Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Vapaa liikkuvuus: suurin osa ongelmista on ratkaistu komission tuella

Bryssel 25. elokuuta 2011 – Ihmisten vapaa liikkuvuus EU-maissa on yksi 60 vuotta jatkuneen Euroopan yhdentymisen näkyvimmistä tuloksista. Se hyödyttää EU:n kansalaisia, jäsenvaltioita ja koko Euroopan taloutta. Eurooppalaiset käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen koko ajan tekemällä EU:n alueella vuosittain noin 1,25 miljardia turistimatkaa. Vastikään julkaistun tutkimuksen mukaan 48 prosenttia kansalaisista pitää oikeutta liikkua ja oleskella EU:n alueella tärkeimpänä oikeutenaan (ks. lehdistötiedote nro 14/2011).

Euroopan komissio on sitoutunut valvomaan vapaata liikkuvuutta koskevien säännösten noudattamista kaikissa jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi komissio pyrkii aktiivisesti ratkaisemaan ongelmat, jotka liittyvät vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin (2004/38/EY) täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa. EU-kansalaisten on voitava käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti. Useat viime vuoden tapahtumat toivat esiin ongelmia, jotka liittyivät vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin mukaisten takeiden noudattamiseen menettelyjen ja säännösten sisällön osalta (ks. MEMO/10/384, SPEECH/10/428, IP/10/1207 ja MEMO/10/502). Tämän vuoksi komissio ryhtyi toimiin varmistaakseen, että EU:n kaikki 27 jäsenvaltiota kunnioittavat vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä oikeuksia.

Komission määrätietoisilla poliittisilla toimilla on vuoden aikana saavutettu konkreettisia tuloksia: 16 jäsenvaltiota on joko toteuttanut komission vaatimat lainsäädäntötoimet tai laatinut säännökset, joilla kansallinen lainsäädäntö muutetaan kokonaisuudessaan direktiivin mukaiseksi. Muiden jäsenvaltioiden osalta komissio on aloittanut EU:n perussopimusten mukaisen rikkomusmenettelyn tai harkitsee sen aloittamista.

”Vapaa liikkuvuus on yksi EU-kansalaisten tärkeimmistä oikeuksista. Haluan varmistaa, että tätä oikeutta voidaan myös käytännössä hyödyntää. Viime kesän tapahtumat olivat hyvä muistutus koko Euroopalle. Komissio on valmis toimimaan, jos jäsenvaltiot eivät kunnioita tätä perusoikeutta. Tarkoitan erityisesti menettelyä koskevia takeita, jotka suojaavat EU-kansalaisia keinotekoisin tai suhteettomin perustein toteutetulta maastakarkoitukselta. Jäsenvaltioiden enemmistö on pannut vapaata liikkuvuutta koskevat EU-säännökset kokonaisuudessaan täytäntöön. Odotan myös muita jäsenvaltioilta nopeita toimia. Euroopan komissio seuraa tarkasti, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat sen oikeudellisia vaatimuksia”, komission varapuheenjohtaja ja oikeuskomissaari Viviane Reding sanoi.

Kesän 2010 jälkeen komissio on käsitellyt 786 kysymystä kahdenvälisissä kokouksissa jäsenvaltioiden kanssa. Komissio on ilmaissut selkeästi, että se aloittaa perussopimusten mukaisen rikkomusmenettelyn, jos ongelmia ei ratkaista. Neuvottelujen tuloksena 711 kysymystä (noin 90 prosenttia) on ratkaistu vuoropuhelulla ja/tai jäsenvaltioiden laatimilla muutossäädösten luonnoksilla. Jäljelle jää vain 75 kysymystä, joihin sovelletaan rikkomusmenettelyä. Ranskan hallitus hyväksyi 16. kesäkuuta 2011 komission edellyttämät kansallisen lainsäädännön muutokset, joilla varmistetaan vapaasta liikkuvuudesta annetun direktiivin noudattaminen. Kansalliseen lainsäädäntöön sisällytetään myös säännökset, jotka suojaavat EU-kansalaisia keinotekoisin perustein toteutetuilta maastakarkotuksilta ja muulta syrjivältä kohtelulta. Komissio jatkaa yhteistyötä muiden maiden kanssa ratkaistakseen jäljellä olevat ongelmat, jotka liittyvät muun muassa perheenjäsenten maahanpääsyyn ja oleskeluun, EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten oleskelulupiin ja maastakarkotukselta suojaaviin säännöksiin.

Talouden laskusuhdanteen vuoksi jotkin jäsenvaltiot saattavat kohdella EU-kansalaisia tai heidän perheenjäseniään syrjivästi. Vapaata liikkuvuutta koskeva EU-direktiivi sisältää kuitenkin säännökset sen varmistamiseksi, että kansalaisten oikeus liikkua vapaasti EU:ssa ei kohtuuttomasti rasita jäsenvaltioiden taloutta. Yksipuoliset kansalliset toimet eivät sovi tähän tilanteeseen.

Komissio on sitoutunut poistamaan EU-kansalaisten oikeuksien käyttämistä haittaavat esteet, kuten todetaan lokakuussa 2010 julkaistussa ensimmäisessä katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen. Yritykset ja kansalaiset ovat saaneet paljon etua siitä, että EU on vähitellen poistanut tavaroiden, palvelujen ja ihmisten vapaan liikkumisen esteet. EU:n uusien jäsenvaltioiden aiheuttama työvoiman lisääntynyt liikkuvuus kasvatti EU:n bruttokansantuotetta noin 40 miljardia euroa vuosina 2004–2007. EU:n on pystyttävä samanlaisiin saavutuksiin tulevaisuudessakin, jotta turistit, opiskelijat, työntekijät ja pienyrittäjät voivat hyötyä konkreettisesti eurooppalaisesta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta.

Tausta

”Lakeja rikkoneet on saatettava vastuuseen. Ketään ei kuitenkaan pidä karkottaa maasta pelkästään siksi, että hän on romani”, varapuheenjohtaja Reding totesi 25. elokuuta 2010 kommentoidessaan EU-kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä tapahtumia (ks. MEMO/10/384).

Vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin täytäntöönpano jäsenvaltioissa

Vuoden 2010 loppuun mennessä Portugali ja Suomi olivat ratkaisseet komission esiin tuomat ongelmat vuoropuhelulla. Nämä kaksi maata toimittivat riittävät selvitykset tai antoivat lainsäädäntöä, jolla direktiivin noudattaminen varmistetaan. Neljätoista jäsenvaltiota (Alankomaat, Bulgaria, Irlanti, Italia, Kreikka, Latvia, Luxemburg, Ranska, Romania, Slovakia, Slovenia, Tanska, Unkari ja Viro) on toimittanut vuodenvaihteen jälkeen luonnokset muutossäädöksiksi sekä täsmällisen aikataulun niiden hyväksymiselle ja voimaantulolle. Näin varmistetaan vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin täysimääräinen noudattaminen. Komissio tarkastelee kyseisiä säädöksiä sekä Alankomaiden ja Tanskan suunnittelemia tai vastikään toteuttamia lainsäädäntötoimia varmistaakseen, että ne ovat EU:n lainsäädännön mukaisia. Muiden jäsenvaltioiden kanssa on vielä ratkaistava ongelmia. Maalis-kesäkuussa 2011 komissio aloitti rikkomusmenettelyn Espanjaa, Itävaltaa, Kyprosta, Liettuaa, Maltaa, Puolaa, Ruotsia, Saksaa, Tšekkiä ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan. Komissio jatkaa vapaata liikkuvuutta koskevan tilanteen analysointia Belgian osalta.

Direktiivin säännösten puutteellinen tai virheellinen siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano on aiheuttanut kolmeen asiaan liittyviä keskeisiä ongelmia: perheenjäsenten ja kumppanien maahanpääsy ja oleskelu, viisumien ja oleskelulupien myöntäminen perheenjäsenille, jotka ovat EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia, ja maastakarkotukselta suojaavat säännökset.

Jatkotoimet

Komissio seuraa tarkkaavaisesti, kuinka uutta lainsäädäntöä antavat jäsenvaltiot noudattavat sitoumuksiaan. Komissio arvioi vuoden 2012 aikana direktiivin säännösten siirtämistä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja niiden soveltamista kaikissa jäsenvaltioissa. Arvioinnin perusteella komissio laatii vuonna 2013 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin soveltamisesta.

Romanien integroimisen eteneminen

Komissio esitti 5. huhtikuuta 2011 EU:n puitekehyksen kansallisille romanien integrointistrategioille (ks. IP/11/400, MEMO/11/216). Sillä ohjataan romaneja koskevia kansallisia toimintalinjoja, ja sen avulla saadaan käyttöön EU:n varoja tukemaan integrointipyrkimyksiä. Puitekehyksessä keskitytään neljään osa-alueeseen: koulutus, työllisyys, terveydenhoito ja asuminen. Jäsenvaltioiden olisi asetettava kansalliset romanien integrointitavoitteensa suhteessa maassa asuvaan romaniväestöön ja integroinnin nykytilaan. Kansallisia toimia voidaan tukea torjumalla syrjintää EU:n rahoituksen ja tehokkaan lainsäädännön avulla. EU:n puitekehystä annettaessa varapuheenjohtaja Reding totesi: ”Mielestäni jäsenvaltioiden on tärkeintä varmistaa, että kaikki romanilapset suorittavat ainakin peruskoulun ala-asteen loppuun”.

Komissio on jatkanut viime vuoden aikana läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa edistääkseen rakennerahastojen, erityisesti Euroopan sosiaalirahaston, käyttämistä romanien integroimisen tukemiseen. Unkarissa, Bulgariassa, Slovakiassa ja Romaniassa on pidetty kahdenvälisiä kokouksia, joissa on voitu jakaa parhaita käytänteitä ja asiantuntemusta menestyksekkäistä sosiaalirahastohankkeista.

Eurooppa-neuvosto vahvisti 24. kesäkuuta 2011 komission esittämän EU:n puitekehyksen romanien kansallisille integrointistrategioille (IP/11/789). Jäsenvaltioiden hallitusten on toimitettava romanien kansalliset integrointistrategiat komissiolle vuoden 2011 loppuun mennessä. Komissio ja EU:n perusoikeusvirasto arvioivat suunnitelmat ja laativat keväällä 2012 asiaa koskevan kertomuksen.

Euroopan unionin osarahoittama Colorful but Colorblind -hanke, jolla pyritään hälventämään romaneihin kohdistuvia stereotypioita elokuvan keinoin, voitti tänä kesänä yhdysvaltalaisen Society of Professional Journalists -järjestön palkinnon (ks. IP/11/978).

Lisätietoja:

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt :

Matthew Newman (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82


Side Bar