Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Заключителната оценка на Шестата програма за действие в областта на околната среда отбелязва напредък, но и пропуски в осъществяването на политиката по околната среда

Брюксел, 31 август 2011 г. – През изминалото десетилетие Шестата програма на Общността за действие в областта на околната среда (ПДОС) допринесе законодателството да обхване почти всички сфери, свързани с опазването на околната среда. Това личи и от приетата днес заключителна оценка на Шестата програма за действие в областта на околната среда (2002—2012 г.). Съществени постижения в опазването на околната среда през последните десет години са разширяването на мрежата „Натура 2000“, която сега обхваща почти 18 % от сухоземната територия на ЕС, въвеждането на всестранна политика в областта на химичните вещества и действията в областта на политиката по отношение на измененията на климата. Все още обаче може да се желае напредък в осъществяването на договорените цели и правила на ЕС, както и в подобряването на опазването на биологичното разнообразие и на качеството на почвите и водите. Отделянето на използването на ресурсите от икономическия растеж не доведе до цялостно намаляване на използването на ресурси.

Янез Поточник, европейски комисар по околната среда, заяви: „Постигнатите резултати са добри — но не толкова добри, колкото се надявахме. Необходимо е по-последователно прилагане на правилата на ЕС от страна на държавите-членки, за да се преодолее разминаването между законодателните амбиции на Шестата програма за действие в областта на околната среда и нейните крайни резултати. Сега нашата цел е да преминем от премахване на последиците от влошаването на околната среда към предотвратяването на това влошаване. Заключителната оценка на програмата ще ускори откриването на широка обществена дискусия за определяне ориентирите на политиката на ЕС за околната среда през следващите години.“

Заключителната оценка на Шестата програма за действие в областта на околната среда показва, че голяма част от дейностите по програмата са завършени или предстои да бъдат завършени. С оглед укрепване на политиката бяха разработени седемте тематични стратегии, залегнали в нея — въздух, пестициди, предотвратяване изхвърлянето на отпадъци и рециклиране, природни ресурси, почви, морска среда и градска среда. Някои стратегии наложиха нова политика, докато други бяха съсредоточени до голяма степен върху преразглеждането на съществуващите мерки, за да се задълбочи тяхната съгласуваност и да се запълнят някои празноти.

Програмата отбеляза успех в създаването на обща рамка на политиката в областта на околната среда. Тя послужи като опорна точка за държавите-членки и местните власти за защита на политиката по околната среда спрямо изискванията на конкурентни политики, както и за предоставянето на съответното финансиране и за осигуряването на предсказуемост за предприятията. Програмата спомогна и за изграждането на политическа воля за приемането на ефективни цели и графици и за тяхното осъществяване.

Все пак, не може да се изтъкне доказателство в полза на това, че Шестата програма за действие в областта на околната среда е главният фактор за приемането на законодателството в тази сфера. Това се обяснява частично от замисъла на програмата, който включваше твърде много и твърде разнообразни по обхват и намерение дейности. Участниците въпреки всичко смятат, че одобряването на програмата през 2002 година от Съвета и Европейския парламент чрез процедурата за съвместно взимане на решения ѝ придаде по-голяма легитимност и стимулира по-широка съпричастност към последвалите предложения за политики. Като ограничаващ фактор се посочва неадекватното прилагане и изпълнение на законодателството на ЕС в сферата на околната среда от държавите-членки.

Следващи етапи

Въпреки че Шестата програма за действие в областта на околната среда се намира в последната си година, Комисията продължава да провежда амбициозна политика по отношение на околната среда, която сега е неделима част от стратегията „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“(Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth). В тази връзка тя скоро ще представи План за ефективно използване на ресурсите, насочен към високоефективното използване на ресурсите в Европа до 2050 година.

Представената днес оценка поставя основата за по-нататъшен диалог между Комисията, Съвета, Парламента, гражданското общество и предприятията. Целта е да се постигне съгласие по стратегическата ориентация на политиката за околната среда, да се предизвика широка заинтересованост и да се гарантира мобилизация за действие. На този фон Комисията ще прецени по какъв начин новата програма за действие да допринесе максимално за динамично развиващата се политика околната среда.

Контекст

Шестата програма за действие в областта на околната среда (6th Community Environment Action Programme) е приета с решение на Европейския парламент и на Съвета на 22 юли 2002 година. Тя определя стратегическата рамка на политиката на Европейския съюз в областта на околната среда за периода 2002—2012 година. От началото на 70-те години развитието на политиката на ЕС за околната среда се ръководи от програми за действие в тази област, поради което Шестата програма се явява част от един непрекъснат 40-годишен процес. Тя е първата такава програма, приета от Съвета и Европейския парламент по процедурата за съвместно взимане на решения.

Повече информация относно съдържанието на съобщението и процеса на заключителната оценка е на разположение в интернет на адрес: http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm

За контакт:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar