Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi lõpphindamine näitab, et keskkonnapoliitika on olnud edukas, kuid selle rakendamisel esineb puudusi

Brüssel, 31. august 2011 – Viimase kümne aasta jooksul on kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi raames välja töötatud õigusaktid, millega reguleeritakse praktiliselt kõiki keskkonnaküsimusi. Sellisele järeldusele jõuti kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi (2002–2012) täna vastu võetud lõpparuandes. Viimasel kümnendil tehtud suurte keskkonna-alaste edusammude hulka kuuluvad Natura 2000 võrgustiku laiendamine peaaegu 18%-le ELi maismaa-alast, ühtse kemikaalipoliitika kasutuselevõtt ning kliimamuutustega seotud poliitilised meetmed. Siiski tuleb teha täiendavaid jõupingutusi kokkulepitud ELi eesmärkide ja eeskirjade rakendamiseks, elurikkuse kaitse tõhustamiseks ning mulla ja vee kvaliteedi parandamiseks. Majanduskasvu ja ressursikasutuse vahelise seose katkestamine ei ole kaasa toonud ressursikasutuse üldist vähenemist.

Volinik Janez Potočnik märkis: „Me oleme teinud edusamme, kuid mitte alati nii suuri, kui lootsime. Liikmesriigid peaksid ELi eeskirju täielikumalt rakendama, et vähendada lõhet kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi õigusalaste eesmärkide ja lõpptulemuste vahel. Nüüd on meie eesmärk liikuda edasi keskkonna halvenenud seisundi parandamiselt keskkonnaseisundi halvenemise vältimisele. Programmi lõpphindamine aitab käivitada laiapõhjalise avaliku arutelu, mille eesmärk on määrata kindlaks ELi keskkonnapoliitika tulevikusuunad lähiaastatel.”

Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi lõpphindamisest selgub, et enamik programmis sätestatud algatusi on lõpule viidud või lõppjärgus. Programmis nimetatud seitse teemastrateegiat (õhu, pestitsiidide, jäätmetekke vältimise ja ringlussevõtu, loodusvarade, mullastiku, merekeskkonna ning linnakeskkonna strateegia) töötati välja poliitika tõhustamiseks. Mõne strateegia keskmes oli uute poliitikasuundade arendamine, teistes aga pöörati rohkem tähelepanu olemasolevate meetmete läbivaatamisele kooskõla suurendamiseks ja konkreetsete puuduste kõrvaldamiseks.

Programm täitis oma eesmärgi keskkonnapoliitika üldraamistiku väljatöötamisel. Liikmesriigid ja kohalikud omavalitsused kasutasid programmi vahendina, millele tuginedes kaitsta keskkonnapoliitikat konkureerivate poliitiliste nõudmiste vastu, tagada vajalik rahastamine ning pakkuda ettevõtjatele kindlust tuleviku suhtes. Lisaks aitas programm tekitada poliitilist tahet mõjusate eesmärkide ja ajakavade vastuvõtmiseks ning nende rakendamiseks.

Siiski ei leitud kindlaid tõendeid selle kohta, et kuues keskkonnaalane tegevusprogramm oli eelmisel kümnendil keskkonnaalaste õigusaktide vastuvõtmise peamine tõukejõud. Üheks põhjuseks võib olla programmi ülesehitus, mis hõlmas liigagi palju eri ulatuse ja mõjuga meetmeid. Siiski leidsid sidusrühmad, et programmi heakskiitmine 2002. aastal nõukogu ja Euroopa Parlamendi poolt kaasotsustamismenetluse kaudu lisas sellele seaduspärasust ning suurendas vastutustunnet programmist tulenevate poliitiliste ettepanekute suhtes. Takistava asjaoluna toodi selgelt esile ka ELi keskkonnaalaste õigusaktide puudulik rakendamine ja jõustamine liikmesriikides.

Edasised sammud

Kuigi kätte on jõudnud kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi viimane aasta, püüab komisjon ka edaspidi rakendada kaugeleulatuvate eesmärkidega keskkonnapoliitikat, mis on saanud Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia lahutamatuks osaks. Sellega seoses on komisjonil kavas esitada lähiajal ressursside tõhusat kasutamist käsitlev juhtalgatus, mille eesmärk on ressursitõhusa Euroopa loomine aastaks 2050.

Täna avaldatud lõpphindamine paneb aluse dialoogi jätkumisele komisjoni, nõukogu, parlamendi, kodanikuühiskonna ja ettevõtjate vahel. Selle eesmärk on luua üksmeel keskkonnapoliitika strateegilistes suundumustes, et suurendada vastutustunnet ning tagada aktiivne kaasatus. Eelöeldut arvesse võttes kaalub komisjon, kuidas saaks uus keskkonnaalane tegevusprogramm pakkuda lisaväärtust kiiresti areneva keskkonnapoliitika taustal.

Taust

Kuues keskkonnaalane tegevusprogramm võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 22. juulil 2002. Kõnealuse otsusega loodi Euroopa Liidu keskkonnapoliitika raamistik ajavahemikus 2002–2012. ELi keskkonnapoliitika kujundamisel on alates 1970ndate algusest järgitud keskkonnaalaseid tegevusprogramme ja kuuendat keskkonnaalast tegevusprogrammi tuleks seega vaadelda osana peaaegu 40 aastat kestnud protsessist. Kõnealune programm oli esimene keskkonnaalane tegevusprogramm, mille nõukogu ja Euroopa Parlament võtsid vastu kaasotsustamismenetluse kaudu.

Täpsemat teavet teatise ja lõpphindamise protsessi kohta leiab aadressil: http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm.

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar