Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/98

Bryssel den 27 januari 2011

Distansförsäljning av finansiella tjänster: kommissionen stämmer Sverige inför EU-domstolen

Europeiska kommissionen har i dag beslutat att stämma Sverige inför EU-domstolen för otillräckligt införlivande i den nationella lagstiftningen av direktiv 2002/65/EG om distansförsäljning av finansiella tjänster. Enligt kommissionen har Sverige inte infört något tillräckligt skydd för konsumenternas rättigheter i samband med införlivandet av direktivet.

Ärende

Sverige har inte meddelat några konkreta förslag till ändring av den nationella lagstiftningen (eller någon tidsfrist för antagandet av dessa) om genomförandet av direktiv 2002/65/EG om distansförsäljning av finansiella tjänster.

Genom direktivet garanteras konsumenter, bland andra rättigheter, en tidsfrist på 14 kalenderdagar från den dag då distansavtalet ingås, under vilken dessa kan utöva sin ångerrätt.

Det förefaller som om konsumenter, vilka utövar sin ångerrätt med avseende på ett avtal som ingåtts enligt svensk lag, kan uppmanas att ersätta tjänsteleverantören för kostnader i samband med förberedelser inför beviljandet av ett lån. Detta går stick i stäv med direktivet, enligt vilket konsumenter endast kan avkrävas betalning för en tjänst som erbjudits dem direkt.

Den 8 oktober 2009 inledde kommissionen ett överträdelseförfarande mot Sverige i ersättningsfrågan (IP/09/1450). I sitt svar hävdade Sverige att de extrakostnader som kan påföras konsumenter är en oskiljaktig del av den tjänst som erbjuds dem. I ett motiverat yttrande av den 4 juni 2009 vidhöll kommissionen sin uppfattning att Sverige bryter mot direktivet (IP/10/688). I ett svar på detta yttrande har Sverige upplyst kommissionen om sina avsikter att ändra den nationella lagstiftningen, så att den blir förenlig med direktivet.

Sverige har emellertid underlåtit att lägga fram något utkast till ändringar eller någon rimlig tidtabell för antagandet av sådana ändringar.

Därför har kommissionen i dag beslutat att stämma Sverige inför EU-domstolen för att se till att EU-lagstiftningen genomförs på korrekt.

Bakgrund

Till skillnad från varor utgör finansiella tjänster, då de saluförs genom Internet- eller telefon-/faxförsäljning, i sig ett avtal mellan en konsument och ett företag. Exempel på sådana företag är banker, kreditkortsföretag, investmentfonder, försäkringsbolag och andra finansinstitut.

I syfte att stärka konsumenternas förtroende för dessa distansförsäljningsmetoder – och i synnerhet för Internettransaktioner över gränserna – antog EU år 2002 ett direktiv om grundläggande konsumenträttigheter. Enligt detta gäller följande:

  • Innan ett avtal ingås, är leverantören skyldig att förse konsumenten med all nödvändig information.

  • Konsumenten har ångerrätt under en viss betänketid från den dag då avtalet ingås.

  • Förbud mot oegentlig marknadspraxis i syfte att tvinga konsumenter till köp av en tjänst som de inte har beställt (”leverans utan föregående beställning”).

  • Regler för att begränsa andra metoder såsom icke-begärda samtal och elektronisk skräppost.

Närmare upplysningar om överträdelseförfarandet: MEMO/11/45

Närmare upplysningar om finansiella tjänster till konsumenter:

http://ec.europa.eu/consumers/index_sv.htm


Side Bar