Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Volný pohyb: Díky rozhodným krokům Evropské komise se vyřešilo 90 % problematických případů v oblasti volného pohybu

Brusel 25. srpna 2011 – Volný pohyb osob mezi členskými státy EU je jedním z nejhmatatelnějších úspěchů šedesátileté evropské integrace. Pro občany EU, členské státy i evropské hospodářství má obrovský přínos. Evropané využívají svého práva na volný pohyb každý den: v rámci EU jako turisté uskuteční ročně zhruba 1,25 miliardy cest. Nedávný výzkum ukázal, že 48 % evropských občanů považuje právo volně se pohybovat a pobývat v Evropské unii za nejdůležitější občanské právo (viz tisková zpráva č. 14/2011).

Evropská komise je pevně odhodlána účinně prosazovat pravidla volného pohybu v EU ve všech členských státech. To je důvodem, proč Komise zaujímá rozhodný postoj k obtížím, s nimiž se potýkají členské státy při provádění směrnice EU o volném pohybu z roku 2004 (2004/38/ES), která má zajistit, aby evropští občané mohli plně požívat svých práv. Několik událostí z minulého roku upozornilo na významné problémy, pokud jde o procesní a faktické záruky podle směrnice EU o volném pohybu (viz MEMO/10/384, SPEECH/10/428; IP/10/1207; MEMO/10/502). Komise proto přijala kroky, jejichž cílem je zajistit, aby všech 27 členských států právo EU na volný pohyb zcela splnilo.

Komise díky neustálému politickému tlaku dosáhla o rok později konkrétních výsledků: 16 členských států buď otázky, které Komisi znepokojovaly, zcela vyřešilo, nebo navrhlo pozměňující zákony, jejímž cílem je zajistit úplný soulad se směrnicí. Pokud jde o zbývající členské státy, Komise zahájila nebo zvažuje řízení pro porušení podle Smluv o EU.

Právo na volný pohyb je jedním z práv, jehož si občané EU považují nejvíce“, uvedla místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Chci zajistit, aby práva na volný pohyb mohli účinně požívat všichni občané EU. Události, k nimž vloni došlo, byly pro Evropu výstražným znamením. Komise bez váhání zareaguje, pokud členské státy neuplatňují náležitě toto základní právo, zejména pak procesní záruky, jež chrání občany EU, kteří jsou vystaveni svévolnému a nepřiměřenému vyhošťování. Jsem nyní spokojena s tím, že většina členských států pravidla EU pro volný pohyb plně provedla. Od zbývajících zemí očekávám, že tak urychleně učiní. Evropská komise bude záležitosti věnovat zvýšenou pozornost, dokud všechny členské státy právní otázky, které ji znepokojily, nevyřeší.

Od léta 2010 Komise zaznamenala 786 případů, které vyzdvihla na dvoustranných schůzích s členskými státy. Komise jasně vyjádřila, že pokud problémy nebudou vyřešeny, bude nezbytné řízení pro porušení právních předpisů. Díky tomu bylo nalezeno řešení pro 711 případů (zhruba 90 %), a to buď prostřednictvím dialogu, nebo tím, že členské státy předložily návrhy na změnu zákonů. Nyní zbývá pouze 75 případů a ty jsou nyní předmětem řízení pro porušení předpisů. Francie přijala dne 16. června legislativní úpravy požadované Komisí, aby zajistila soulad se směrnicí o volném pohybu, včetně záruk, které ochraňují občany EU proti svévolnému vyhošťování a diskriminačnímu zacházení. Se zbývajícími zeměmi Komise dále spolupracuje na dořešení zbývajících otázek, jako jsou vstup do země a pobyt pro členy rodiny, pobytové karty pro státní příslušníky třetích zemí a záruky proti vyhošťování.

V době hospodářských obtíží mohou mít některé členské státy tendenci přijímat diskriminační opatření postihující občany EU či jejich rodinné příslušníky. Směrnice EU o volném pohybu však poskytuje dostatečné záruky k zajištění toho, aby uplatňování tohoto občanského práva nezatěžovalo nepřiměřeně rozpočet daného členského státu. V tomto ohledu tedy neexistuje prostor pro jednostranné kroky členských států.

Komise je odhodlána odstranit zbývající překážky, kterým čelí občané EU při uplatňování svých práv, jak je vytyčeno ve vůbec první zprávě o občanství EU zveřejněné v říjnu 2010. Unie postupně odstraňuje vnitřní bariéry bránící pohybu zboží, služeb a osob, což přináší podnikům a občanům obrovské výhody. Nárůst mobility pracovních sil z nových zemí, které se připojily k EU, zvýšil mezi lety 2004 a 2007 hrubý domácí produkt EU zhruba o 40 miliard EUR. Evropská unie musí těchto úspěchů využít, tak aby měl evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva přínos opravdu pro každého: turisty a studenty počínaje a pracovníky a majiteli malých podniků konče.

Souvislosti

Dne 25. srpna 2010 místopředsedkyně Viviane Redingová o situaci v oblasti volného pohybu občanů EU řekla: Je jasné, že ti, kdo porušují zákon, musí čelit důsledkům. Rovněž je jasné, že nikdo nemůže být vyhoštěn jen proto, že je Rom.“ (viz MEMO/10/384).

Situace v provádění směrnice EU o volném pohybu do práva členských států

Portugalsko a Finsko reagovaly na znepokojení Komise do konce roku 2010 formou bilaterálního dialogu a buď poskytly dostatečné vysvětlení na položené otázky, nebo přijaly právní předpisy zajišťující soulad se směrnicí. Od té doby předložilo návrhy pozměňovacích zákonů čtrnáct členských států (Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, Irsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Slovinsko), v nichž uvedlo harmonogram jejich rychlého přijetí a vstupu v platnost, tak aby se zajistil plný soulad se směrnicí o volném pohybu. V zájmu zajištění plného souladu s právem EU je Komise zkoumá a zabývá se také podrobnostmi opatření plánovaných nebo nedávno přijatých v Dánsku a Nizozemsku. Co se týče nevyřešených potíží u zbývajících členských států, bylo od března do června 2011 v případě České republiky, Kypru, Litvy, Malty, Německa, Polska, Rakouska, Spojeného království, Španělska a Švédska zahájeno řízení pro porušení práva. V Belgii Komise situaci v oblasti volného pohybu osob právě analyzuje.

Klíčové problémy neúplného nebo nesprávného převedení a provádění se týkají třech hlavních záležitostí: vstupu do země a pobytu členů rodiny, včetně partnerů; vydávání víz a pobytových karet členům rodin státních příslušníků třetích zemí a záruk proti vyhoštění.

Další kroky

Komise bude pečlivě sledovat, jak členské státy, které ohlásily přijetí návrhů zákonů, plní své závazky. V průběhu roku 2012 Komise zhodnotí, jak byla ustanovení směrnice převedena a uplatňována ve všech členských státech. To poskytne informace pro zprávu v roce 2013 věnovanou uplatňování směrnice o volném pohybu, která bude předložila Evropskému parlamentu a Radě.

Situace v oblasti integrace Romů

Komise dne 5. dubna 2011 navrhla rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů (IP/11/400, MEMO/11/216). Tento rámec pomůže směrovat strategie jednotlivých členských států v romských otázkách a mobilizovat dostupné finanční prostředky na úrovni EU, jež by mohly být vynaloženy na podporu úsilí o začlenění Romů. Rámec se zaměřuje na čtyři pilíře: dostupnost vzdělávání, pracovních míst, zdravotní péče a bydlení. Členské státy by si měly stanovit cíle pro integraci Romů, které zohledňují velikost jejich populace a současnou situaci, pokud jde o integrační opatření. Na podporu úsilí členských států jsou k dispozici finanční prostředky a pevný právní rámec EU pro boj proti diskriminaci. Po přijetí uvedeného rámce EU místopředsedkyně Viviane Redingová řekla: „Za nejdůležitější považuji to, aby členské státy pomohly zajistit, že romské děti dokončí alespoň základní školu.“

Komise v průběhu minulého roku pokračovala v úzké spolupráci s členskými státy, aby se v souvislosti se začleňováním Romů usnadnilo využívání strukturálních fondů, a zejména Evropského sociálního fondu (ESF). V Maďarsku, Bulharsku, na Slovensku a v Rumunsku proběhly semináře, které umožnily výměnu osvědčených postupů a poznatků týkajících se úspěšných projektů ESF.

Evropská rada podpořila rámec EU pro vnitrostátní integrační strategie Romů vypracovaný Evropskou komisí dne 24. června 2011 (IP/11/789). Vlády všech 27 členských států mají nyní čas do konce roku 2011 na to, aby své strategie integrace Romů předložily Komisi. Komise pak za pomoci Agentury EU pro základní práva, tyto plány posoudí a podá o tom na jaře následujícího roku zprávu.

Letos v létě projekt nazvaný Colorful but Colorblind (Barevný, ale bez ohledu na barvu pleti) spolufinancovaný Evropskou unií, jehož cílem je bojovat proti zažitým názorům o Romech prostřednictvím filmu, vyhrál cenu americké Společnosti profesionálních novinářů (viz IP/11/978).

Další informace:

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar