Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Prosto gibanje: prizadevanja Komisije pomagala razrešiti 90 odstotkov zadev v zvezi s prostim gibanjem oseb

Bruselj, 25. avgusta 2011 – Prosto gibanje oseb med državami članicami EU je eden najvidnejših dosežkov zadnjih šestdesetih let evropskega povezovanja. Državljanom EU, državam članicam in celotnemu evropskemu gospodarstvu prinaša velike koristi. Evropejci vsak dan uveljavljajo svojo pravico do prostega gibanja: vsako leto kot turisti opravijo 1,25 milijarde potovanj. Nedavna študija je pokazala, da 48 odstotkom evropskih državljanov pravica do prostega gibanja in prebivanja v Evropski uniji pomeni najpomembnejšo državljansko pravico (glej sporočilo za medije št. 14/2011).

Evropska komisija je trdno zavezana učinkovitemu izvrševanju predpisov EU v zvezi s prostim gibanjem v vseh državah članicah. Zato je Komisija zavzela odločno stališče v zvezi z reševanjem težav v državah članicah glede prenosa Direktive o prostem gibanju iz leta 2004 (2004/38/ES), da bi lahko evropski državljani v celoti izkoristili svoje pravice. Več dogodkov v preteklem letu je razkrilo velike težave v smislu procesnih in materialnih jamstev na podlagi Direktive EU o prostem gibanju (glej MEMO/10/384, SPEECH/10/428, IP/10/1207, MEMO/10/502). Komisija je zato sprejela ukrepe, s katerimi želi zagotoviti, da vseh 27 držav članic v celoti spoštuje pravice EU v zvezi s prostim gibanjem.

Eno leto pozneje je Komisija s pomočjo političnega pritiska dosegla konkretne rezultate. Šestnajst držav članic je v celoti upoštevalo pomisleke Komisije ali pa so oblikovale osnutke sprememb zakonodaje, da bi zagotovile celovito skladnost z direktivo. V zvezi s preostalimi državami članicami je Komisija začela ali še namerava začeti postopke za ugotavljanje kršitev v skladu s temeljnima pogodbama EU.

Pravica do prostega gibanja je ena najbolj cenjenih pravic državljanov EU,“ je povedala podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Rada bi zagotovila, da bi lahko vsi državljani EU uspešno uresničevali svoje pravice do prostega gibanja. Dogodki lansko poletje so bili pomembno opozorilo za Evropo. Komisija ne bo odlašala in bo ukrepala, če države članice ne bodo ustrezno uporabljale teh temeljnih pravic, zlasti proceduralnih zaščitnih ukrepov, ki državljane EU varujejo pred samovoljnim ali neupravičenim izgonom. Zdaj sem prepričana, da je večina držav članic v celoti izvedla predpise EU v zvezi s prostim gibanjem. Pričakujem, da bodo to kmalu storile tudi preostale države. Evropska komisija bo še naprej pozorna, dokler države članice teh pravnih težav ne bodo v celoti odpravile.“

Od poletja 2010 je Komisija opredelila 786 težav in jih predložila v obravnavo na dvostranskih sestankih z državami članicami. Komisija je jasno povedala, da bodo postopki za ugotavljanje kršitev na podlagi temeljnih pogodb o EU neizogibni, če te težave ne bodo odpravljene. Posledično je bilo 711 težav (približno 90 odstotkov) rešenih z razgovori in/ali pa so države članice predstavile osnutke spremenjenih zakonov. Trenutno ostaja nerešenih samo 75 težav, v zvezi s katerimi pa so se začeli postopki za ugotavljanje kršitev. Tako je na primer Francija 16. junija sprejela zakonodajne spremembe, ki jih je zahtevala Komisija za zagotovitev skladnosti z Direktivo o prostem gibanju, vključno z zaščitnimi ukrepi, ki državljane EU varujejo pred samovoljnim izgonom ali diskriminatorno obravnavo. Komisija še naprej sodeluje z drugimi državami, da bi rešila preostale težave, na primer vstop in prebivanje družinskih članov, dovoljenje za prebivanje državljanov tretjih držav in zaščitne ukrepe pred izgonom.

V času gospodarske krize morda nekatere države članice mika, da bi sprejele diskriminatorne ukrepe, ki bi negativno vplivali na državljane EU ali njihove družinske člane. Toda Direktiva EU o prostem gibanju omogoča zadostne zaščitne ukrepe, s katerimi se lahko zagotovi, da uveljavljanje pravic državljanov do prostega gibanja držav članic ne obremenjuje nesorazmerno. V zvezi s tem torej enostranski nacionalni ukrepi niso dovoljeni.

Komisija si prizadeva za odstranitev preostalih ovir na poti državljanov EU do uveljavitve njihovih pravic, kakor je bilo navedeno v prvem Poročilu o državljanstvu EU doslej, objavljenem oktobra 2010. Podjetja in državljani so imeli vse več koristi, ko je EU vztrajno odstranjevala notranje ovire za pretok blaga, storitev in oseb. Med letoma 2004 in 2007 je izboljšanje mobilnosti delavcev iz novih držav, ki so se pridružile EU, povečalo bruto domači proizvod EU za približno 40 milijonov evrov. Te dosežke mora EU nadgraditi, tako da bo lahko vsakdo, od turista in študenta do delavca in lastnika malega podjetja, imel dejanske koristi od evropskega območja svobode, varnosti in pravice.

Ozadje

Podpredsednica Viviane Reding je 25. avgusta 2010 takole označila stanje pravic državljanov do prostega gibanja: „Seveda morajo tisti, ki kršijo zakone, občutiti posledice svojih dejanj. Prav tako je jasno, da nikogar ne bi smeli izgnati le zato, ker je Rom,“ (glej MEMO/10/384).

Stanje prenosa Direktive EU o prostem gibanju

Do konca leta 2010 sta Portugalska in Finska z dvostranskimi pogovori odpravili pomisleke Komisije, saj sta ponudili zadostna pojasnila v zvezi z izpostavljenimi težavami ali sprejeli zakonodajo, ki je zagotovila skladnost z direktivo. Štirinajst držav članic (Bolgarija, Danska, Estonija, Francija, Grčija, Madžarska, Italija, Irska, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Romunija, Slovaška in Slovenija) je odtlej predložilo osnutke sprememb zakonodaje, vključno z natančnimi časovnimi razporedi za njihovo takojšnje sprejetje in začetek veljavnosti, da se zagotovi celovita skladnost z Direktivo o prostem gibanju. Komisija še vedno proučuje omenjene dogodke ter podrobnosti v zvezi z načrtovanimi ali nedavno sprejetimi ukrepi na Danskem in Nizozemskem, ki bi zagotovila celovito skladnost s pravom EU. Kar zadeva nerešene težave s preostalimi državami članicami, so se v obdobju od marca do junija 2011 začeli postopki za ugotavljanje kršitev proti Avstriji, Cipru, Češki, Nemčiji, Malti, Litvi, Španiji, Švedski, Poljski in Združenemu kraljestvu. Komisija še proučuje položaj na področju prostega gibanja v Belgiji.

Ključne težave v zvezi z nepopolnim ali nepravilnim prenosom in izvajanjem se nanašajo na tri glavna vprašanja: vstop in prebivanje družinskih članov, vključno s partnerji; izdajo vizumov in dovoljenj za prebivanje za družinske člane iz tretjih držav ter zaščitne ukrepe pred izgonom.

Naslednji koraki

Komisija bo pozorno spremljala, kako države članice, ki so objavile, da bodo sprejele osnutke zakonodaje, izpolnjujejo svoje zaveze. V letu 2012 bo Komisija ocenila prenos in uporabo določb Direktive v vseh državah članicah. Na podlagi pridobljenih informacij bo pripravila poročilo v zvezi z uporabo Direktive o prostem gibanju, ki ga bo predložila Evropskemu parlamentu in Svetu.

Trenutno stanje vključevanja Romov

Komisija je 5. aprila 2011 predložila okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov (IP11/400, MEMO/11/216). Ta okvir bo zagotovil smernice za vodenje nacionalnih romskih politik in mobiliziral sredstva, ki so na ravni EU razpoložljiva za podporo vključevanju. Osredotočen je na štiri stebre: dostop do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in stanovanj. Države članice morajo določiti posamezne nacionalne cilje na področju vključevanja Romov, ki odražajo število njihovih prebivalcev in trenuten položaj njihovih politik vključevanja. Za podporo nacionalnim prizadevanjem sta na voljo financiranje EU in njen trden pravni okvir. Ob sprejetju okvira EU je podpredsednica Viviane Reding izjavila: „Najpomembnejše je, da države članice zagotovijo, da bodo vsi romski otroci končali vsaj osnovno šolanje.“

Lani je Komisija še naprej sodelovala z državami članicami, da bi olajšala uporabo strukturnih skladov, zlasti Evropskega socialnega sklada, ter s tem podprla vključevanje Romov. Na Madžarskem, v Bolgariji, na Slovaškem in v Romuniji so potekali dvostranski seminarji, ki so omogočili izmenjavo dobrih praks in strokovnega znanja, uporabljenih v uspešnih projektih ESS.

Evropski svet je 24. junija 2011 potrdil okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, ki ga je predstavila Evropska komisija (IP/11/789). Vseh 27 nacionalnih vlad mora do konca leta 2011 Komisiji predložiti svoje nacionalne strategije za vključevanje Romov. Komisija bo nato ob pomoči Agencije EU za temeljne pravice ocenila te načrte in o njih spet poročala naslednjo pomlad.

To poletje je projekt „Colorful but Colorblind“, ki ga sofinancira Evropska unija in katerega cilj je prek filma nasprotovati stereotipom o Romih, prejel prestižno nagrado ameriškega združenja poklicnih novinarjev (glej IP/11/978).

Več informacij:

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar