Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Závěrečné hodnocení šestého akčního programu pro životní prostředí vykazuje pokrok v politice životního prostředí, avšak s nedostatky v provádění

Brusel 31. srpna 2011 – Díky Šestému akčnímu programu Společenství pro životní prostředí (EAP) se v posledním desetiletí podařilo právními předpisy v oblasti životního prostředí upravit téměř všechny oblasti životního prostředí. Jednoznačně to vyplývá ze závěrečného hodnocení šestého akčního programu pro životní prostředí (2002–2012), které bylo dnes přijato. Mezi nejvýznamnější úspěchy v oblasti životního prostředí během posledních deseti let patří rozšíření sítě Natura 2000 na téměř 18 % rozlohy EU, zavedení komplexní politiky v oblasti chemických látek a opatření politiky v boji proti změně klimatu. V provádění dohodnutých cílů a pravidel EU a zlepšení ochrany biologické rozmanitosti, půdy a kvality vody je však třeba ještě mnohé učinit. Oddělení využívání zdrojů od hospodářského růstu nevedlo k poklesu celkového využívání zdrojů.

Komisař Janez Potočnik k tomu uvedl: „Dosáhli jsme dobrých výsledků, avšak ne vždy tak dobrých, jak jsme očekávali. K překlenutí propasti mezi cíli, které si kladly právní předpisy šestého akčního programu pro životní prostředí, a jejich konečnými výsledky je třeba, aby členské státy lépe prováděly právní předpisy EU. Nyní je naším cílem přejít od nápravy zhoršování životního prostředí k jeho prevenci. Závěrečné hodnocení programu bude podnětem k zahájení široké veřejné diskuse, která určí směřování politiky životního prostředí EU v příštích letech.“

Závěrečné hodnocení šestého akčního programu pro životní prostředí uvádí, že převážná většina opatření uvedených v programu byla dokončena nebo se právě dokončuje. Bylo vypracováno sedm tematických strategií stanovených v šestém akčním programu pro životní prostředí, jimiž se má posílit politika v dané oblasti: strategie pro vzduch, pesticidy, předcházení vzniku odpadů a jejich recyklace, přírodní zdroje, půdu, mořské prostředí a městské prostředí. Některé strategie přinesly nové koncepce, zatímco jiné se zaměřily ve větší míře na revizi stávajících opatření ke zlepšení soudržnosti a k řešení konkrétních nedostatků.

Programu se podařilo vytvořit rámec zastřešující politiku životního prostředí. Sloužil jako vodítko pro členské státy a místní orgány při obhajování politiky v oblasti životního prostředí proti konkurenčním politickým požadavkům, zajistil odpovídající finanční prostředky a podnikům umožnil předvídat budoucí vývoj. Program rovněž pomohl utvářet politickou vůli k přijetí účinných cílů a harmonogramů a k jejich následnému provádění.

Nelze prokázat, že šestý akční program byl dominantním faktorem, který stál během posledních desetiletí za přijetím právních předpisů na ochranu životního prostředí. Částečně to lze vysvětlit koncepcí programu, která obsahovala obtížně zvladatelný počet opatření s různou oblastí působnosti i rozdílnými účinky. Avšak vzhledem k tomu, že Rada a Parlament schválila tento program postupem spolurozhodování, mu zúčastněné strany připisují více legitimity, což pomohlo, aby následné návrhy politik lépe přijaly. Za omezující faktor bylo rovněž označeno nedostatečné provádění a prosazování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí členskými státy.

Další kroky

Přestože probíhá závěrečný rok šestého akčního programu pro životní prostředí, Komise pokračuje v provádění ambiciózní politiky životního prostředí, která je nyní nedílnou součástí strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. V této souvislosti brzy předloží pracovní plán týkající se účinnosti zdrojů s vizí směřující k energeticky účinnější Evropě do roku 2050.

Dnes předložené hodnocení vytváří základ pro další dialog mezi Komisí, Radou, Parlamentem, občanskou společností a podniky. Cílem je dosáhnout konsenzu ohledně strategických směrů pro politiku životního prostředí, zajistit širokou podporu a uvolnění prostředků pro daná opatření. Komise v této souvislosti zváží, jak by nový akční program pro životní prostředí v rychle se vyvíjejícím kontextu politiky životního prostředí mohl co nejlépe přispět k dosažení cílů.

Souvislosti

Šestý akční program Společenství pro životní prostředí je rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady přijaté dne 22. července 2002. Stanoví strategický rámec pro tvorbu environmentální politiky v Evropské unii na období 2002–2012. Akční programy pro životní prostředí usměrňovaly rozvoj politiky životního prostředí EU od počátku sedmdesátých let, a šestý akční program pro životní prostředí by proto měl být vnímán jako součást procesu, který trvá již celkem 40 let. Šestý akční program pro životní prostředí byl prvním akčním programem pro životní prostředí, jenž byl přijat Radou a Evropským parlamentem postupem spolurozhodování.

Další podrobnosti o obsahu sdělení a postupu při závěrečném hodnocení naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar