Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fri bevægelighed: Takket være en handlekraftig Kommission er mere end 90 % af de udestående sager om fri bevægelighed afsluttet

Bruxelles, den 25. august 2011 – Den fri bevægelighed for personer mellem EU-medlemsstaterne er et af de mest markante fremskridt i de seneste 60 års europæiske integration. Den giver store fordele til EU-borgerne, medlemsstaterne og den europæiske økonomi som helhed. De europæiske borgere nyder godt af den frie bevægelighed hver eneste dag. De tilbringer hvert år 1,25 mia. dage som turister inden for EU. En nylig undersøgelse har vist, at for 48 % af de europæiske borgere er retten til frit at bevæge sig og bosætte sig inden for EU den vigtigste borgerrettighed (jf. pressemeddelelse nr. 14/2011).

EU-Kommissionen lægger en særlig indsats i at sikre, at EU-reglerne om den fri bevægelighed reelt følges i alle EU-medlemsstaterne. Derfor er Kommissionen fast indstillet på at tackle problemerne med medlemsstaternes gennemførelse af EU-direktivet om fri bevægelighed fra 2004 (2004/38/EU), så EU-borgerne fuldt ud kan nyde deres rettigheder. Flere begivenheder sidste sommer viste, at der var store problemer med overholdelsen af de retlige og grundlæggende garantier i EU-direktivet om fri bevægelighed (jf. MEMO/10/384. SPEECH/10/428, IP/10/1207; MEMO/10/502). Kommissionen skred derfor til handling for at sikre, at alle 27 medlemsstater fuldt ud overholder EU's regler om fri bevægelighed.

Et år efter har Kommissionen opnået konkrete resultater takket være et konstant politisk pres. 16 medlemsstater har enten fuldstændig løst de problemer, som Kommissionen har påpeget, eller har udarbejdet forslag til lovgivning, der skal sikre, at direktivet overholdes fuldt ud. Hvad angår de andre medlemsstater, har Kommissionen allerede indledt eller overvejer at indlede overtrædelsesprocedurer i henhold til EU-traktaterne.

"Retten til fri bevægelighed er en af de rettigheder, som EU-borgerne værdsætter mest", sagde næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender. "Jeg vil sikre, at alle EU-borgerne reelt kan nyde retten til fri bevægelighed. Begivenhederne sidste sommer var et signal. Kommissionen vil ikke tøve med at hæve stemmen, hvis medlemsstaterne ikke korrekt sikrer denne grundlæggende rettighed, navnlig retsgarantien, der sikrer EU-borgere mod vilkårlig udvisning eller udvisning, der er ude af proportioner. Jeg er nu tilfreds med, at et flertal af medlemsstaterne har gennemført EU-reglerne om fri bevægelighed fuldt ud. Jeg forventer, at de andre lande hurtigt vil gøre det samme. Europa-Kommissionen vil fortsat være særlig opmærksom på disse forhold indtil medlemsstaterne har behandlet alle de retlige spørgsmål, som Europa-Kommissionen har rejst."

Siden sommeren 2010 har Kommissionen i bilaterale møder med medlemsstaterne gjort disse opmærksomme på 786 problematiske forhold. Kommissionen har gjort det klart, at hvis problemerne ikke blev løst, vil det uundgåeligt føre til en sag for traktatbrud. Efterfølgende er 711 forhold (90 %) blevet afklaret gennem dialog med medlemsstaterne, eller ved at disse har forelagt udkast til ændringer af deres lovgivning. Der er nu kun 75 problematiske forhold tilbage, og disse er genstand for overtrædelsesprocedurer. Hvad angår Frankrig, har den franske regering den 16. juni vedtaget de lovgivningsmæssige ændringer, som Kommissionen krævede, herunder foranstaltninger til beskyttelse af EU-borgere mod vilkårlig udvisning eller diskriminerende behandling. Kommissionen arbejder fortsat med de resterende lande for at behandle uafgjorte spørgsmål som indrejse og ophold for familiemedlemmer, opholdstilladelse for tredjelandsborgere og beskyttelsesforanstaltninger mod udvisninger.

I hårde økonomiske tider kan nogle medlemsstater føle sig fristet til at træffe diskriminerende foranstaltninger, der rammer EU-borgere eller deres familiemedlemmer. EU-direktivet om fri bevægelse indeholder dog tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger til at sikre, at borgernes ret til fri bevægelighed ikke i uforholdsmæssig stor grad kommer til at udgøre en belastning for medlemsstaternes budget. Der gives derfor i denne henseende ikke mulighed for medlemsstaterne til at træffe unilaterale foranstaltninger.

Kommissionen har til opgave at fjerne de sidste hindringer for EU-borgerne, når de ønsker at nyde deres rettigheder, hvilket blev forklaret i den første rapport om unionsborgerskab nogensinde, der blev offentliggjort i oktober 2010. Virksomhederne og borgerne har høstet massive fordele ved, at EU støt og roligt har nedbrudt de indre barrierer for varer, tjenesteydelser og personer. Mellem 2004 og 2007 blev arbejdskraften større, da nye lande blev medlemmer af EU, og den større mobilitet har skabt en stigning i EU's bruttonationalprodukt på omkring 40 mia. EUR. EU skal bygge vider på disse resultater, så alle – turister, studerende, arbejdstagere og ejere af små virksomheder – reelt kan nyde godt af fordelene ved et europæisk område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Baggrund

Den 25. august 2010 udtalte næstformand Viviane Reding med hensyn til situationen omkring fri bevægelighed for EU-borgere "Det er klart, at dem, der bryder loven, også må bære følgerne heraf. Det er også klart, at ingen skal udvises, blot fordi han/hun er en roma." (jf. MEMO/10/384).

Status for gennemførelsen af EU-direktivet om fri bevægelighed

Ved udgangen af 2010 har Portugal og Finland i bilaterale diskussioner behandlet de spørgsmål, som Kommissionen har rejst, og de er fremkommet med tilstrækkeligt afklaringer af forholdene eller har vedtaget lovgivning, der sikrer overholdelse af direktivet. 14 medlemsstater (Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Luxembourg, Nederlandene, Rumænien, Slovakiet, Slovenien og Ungarn) har siden forelagt forslag til lovgivningsmæssige ændringer, herunder præcise tidsplaner for hurtig vedtagelse og ikrafttræden af disse med henblik på at sikre fuld overholdelse af direktivet om fri bevægelighed. Kommissionen undersøger stadig disse forslag samt Danmarks og Nederlandenes udkast til ændring af lovgivningen for at sikre, at EU-retten overholdes fuldt ud. Med hensyn til uløste problemer i de andre medlemsstater er der i perioden fra marts til juni 2011 indledt overtrædelsesprocedurer mod Cypern, Det Forenede Kongerige, Malta, Litauen, Polen, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig. Situationen med hensyn til den fri bevægelighed i Belgien er ved at blive analyseret af Kommissionen.

Hovedproblemerne i forbindelse med en mangelfuld eller fejlagtig gennemførelse af direktivet vedrører tre vigtige forhold: indrejse og ophold for familiemedlemmer, herunder partnere, udstedelse af visa og opholdstilladelse til familiemedlemmer med tredjelands statsborgerskab og beskyttelsesforanstaltninger mod udvisning.

De næste skridt

Kommissionen vil nøje følge handlingerne i de lande, der har udtrykt, at de vil ændre deres lovgivning. I 2012 vil Kommissionen vurdere gennemførelsen af direktivet i alle medlemsstaterne. Dette vil give materiale til en rapport i 2013 om direktivet om fri bevægelighed, der vil blive fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet.

Status for integrationen af romaer

Den 5. april 2011 fremlagde Kommissionen EU-rammer for nationale strategier for integration af romaer (IP/11/400, MEMO/11/216). EU-rammerne skal være vejledende for de nationale politikker vedrørende romaer og bidrage til at mobilisere disponible midler på EU-plan til støtte for indsatsen for integration. Inden for rammerne fokuseres der på fire søjler: adgang til uddannelse, beskæftigelse, sundhed og bolig. Medlemsstaterne skal fastlægge nationale målsætninger for integrationen af romaer, der afspejler befolkningsantallet og den nuværende status af deres integrationspolitik. Til støtte af de nationale indsatser er der EU-midler tilgængelige, og der eksisterer stærke lovgivningsmæssige rammer til bekæmpelse af diskrimination. Ved vedtagelsen af EU-rammerne udtalte næstformand Viviane Reding: "Det vigtigste for mig er, at medlemsstaterne hjælper med at sikre, at alle romabørn fuldfører i det mindste undervisningen på primærtrinnet."

I løbet af det seneste år har Kommissionen fortsat et tæt samarbejde med medlemsstaterne for at lette anvendelsen af midlerne fra strukturfondene – navnlig Den Europæiske Fond - til at integrere romaerne. Der er blevet afholdt bilaterale seminarer i Ungarn, Bulgarien, Slovakiet og Rumænien, hvor der er blevet udvekslet god praksis og ekspertviden vedrørende succesfulde ESF-projekter.

Den 24. juni 2011 godkendte Det Europæiske Råd Europa-Kommissionens EU-rammer for national integration af romaer (IP/11/789). Alle 27 nationale regeringer skal inden udgangen af 2011 fremlægge deres nationale strategi til integration af romaer for Kommissionen. Kommissionen vil med hjælp fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder vurdere disse planer og aflægge rapport næste forår.

Denne sommer vandt "Colorful but Colorblind", der er et af EU samfinansieret filmprojekt, der sigter mod at bekæmpe klichéerne om romaerne, en pris fra den amerikanske sammenslutning af professionelle journalister (jf. IP/11/978).

Yderligere oplysninger:

Nyheder fra Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Webstedet for Viviane Reding, EU's kommissær for Retlige Anliggender og næstformand i Kommissionen

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar