Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Fri rörlighet: tack vare EU-kommissionens insatser har 90 % av de oavslutade ärendena om fri rörlighet lösts

Bryssel den 25 augusti 2011 – Den fria rörligheten för personer mellan EU:s medlemsstater är en av de mest påtagliga framgångarna under de senaste 60 årens europeiska integration. Den ger stora fördelar till EU-medborgarna, medlemsstaterna och den europeiska ekonomin i sin helhet. Européer drar varje dag fördel av sin fria rörlighet: varje år gör de cirka 1,25 miljarder turistresor inom EU. En nyligen gjord undersökning visade att för 48 % av EU-medborgarna är rätten att fritt röra sig och bosätta sig inom EU den viktigaste medborgerliga rättigheten (se pressmeddelande nr 14/2011).

EU-kommissionen lägger särskild vikt vid att EU:s bestämmelser om den fria rörligheten effektivt genomförs i alla medlemsstaterna. Därför är kommissionen fast inställd på att ta itu med problemen med medlemsstaternas införlivande av EU:s direktiv om fri rörlighet från 2004 (2004/38/EG) så att Europas medborgare kan utnyttja sina rättigheter fullt ut. Flera händelser under det gångna året belyste viktiga problem vad gäller garantierna för förfarandet och de materiella reglerna enligt EU:s direktiv om den fria rörligheten (se MEMO/10/384; SPEECH/10/428; IP/10/1207; MEMO/10/502). Kommissionen ingrep därför för att säkerställa att alla 27 medlemsstaterna fullt ut respekterar EU-medborgarnas rätt till fri rörlighet.

Ett år senare, tack vare fortsatta politiska påtryckningar, har kommissionen nått konkreta resultat: 16 medlemsstater har endera åtgärdat de problem som kommissionen har påpekat eller utarbetat förslag till ändring av lagstiftningen för att garantera fullständig efterlevnad av direktivet. För resterande medlemsstater har kommissionen inlett eller överväger att inleda överträdelseförfaranden enligt EU-fördragen.

”Rätten till fri rörlighet är en av de rättigheter som EU-medborgarna värdesätter mest”, sade vice ordförande Viviane Reding, EU:s rättvisekommissionär. ”Jag vill försäkra mig om att alla EU-medborgare verkligen kan nyttja sina rättigheter till fri rörlighet. Förra sommarens händelser var en alarmsignal för Europa. Kommissionen inte kommer att tveka att säga ifrån om medlemsstaterna inte på ett korrekt sätt tillämpar denna grundläggande rättighet, särskilt de rättssäkerhetsgarantier som skyddar EU-medborgarna från att utsättas för godtyckliga eller orimliga utvisningar. Jag välkomnar att en majoritet av medlemsstaterna fullt ut har genomfört EU:s bestämmelser om den fria rörligheten. Jag förväntar mig att resterande länder snabbt gör detsamma. EU-kommissionen kommer att fortsätta att vara uppmärksam till dess att samtliga medlemsstater helt har löst de rättsliga problem som kommissionen har påpekat.

Sedan sommaren 2010 har totalt 786 ärenden upptäckts av kommissionen och tagits upp i bilaterala möten med medlemsstaterna. Kommissionen gjorde det klart att om inte problemen löstes skulle det inte gå att undvika överträdelseförfaranden. Resultatet blev att 711 ärenden (cirka 90 %) löstes genom dialog och/eller medlemsstaternas redogörelser av förslag till ändrad lagstiftning. Bara 75 ärenden återstår och omfattas nu av överträdelseförfaranden. I fallet med Frankrike antog regeringen den 16 juni de ändringar av lagstiftningen som kommissionen krävde för att garantera efterlevnad av direktivet om fri rörlighet, inklusive de garantier som skyddar EU-medborgare från godtyckliga utvisningar eller diskriminerande behandling. Kommissionen fortsätter att arbeta med resterande länder för att åtgärda olösta problem, som inresa och bosättning för familjemedlemmar, uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare och skyddsåtgärder mot utvisning.

I svåra ekonomiska tider kan vissa medlemsstater frestas att vidta diskriminerande åtgärder som påverkar EU-medborgare eller deras familjemedlemmar. EU:s direktiv om fri rörlighet ger dock tillräckliga garantier för att medborgarnas utövande av sin rätt till fri rörlighet inte ska bli en oproportionerlig börda för en medlemsstats budget. Medlemsstaterna ges därför inte möjlighet till unilaterala åtgärder i detta avseende.

Kommissionen har åtagit sig att avlägsna de sista hindren för EU-medborgarna att utöva sina rättigheter, enligt den första rapporten om EU-medborgarskap som publicerades i oktober 2010. Företag och medborgare har fått enorma fördelar genom att EU rivit de interna hindren för varors, tjänsters och människors rörlighet. Mellan 2004 och 2007 bidrog den ökade rörligheten för arbetskraft från nya EU-länder till en ökning av EU:s BNP med cirka 40 miljarder euro. EU måste bygga vidare på dessa resultat så att alla – från turister och studenter till arbetstagare och småföretagare – kan dra verkliga fördelar av ett europeiskt område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Bakgrund

Den 25 augusti 2010 kommenterade vice ordförande Viviane Reding EU-medborgarnas fria rörlighet: Det är klart att de som bryter mot lagstiftningen måste ta konsekvenserna. Det är också klart att ingen ska behöva utvisas bara för att han eller hon tillhör minoriteten av romer. (se MEMO/10/384).

Införlivandet av EU:s direktiv om fri rörlighet

I slutet av 2010 hade Portugal och Finland åtgärdat de problem som kommissionen påpekat genom bilateral dialog genom att lämna tillräckliga klargöranden av de problem som tagits upp eller genom att anta lagstiftning som garanterar efterlevnad av direktivet. 14 medlemsstater (Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Ungern) har sedan dess lämnat förslag till ändring av lagstiftningen som inbegriper exakta tidsplaner för ett snabbt antagande och ikraftträdande för att garantera fullständig efterlevnad av direktivet om fri rörlighet. Kommissionen håller på att närmare undersöka dessa liksom detaljerade uppgifter vad gäller planerade åtgärder eller åtgärder som nyligen antagits i Danmark och Nederländerna för att garantera fullständig efterlevnad av EU:s lagstiftning. Beträffande de problem som ännu är olösta i resterande medlemsstater inleddes överträdelseförfaranden mellan mars och juni 2011 mot Cypern, Förenade kungariket, Litauen, Malta, Polen, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Situationen vad gäller den fria rörligheten i Belgien håller på att analyseras av kommissionen.

De största problemen vad gäller ett ofullständigt eller inkorrekt införlivande och genomförande rör tre viktiga frågor: inresa och bosättning för familjemedlemmar, inbegripet partner, utfärdande av visering och uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgares familjemedlemmar och skyddsåtgärder mot utvisning.

Nästa steg

Kommissionen kommer att noggrant följa hur de medlemsstater som tillkännagav antagandet av förslag till lagstiftning respekterar sina åtaganden. Under 2012 ska kommissionen utvärdera införlivandet och tillämpningen av direktivets bestämmelser i alla medlemsstaterna. Den kommer därigenom att få tillgång till underlag för en rapport 2013 om tillämpningen av direktivet om fri rörlighet som ska lämnas till Europaparlamentet och rådet.

Situationen vad gäller romernas integration

Den 5 april 2011 föreslog kommissionen en EU-ram för nationella strategier för romers integration (IP/11/400, MEMO/11/216). Ramen ska vara vägledande för den nationella politiken avseende romer och mobilisera tillgängliga medel på EU-nivå för att stödja integrationsinsatser. Den fokuserar på fyra områden: tillgång till utbildning, arbetstillfällen, sjuk- och hälsovård samt boende. Medlemsstaterna bör fastställa individuella nationella mål för romernas integration som speglar det egna landets befolkningsstorlekar och romernas nuvarande ställning i deras integrationspolitik. För att stödja medlemsstaternas insatser finns tillgång till finansiering från EU och en solid rättslig ram för att bekämpa diskriminering. När denna rättsliga ram antogs sade vice ordförande Viviane Reding följande: ”Det viktigaste för mig är att medlemsstaterna bidrar till att garantera att alla romska barn åtminstone avslutar skolgången i låg- och mellanstadiet.”

Under det gångna året har kommissionen fortsatt driva ett nära samarbete med medlemsstaterna för att underlätta användningen av strukturfonderna – särskilt Europeiska socialfonden (ESF) för att ge stöd till romers integration. Bilaterala seminarier har hållits i Ungern, Bulgarien, Slovakien och Rumänien som har bidragit till utbyte av bästa praxis och sakkunskap om framgångsrika ESF-projekt.

Den 24 juni 2011 godkände Europeiska rådet Europeiska kommissionens ram för nationella strategier för romers integration (IP/11/789). Alla de 27 EU-ländernas regeringar ska nu innan utgången av 2011 lämna sina nationella strategier för romers integration till kommissionen. Kommissionen ska sedan, med hjälp av EU:s byrå för grundläggande rättigheter, bedöma dessa planer innan de nästa vår lägger fram en rapport.

I somras tilldelades Colorful but Colorblind, ett projekt som samfinansieras av EU för att genom film motverka stereotyper av romerna, en utmärkelse från det i Förenta staterna baserade Society of Professional Journalists” (se IP/11/978).

För närmare upplysningar:

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU:s rättvisekommissionär:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar