Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Swobodny przepływ – zdecydowane działania ze strony Komisji pomogły w rozwiązaniu 90 % toczących się postępowań związanych ze swobodnym przepływem osób

Bruksela, 25 sierpnia 2011 r. – swobodny przepływ osób pomiędzy państwami członkowskimi UE jest jednym z najbardziej namacalnych sukcesów w 60-letniej historii integracji europejskiej. Przynosi on ogromne korzyści obywatelom UE, państwom członkowskim i całej gospodarce europejskiej. Europejczycy korzystają z prawa swobodnego przepływu każdego dnia. Rocznie odbywają na terenie UE około 1,25 mld podróży o charakterze turystycznym. Ostatnie badanie wykazało, że dla 48 % obywateli europejskich prawo do swobodnego przemieszczenia się i przebywania na terytorium Unii Europejskiej jest najważniejszym prawem obywatelskim (zob. komunikat prasowy nr 14/2011).

Komisja Europejska przywiązuje wielką wagę do efektywnego egzekwowania przepisów dotyczących swobodnego przepływu we wszystkich państwach członkowskich. Dlatego zajmuje ona zdecydowane stanowisko w zakresie rozwiązywania przez państwa członkowskie problemów dotyczących transpozycji unijnej dyrektywy z 2004 r. w sprawie swobodnego przepływu (2004/38/WE), aby europejscy obywatele mogli w pełni korzystać z przysługujących im praw. Kilka zeszłorocznych wydarzeń zwróciło uwagę na istotne problemy związane z gwarancjami procesowymi i materialnymi zawartymi w dyrektywie w sprawie swobodnego przepływu (zob. MEMO/10/384 SPEECH/10/428; IP/10/1207; MEMO/10/502). Komisja podjęła zatem działania służące zagwarantowaniu pełnego przestrzegania unijnego prawa swobodnego przepływu we wszystkich 27 państwach członkowskich.

Dzięki długotrwałym naciskom politycznym rok później widoczne były konkretne rezultaty – 16 państw członkowskich w pełni rozwiązało kwestie, które budziły niepokój Komisji lub przygotowało projekty zmian ustawodawczych gwarantujących pełną zgodność z wymogami dyrektywy. W przypadku pozostałych państw członkowskich Komisja wszczęła lub rozważa wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na mocy traktatów UE.

„Prawo swobodnego przepływu jest jednym z najbardziej cenionych praw obywateli UE”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Pragnę zagwarantować wszystkim obywatelom UE możliwość skutecznego korzystania z prawa swobodnego przepływu. Wydarzenia, które miały miejsce minionego lata, były dla Europy ostrzeżeniem. Komisja bez wahania zabierze głos, jeśli państwa członkowskie nie będą prawidłowo stosować tego podstawowego prawa, w szczególności zaś zabezpieczeń proceduralnych chroniących obywateli UE przed niesłusznym lub nieproporcjonalnym wydaleniem. Cieszę się, że większość państw członkowskich w pełni wdrożyła unijne przepisy dotyczące zasad swobodnego przepływu i oczekuję, że pozostałe państwa również to niebawem uczynią. Komisja Europejska zachowa szczególną czujność, dopóki wszystkie państwa członkowskie w pełni nie rozwiążą tych niepokojących problemów prawnych”.

Od lata 2010 r. Komisja wskazała w sumie 786 kwestii, które następnie zostały poruszone podczas spotkań dwustronnych z państwami członkowskimi. Komisja wyraźnie podkreśliła, że w przypadku nierozwiązania problemów przez państwa członkowskie, wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia traktatowym zobowiązaniom będzie nieuniknione. W rezultacie 711 kwestii (około 90%) rozwiązanych zostało w wyniku rozmów lub po przedstawieniu przez państwa członkowskie projektów zmian ustawodawczych. Nierozstrzygniętych pozostaje tylko 75 kwestii, które podlegają obecnie postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Dnia 16 czerwca francuski rząd przyjął zmiany w ustawodawstwie wymagane przez Komisję w celu zagwarantowania zgodności z dyrektywą w sprawie swobodnego przepływu, wraz z zabezpieczeniami chroniącymi obywateli UE przed niesłusznym wydaleniem lub dyskryminacją. Komisja kontynuuje współpracę z pozostałymi państwami w celu rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii, takich jak wjazd i pobyt członków rodziny, karty pobytowe dla obywateli państw trzecich oraz ochrona przed wydaleniem.

W obliczu trudności gospodarczych niektóre państwa członkowskie mogą odczuwać pokusę wprowadzania środków dyskryminujących wobec obywateli UE i ich rodzin. Unijna dyrektywa w sprawie swobodnego przepływu przewiduje jednak odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed nieproporcjonalnym obciążeniem budżetu państwa członkowskiego w wyniku korzystania przez obywateli z prawa swobodnego przepływu. Nie ma zatem możliwości przeprowadzania jednostronnych działań krajowych w tym zakresie.

Komisja pracuje nad usuwaniem pozostałych utrudnień, z którymi borykają się obywatele UE, korzystając ze swoich praw. Problemy te opisuje pierwsze w historii sprawozdanie na temat obywatelstwa UE opublikowane w październiku 2010 r. Przedsiębiorstwa i obywatele czerpią ogromne korzyści z nieustającego dążenia UE do usunięcia barier wewnętrznych, które utrudniają przepływ towarów, usług i osób. W latach 2004–2007 za sprawą zintensyfikowanej mobilności pracowników z nowych państw członkowskich produkt krajowy brutto UE wzrósł o około 40 mld EUR. UE musi czerpać ze swoich dotychczasowych osiągnięć, tak aby wszyscy – począwszy od turysty, poprzez studenta i pracownika, po właściciela małego przedsiębiorstwa – mogli faktycznie korzystać z europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Kontekst

Dnia 25 sierpnia 2010 r. wiceprzewodnicząca Reding w następujący sposób skomentowała sytuację obywateli UE i korzystania przez nich z prawa swobodnego przepływu: „Jest oczywiste, że ci, którzy łamią prawo, muszą liczyć się z konsekwencjami. Równie oczywisty jest fakt, że nikomu nie powinno grozić wydalenie jedynie z powodu romskiego pochodzenia.” (zob. MEMO/10/384).

Stan transpozycji unijnej dyrektywy w sprawie swobodnego przepływu

Portugalia i Finlandia do końca 2010 r. rozwiały wątpliwości Komisji w ramach dwustronnego dialogu poprzez przedstawienie wystarczających wyjaśnień wskazanych kwestii oraz przyjęcie ustawodawstwa zapewniającego zgodność z dyrektywą. Jak dotychczas 14 państw członkowskich (Bułgaria, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry i Włochy) przedstawiło projekty zmian ustawodawczych, łącznie z dokładnymi harmonogramami ich szybkiego przyjęcia i wejścia w życie w celu zagwarantowania pełnej zgodności z dyrektywą w sprawie swobodnego przepływu. Komisja wciąż analizuje szczegóły tych projektów, a także środków planowanych lub niedawno przyjętych w Danii i Holandii w celu zapewnienia całkowitego przestrzegania unijnego prawa. Co się tyczy nierozwiązanych problemów pozostałych państw członkowskich, w okresie od marca do czerwca 2011 r. wszczęto postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Austrii, Cyprowi, Hiszpanii, Litwie, Malcie, Niemcom, Polsce, Republice Czeskiej, Szwecji i Zjednoczonemu Królestwu. Komisja bada sytuację dotyczącą swobodnego przepływu w Belgii.

Kluczowe problemy dotyczące niepełnej lub nieprawidłowej transpozycji i wdrożenia skupiają się wokół trzech kwestii: wjazd i pobyt członków rodziny, w tym partnerów; wydawanie wiz i kart pobytowych dla członków rodzin obywateli państw trzecich, a także ochrona przed wydaleniem.

Kolejne kroki

Komisja będzie uważnie śledzić realizację zobowiązań państw członkowskich, które zapowiedziały przyjęcie projektów ustaw. W 2012 r. Komisja oceni transpozycję i stosowanie przepisów dyrektywy we wszystkich państwach członkowskich. Informacje uzyskane w ten sposób zostaną wykorzystane w 2013 r. do sporządzenia sprawozdania ze stosowania dyrektywy w sprawie swobodnego przepływu, które zostanie przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Obecny stan integracji Romów

Dnia 5 kwietnia 2011 r. Komisja przedstawiła unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów (IP/11/400, MEMO/11/216). Ramy te pomogą wyznaczyć kierunek krajowej polityki w odniesieniu do Romów oraz wykorzystać środki dostępne na poziomie UE na wsparcie działań integracyjnych. Ramy dotyczą w szczególności czterech tematów: dostępu do edukacji, miejsc pracy, opieki zdrowotnej i mieszkań. Państwa członkowskie powinny wyznaczyć własne cele krajowe w zakresie integracji Romów odzwierciedlające wielkość społeczności romskiej w każdym państwie oraz obecny stan polityki na rzecz integracji. Aby wesprzeć wysiłki podejmowane na szczeblu krajowym, udostępniono na ten cel środki z budżetu UE oraz stworzono solidne ramy prawne służące zwalczaniu dyskryminacji. Po przyjęciu tego dokumentu wiceprzewodnicząca Reding powiedziała: „Najważniejsze jest dla mnie, aby wszystkie państwa członkowskie pomogły w tym, by każde dziecko romskie ukończyło przynajmniej szkołę podstawową”.

W zeszłym roku Komisja w dalszym ciągu ściśle współpracowała z państwami członkowskimi w celu ułatwiania wykorzystywania funduszy strukturalnych, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego, do wspierania integracji Romów. Na Węgrzech, w Bułgarii, na Słowacji i w Rumunii odbyły się spotkania dwustronne, które umożliwiły wymianę dobrych praktyk i wiedzy fachowej na temat pomyślnie zrealizowanych projektów EFS.

Dnia 24 czerwca 2011 r. unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów (IP/11/789) zostały zatwierdzone przez Radę Europejską. Wszystkie 27 rządów krajowych musi do końca 2011 r. przedstawić Komisji krajowe strategie integracji Romów. Komisja oceni te plany przy wsparciu Agencji Praw Podstawowych UE i przedstawi sprawozdanie z ewaluacji wiosną przyszłego roku.

Tego lata współfinansowany przez Unię Europejską projekt „Colorful but Colorblind” mający na celu przezwyciężenie stereotypów na temat Romów poprzez sztukę filmową został uhonorowany nagrodą przyznawaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Zawodowych Dziennikarzy (zob. IP/11/978).

Więcej informacji:

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar