Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Voľný pohyb – vďaka rozhodným krokom Komisie sa vyriešilo 90 % otvorených prípadov týkajúcich sa voľného pohybu

Brusel 25. augusta 2011 – Voľný pohyb osôb medzi členskými štátmi EÚ je jedným z najhmatateľnejších úspechov v 60-ročnej histórii Európskej integrácie. Prináša občanom EÚ, členským štátom a celému európskemu hospodárstvu veľké výhody. Európania každodenne využívajú svoje práva na voľný pohyb: v rámci EÚ sa za rok uskutoční približne 1,25 miliárd turistických ciest. Z nedávneho prieskumu vyplynulo, že 48 % Európanov považuje právo na voľný pohyb a pobyt na území Európskej únie za najdôležitejšie právo občanov (pozri tlačovú správu č. 14/2011).

Európska komisia sa výrazne angažuje pri účinnom presadzovaní pravidiel EÚ týkajúcich sa voľného pohybu vo všetkých členských štátoch. Komisia preto zaujíma pevný postoj pri riešení problémov súvisiacich s transpozíciou smernice EÚ o voľnom pohybe z roku 2004 (2004/38/ES), aby občania mohli v plnej miere využívať svoje práva. Viaceré udalosti z minulého roku poukázali na dôležité problémy v súvislosti s procesnými a hmotnoprávnymi zárukami podľa smernice EÚ o voľnom pohybe (pozri MEMO/10/384, SPEECH/10/428, IP/10/1207, MEMO/10/502). Komisia preto podnikla kroky, aby zabezpečila úplné dodržiavanie práv EÚ na voľný pohyb vo všetkých 27 členských štátoch.

Vďaka tomuto nepretržitému politickému tlaku Komisia po roku dosiahla konkrétne výsledky: 16 členských štátov buď úplne vyriešilo otázky, ktoré vzbudzovali obavy Komisie, alebo vypracovalo návrhy zmien a doplnení právnych predpisov s cieľom zabezpečiť úplný súlad so smernicou. Pokiaľ ide o ostatné členské štáty, Komisia začala konania vo veci porušenia právnych predpisov podľa zmlúv EÚ.

„Právo na voľný pohyb je jedným z práv, ktoré si občania EÚ najviac vážia“, povedala podpredsedníčka a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Chcem zaručiť všetkým občanom EÚ účinné využívanie ich práva na voľný pohyb. Udalosti, ku ktorým došlo minulé leto, boli pre Európu varovným signálom. Komisia bez zaváhania zareaguje, ak členské štáty nebudú náležite uplatňovať toto základné právo, a najmä procesné záruky, ktoré chránia občanov EÚ pred svojvoľným alebo neprimeraným vyhostením. Som spokojná s tým, že väčšina členských štátov v plnej miere implementovala pravidlá EÚ týkajúce sa voľného pohybu. Od ostatných štátov očakávam, že tak čím skôr urobia. Európska komisia bude tejto záležitosti venovať zvýšenú pozornosť, kým všetky členské štáty nevyriešia právne otázky, ktoré vzbudzujú jej obavy.“

Komisia od leta 2010 identifikovala celkom 786 prípadov, ktoré boli prerokované na bilaterálnych stretnutiach s členskými štátmi. Komisia dala jasne najavo, že ak sa problémy nevyriešia, bude nevyhnutné pristúpiť ku konaniam vo veci porušenia právnych predpisov. V dôsledku toho bolo 711 prípadov (približne 90 %) vyriešených prostredníctvom dialógu a/alebo predložením návrhov zmien a doplnení zákonov zo strany členských štátov. V súčasnosti zostáva nevyriešených iba 75 prípadov, ktoré sú predmetom konania vo veci porušenia zmluvy. Pokiaľ ide o Francúzsko, vláda prijala zmeny a doplnenia právnych predpisov požadované Komisiou na zabezpečenie súladu so smernicou o voľnom pohybe zo 16. júna, a to vrátane záruk, ktoré chránia občanov EÚ pred svojvoľným vyhostením alebo diskriminačným prístupom. Komisia naďalej spolupracuje s ostatnými štátmi pri riešení otvorených otázok, ako sú vstup a pobyt rodinných príslušníkov, doklady o pobyte pre štátnych príslušníkov tretích krajín a záruky proti vyhosteniu.

V časoch hospodárskych ťažkostí môžu mať niektoré členské štáty tendenciu prijímať diskriminačné opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na občanov EÚ alebo ich rodinných príslušníkov. Smernica EÚ o voľnom pohybe však poskytuje dostatočné záruky na zabezpečenie, aby výkon práv občanov na voľný pohyb nepredstavoval pre rozpočet členských štátov neprimeranú záťaž. V tomto ohľade preto neexistuje priestor na jednostranné opatrenia členských štátov.

Komisia sa usiluje o odstránenie zostávajúcich prekážok, s ktorými sa občania EÚ pri vykonávaní svojich práv stretávajú, ako sa uvádza v prvej správe o občianstve EÚ, ktorá bola zverejnená v októbri 2010. Podniky a občania majú obrovský úžitok z toho, že EÚ postupne rúca vnútorné prekážky zabraňujúce pohybu tovaru, služieb a osôb. V dôsledku zintenzívnenia mobility pracovníkov z nových členských krajín EÚ vzrástol hrubý domáci produkt EÚ v rokoch 2004 – 2007 približne o 40 mld. EUR. EÚ musí stavať na týchto dosiahnutých výsledkoch, aby všetci – od turistov a študentov až po pracovníkov a majiteľov malých podnikov – mohli mať skutočný prospech z európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Kontext

Podpredsedníčka Viviane Redingová 25. augusta 2010 v súvislosti so situáciou týkajúcou sa práva na voľný pohybu občanov EÚ uviedla: „Je zrejmé, že tí, ktorí porušujú právne predpisy, musia znášať následky. Je takisto zrejmé, že by nikto nemal byť vyhostený iba preto, že je Róm.“ (pozri MEMO/10/384).

Stav transpozície smernice EÚ o voľnom pohybe

Koncom roku 2010 Portugalsko a Fínsko odstránili obavy Komisie bilaterálnym dialógom, v ktorom poskytli dostatočné objasnenia v súvislosti s nastolenými problémami, alebo prijatím právnych predpisov zabezpečujúcich súlad so smernicou. Odvtedy 14 členských štátov (Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Taliansko) predložilo návrh zmien a doplnení právnych predpisov vrátane presných harmonogramov na ich rýchle prijatie a nadobudnutie účinnosti s cieľom zabezpečiť úplný súlad so smernicou o voľnom pohybe. Komisia skúma tieto návrhy, ako aj podrobnosti plánovaných alebo nedávno prijatých opatrení v Dánsku a Holandsku, ktoré majú zabezpečiť úplný súlad s právnymi predpismi EÚ. Pokiaľ ide o nevyriešené problémy ostatných členských štátov, od marca do júna 2011 boli začaté konania vo veci porušenia predpisov proti Cypru, Českej republike, Litve, Malte, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Spojenému kráľovstvu, Španielsku a Švédsku. Komisia analyzuje situáciu týkajúcu sa voľného pohybu v Belgicku.

Kľúčové problémy v súvislosti s neúplnou alebo nesprávnou transpozíciou a implementáciou zahŕňajú tri hlavné otázky: vstup a pobyt rodinných príslušníkov vrátane partnerov, vydávanie víz a dokladov o pobyte pre rodinných príslušníkov štátnych príslušníkov tretích krajín a záruky proti vyhosteniu.

Ďalšie kroky

Komisia bude pozorne sledovať plnenie záväzkov členskými štátmi, ktoré oznámili prijatie návrhov právnych predpisov. V priebehu roka 2012 Komisia vykoná hodnotenie transpozície a uplatňovania ustanovení smernice vo všetkých členských štátoch. To poskytne informácie pre správu o uplatňovaní smernice o voľnom pohybe, ktorá bude Európskemu parlamentu a Rade predložená v roku 2013.

Stav integrácie Rómov

Komisia 5. apríla 2011 navrhla rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov (IP11/400, MEMO/11/216). Rámec pomôže usmerniť vnútroštátne politiky integrácie Rómov a mobilizovať finančné prostriedky na úrovni EÚ na podporu úsilia o integráciu. Zameriava sa na štyri piliere: prístup k vzdelaniu, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývaniu. Členské štáty by mali stanoviť individuálne vnútroštátne ciele v oblasti integrácie rómskeho obyvateľstva, ktoré by zodpovedali jeho počtu na ich území a súčasnému stavu ich politík integrácie. Vnútroštátne úsilie sa podporuje financovaním zo zdrojov EÚ a silným právnym rámcom v oblasti boja proti diskriminácii. Pri príležitosti prijatia tohto rámca EÚ podpredsedníčka Viviane Redingová uviedla: Považujem za najdôležitejšie, aby členské štáty pomohli zaistiť, aby rómske deti získali aspoň základné vzdelanie.

Počas uplynulého roka Komisia naďalej úzko spolupracovala s členskými štátmi s cieľom zjednodušiť využívanie štrukturálnych fondov, a najmä Európskeho sociálneho fondu, na podporu začlenenia Rómov. V Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku sa uskutočnili dvojstranné semináre, ktoré umožnili výmenu osvedčených postupov a odborných poznatkov týkajúcich sa úspešných projektov Európskeho sociálneho fondu.

Európska rada 24. júna 2011 schválila rámec EÚ, v ktorom Európska komisia navrhla vypracovať vnútroštátne stratégie integrácie Rómov (IP/11/789). Vlády všetkých 27 štátov musia do konca roka 2011 predložiť Komisii svoje vnútroštátne stratégie integrácie Rómov. Komisia v spolupráci s Agentúrou EÚ pre základné práva tieto stratégie posúdi a na jar budúceho roku o nich podá správu.

Projekt „Farebný ale farboslepý“ (projekt zameraný na odstránenie protirómskych stereotypov spolufinancovaný Európskou úniou) získal toto leto cenu Spoločnosti profesionálnych žurnalistov so sídlom v USA (pozri IP/11/978).

Ďalšie informácie:

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 2406)

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)


Side Bar