Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den endelige vurdering af det sjette miljøhandlingsprogram viser fremskridt i miljøpolitikken, men mangler med hensyn til gennemførelsen

Bruxelles, den 31. august 2011 – I det seneste årti har Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram (MHP) været en hjælp for miljølovgivningen, idet det behandlede næsten alle miljøområder. Det fremgår tydeligt af den endelige vurdering af det sjette MHP (2002-2012), der blev vedtaget i dag. Blandt de flotteste resultater på miljøområdet i de sidste ti år er udvidelsen af Natura 2000-nettet til at omfatte næste 18 % af EU's landområde, indførelsen af en overordnet kemikaliepolitik og indsatsen mod klimaforandringer. Der skal imidlertid stadig gøres fremskridt med hensyn til at gennemføre EU's målsætninger og lovbestemmelser samt forbedre beskyttelsen af artsmangfoldigheden, jorden og vandkvaliteten. Afkoblingen af ressourceanvendelse fra økonomisk vækst har ikke medført et fald i den samlede ressourceanvendelse.

Kommissær Janez Potočnik udtaler: "Vi har opnået gode resultater – men ikke altid så gode, som vi havde håbet. For at lukke afstanden mellem det sjette MHP's lovgivningsmæssige ambitioner og dets slutresultater skal medlemsstaterne blive bedre til at gennemføre EU-bestemmelserne. Vores mål er nu at gå fra afhjælpning og genopretning til forebyggelse af miljøforringelse. Den endelige vurdering af programmet skal udløse en vidtrækkende offentlig drøftelse for at definere retningslinjerne for EU's miljøpolitik de næste år."

Det fremgår endvidere af den endelige vurdering af det sjette miljøhandlingsprogram, at størstedelen af programmets foranstaltninger er blevet eller er ved at blive afsluttet. Det sjette miljøhandlingsprograms syv temastrategier – luft, pesticider, affaldsforebyggelse og genvinding, naturressourcer, jord, havmiljø og bymiljø – blev fastlagt for at udbygge politikken. Nogle af strategierne førte til nye indsatsområder, medens andre i større omfang drejede sig om at revidere eksisterende foranstaltninger for at forbedre overensstemmelsen og udbedre nogle specifikke mangler.

Programmet var en succes som overordnet ramme for miljøpolitikken. Det tjente som en reference for medlemsstaterne og de lokale myndigheder ved at forsvare miljøpolitikken mod konkurrerende sektorpolitiske krav, sikre passende finansiering og gav erhvervslivet forudsigelighed. Programmet hjalp ligeledes med at opbygge politisk vilje til at vedtage effektive mål og tidsplaner og efterfølgende at gennemføre dem.

Der kunne dog ikke findes noget bevis for, at det sjette MHP havde været en afgørende faktor for vedtagelse af miljølovgivning i det sidste årti. Det skyldes delvis programmets opbygning med et uhåndterligt antal foranstaltninger, der varierede i både omfang og virkninger. Interesseparter syntes imidlertid, at programmet, da det blev vedtaget i 2002 af Rådet og Europa-Parlamentet ved fælles beslutningsprocedure, fik større berettigelse og hjalp med til at give en mere udbredt følelse af medansvar for efterfølgende politikforslag. Som en klart begrænsende faktor blev medlemsstaternes mangelfulde gennemførelse og håndhævelse af EU-miljølovgivning angivet.

Næste skridt

Selv om det sjette MHP er i sit afsluttende år, vil Kommissionen fortsat føre en ambitiøs miljøpolitik, der nu er en integrerende del af Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Kommissionen vil i denne forbindelse om kort tid fremlægge en køreplan for ressourceeffektivitet med henblik på et ressourceeffektivt Europa inden 2050.

Vurderingen, der blev fremlagt i dag, udgør grundlaget for den videre dialog mellem Kommissionen, Rådet, Parlamentet, civilsamfundet og erhvervslivet. Målet er at nå til enighed om de strategiske retningslinjer for miljøpolitikken, at sikre udbredt medansvar og mobilisering for indsatsen. Kommissionen vil på denne baggrund overveje, hvordan et nyt miljøhandlingsprogram bedst kan give værditilførsel til miljøpolitikken i en kontekst, der er i konstant udvikling.

Baggrund

Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram er en afgørelse vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 22. juli 2002. Det udstikker en strategiramme for fastsættelse af miljøpolitikken i Den Europæiske Union for perioden 2002-2012. Miljøhandlingsprogrammerne har været ledetråden for udviklingen af EU's miljøpolitik siden begyndelsen af 1970'erne, og det sjette MHP bør derfor anses som et led i et forløb på i alt 40 år. Det sjette MHP var det første miljøhandlingsprogram, der blev vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure.

Meddelelsens samlede ordlyd og forløbet med den endelige vurdering kan læses her: http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar