä.

Jatkotoimet

Vaikka kuudes ympäristöä koskeva toimintaohjelma on käynnissä viimeistä vuotta, komissio jatkaa kunnianhimoisen ympäristöpolitiikan harjoittamista. Tämä politiikka on nyt olennainen osa Eurooppa 2020 -strategiaa – älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Tältä pohjalta komissio esittää piakkoin resurssitehokkuutta koskevan etenemissuunnitelman ja vision resurssitehokkaasta Euroopasta vuoteen 2050 mennessä.

Tänään esitettyä arviota on tarkoitus käyttää lähtökohtana komission, neuvoston, Euroopan parlamentin, kansalaisyhteiskunnan ja yritysten välillä käytäville keskusteluille. Tavoitteena on päästä yhteisymmärrykseen ympäristöpolitiikan strategisista linjauksista, varmistaa laaja sitoutuneisuus ja turvata toimien käynnistäminen. Komissio harkitsee tämän perusteella, miten uudella ympäristöä koskevalla toimintaohjelmalla tarjottaisiin parhaiten lisäarvoa nopeasti muuttuvalle ympäristöpolitiikalle.

Tausta

Kuudes ympäristöä koskeva yhteisön toimintaohjelma perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston 22. heinäkuuta 2002 tekemään päätökseen. Siinä vahvistetaan strategiset puitteet ympäristöpolitiikan laadinnalle Euroopan unionissa kaudella 2002–2012. EU:n ympäristöpolitiikan kehitystä on ohjattu ympäristöä koskevilla toimintaohjelmilla jo 1970-luvun alusta lähtien, ja kuudes ympäristöä koskeva toimintaohjelma olisikin nähtävä osana jatkuvaa prosessia, joka on kestänyt lähes 40 vuotta. Kuudes ympäristöä koskeva toimintaohjelma oli ensimmäinen ympäristöä koskeva toimintaohjelma, jonka neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät yhteispäätösmenettelyn avulla.

Tiedonannon sisältöä ja loppuarviointiprosessia koskevat tarkemmat tiedot ovat saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm

Yhteyshenkilöt

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar