Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Свободното движение на хора: благодарение на решителните действия на Комисията са разрешени 90 % от установените проблеми, свързани с Директивата за свободното движение

Брюксел, 25 август 2011 г. — Свободното движение на хора между държавите-членки на ЕС е един от най-осезаемите успехи през последните 60 години на европейска интеграция. То носи големи ползи за гражданите на ЕС, държавите-членки и европейската икономика като цяло. Европейците всекидневно се възползват от правото си на свободно движение, осъществявайки около 1,25 милиарда пътувания годишно като туристи на територията на ЕС. Според неотдавнашно проучване за 48 % от европейските граждани правото на свободно движение и пребиваване в Европейския съюз е най-важното гражданско право (вж. съобщение за пресата 14/2011).

Европейската комисия е поела твърдия ангажимент да прилага ефективно правилата на ЕС за свободно движение във всички държави-членки. Ето защо тя заема категорична позиция при решаването на проблемите, свързани с транспонирането на Директивата на ЕС за свободното движение от 2004 г. (2004/38/EО) в държавите-членки, така че европейските граждани да могат пълноценно да се ползват от правата си. Няколко събития през миналата година показаха, че са налице сериозни проблеми във връзка с процедурните гаранции и гаранциите по същество съгласно Директивата на ЕС за свободното движение (вж. MEMO/10/384; SPEECH/10/428; IP/10/1207; MEMO/10/502). По тази причина Комисията предприе действия с цел всички 27 държави-членки да изпълнят изцяло изискванията, свързани с правото на свободно движение в ЕС.

Година по-късно, благодарение на постоянния политически натиск, Комисията постигна конкретни резултати: 16 държави-членки предприеха действия, с които изцяло разсеяха безпокойството на Комисията, или пък изготвиха проекти на законодателни промени, чиято цел е да се постигне пълно съответствие с Директивата. По отношение на останалите държави-членки Комисията започна или възнамерява да започне производство за установяване на нарушение съгласно договорите на ЕС.

„Правото на свободно движение е сред най-ценените права на гражданите на ЕС“, заяви комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието и заместник-председател на Европейската комисия Вивиан Рединг. „Искам да гарантирам, че всички граждани на ЕС могат ефективно да се ползват от правото си на свободно движение. Събитията от миналото лято бяха сигнал за Европа. Комисията няма да се поколебае да изрази открито позицията си, ако държавите-членки не прилагат правилно това основно право, а именно процедурните гаранции, защитаващи гражданите на ЕС от своеволно или непропорционално експулсиране. Доволна съм, че повечето държави-членки са приложили изцяло правилата на ЕС за свободното движение. Очаквам и останалите да направят това бързо. Европейската комисия ще продължи да бъде бдителна, докато всички държави-членки разсеят напълно нейните тревоги от правно естество.“

От лятото на 2010 г. досега Комисията установи общо 786 случая, които обсъди по време на двустранни срещи с държавите-членки. Тя изтъкна, че ако проблемите не бъдат решени, започването на производство за установяване на нарушение съгласно Договора ще бъде неминуемо. В резултат на това в 711 случая (около 90 % от всички случаи) бе намерено решение чрез диалог и/или представянето от държавите-членки на проекти за изменение на законите. Едва 75 случая все още не са решени и по тях в момента се водят производства за установяване на нарушение. Във Франция правителството прие на 16 юни исканите от Комисията законодателни изменения, сред които и гаранции, защитаващи гражданите на ЕС срещу своеволно експулсиране и дискриминация, като целта е да се постигне съответствие с Директивата за свободното движение. Комисията продължава да работи съвместно с останалите държави, за да бъдат уредени нерешени въпроси като влизането и пребиваването на членовете на семейството, издаването на карти за пребиваване на гражданите на трети държави и гаранциите срещу експулсиране.

Във време на икономически трудности някои държави-членки могат да се изкушат да предприемат дискриминационни мерки срещу граждани на ЕС или членове на техните семейства. Директивата на ЕС за свободното движение обаче осигурява достатъчно гаранции, за да може упражняването на правото на свободно движение от гражданите да не натоварва несъразмерно бюджета на държавите-членки. Следователно няма възможност за едностранни действия на национално равнище в тази област.

Комисията е поела ангажимента да отстрани пречките, на които все още се натъкват гражданите на ЕС при упражняването на правата си, както се посочва в публикувания през октомври 2010 г. първи доклад за гражданството на ЕС. Фирмите и гражданите имат огромна полза от постоянното премахване от страна на ЕС на вътрешните бариери пред движението на стоки, услуги и хора. В периода между 2004 г. и 2007 г. благодарение на по-голямата мобилност на работна ръка от новите държави-членки на ЕС брутният вътрешен продукт на Съюза нарасна с около 40 милиарда евро. ЕС трябва да използва тези постижения, така че всеки човек — от туриста и студента до работника и дребния предприемач — да може действително да се възползва от Европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

Контекст

На 25 август 2010 г. заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг заяви следното по повод на ситуацията с правата на свободно движение на гражданите на ЕС: „Ясно е, че нарушителите на закона трябва да си понесат последиците. Също така обаче е ясно, че никой не трябва да бъде експулсиран само защото е ром.“ (вж. MEMO/10/384)

Транспониране на Директивата на ЕС за свободното движение

До края на 2010 г. Португалия и Финландия разсеяха притесненията на Комисията, провеждайки двустранен диалог с нея, давайки достатъчно пояснения по повдигнатите въпроси или приемайки законодателство, осигуряващо съответствие с Директивата. Оттогава досега 14 държави-членки (България, Дания, Естония, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Ирландия, Латвия, Люксембург, Нидерландия, Румъния, Словакия и Словения) са представили проекти на законодателство за изменение, които съдържат точен график за бързото приемане и влизане в сила на това законодателство, за да се постигне пълно съответствие с Директивата за свободното движение. В момента Комисията разглежда подробно тези проекти, както и планираните или наскоро приетите мерки в Дания и Нидерландия, за да може да осигури пълно съответствие със законодателството на ЕС. Що се отнася до нерешените проблеми в останалите държави-членки, между март и юни 2011 г. бяха започнати производства за установяване на нарушение срещу Австрия, Кипър, Чехия, Германия, Малта, Литва, Испания, Швеция, Полша и Обединеното кралство. В момента Комисията анализира ситуацията със свободното движение в Белгия.

Основните проблеми, свързани с непълно или неправилно транспониране и прилагане на Директивата, засягат три въпроса: влизането и пребиваването на членовете на семейството, включително на партньорите, издаването на визи и карти за пребиваване на членовете на семейството, които са граждани на трета държава, и гаранциите срещу експулсиране.

Следващи стъпки

Комисията ще следи отблизо как държавите-членки, които обявиха, че ще приемат проект на законодателство, изпълняват ангажиментите си. През 2012 г. Комисията ще направи оценка на транспонирането и прилагането на разпоредбите на Директивата във всички държави-членки. По този начин ще бъде събрана информация за доклад относно прилагането на Директивата за свободното движение, който ще бъде изготвен през 2013 г. и ще бъде представен на Европейския парламент и Съвета.

Интеграция на ромите

На 5 април 2011 г. Комисията представи предложение за рамка на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите (IP11/400, MEMO/11/216). Тази рамка ще помогне за направляването на националните политики за ромите и за мобилизирането на финансови средства на равнище ЕС в подкрепа на усилията за интегриране. Тя е структурирана около четири стълба: достъп до образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване. Държавите-членки трябва да си поставят конкретни национални цели за интегриране на ромите, които отразяват броя на ромското население в тях и състоянието на техните политики за интеграция. Националните усилия ще бъдат подкрепени с финансиране от ЕС и със силна законодателна рамка за борба с дискриминацията. При приемането на рамката на ЕС заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг заяви: „Най-важното за мен е държавите-членки да гарантират, че всички ромски деца завършват поне основно образование.“

През последната година Комисията продължи да работи в тясно сътрудничество с държавите-членки, за да се улесни използването на структурните фондове — по-специално на Европейския социален фонд — в подкрепа на приобщаването на ромите. В Унгария, България, Словакия и Румъния бяха проведени двустранни семинари, които дадоха възможност за обмен на добри практики и опит относно успешни проекти на ЕСФ.

На 24 юни 2011 г. Европейският съвет подкрепи представената от Европейската комисия Рамка на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите (IP/11/789). До края на 2011 г. правителствата на всички 27 държави-членки трябва да представят на Комисията своите национални стратегии за интеграция на ромите. Комисията, с помощта на Агенцията на ЕС за основните права, ще направи оценка на тези планове и ще докладва следващата пролет.

През лятото на тази година проектът „Colourful but colourblindсъфинансиран от Европейския съюз проект, чиято цел е противопоставяне на стереотипите, свързани с ромите, с помощта на филмиспечели награда на Асоциацията на професионалните журналисти (Society of Professional Jourrnalists) в САЩ (вж. IP/11/978).

За повече информация:

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar