Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

EU-samfinansierat projekt för berättelser om romers liv vinner mediepris

Bryssel den 24 augusti 2011 – Ett EU-samfinansierat projekt som syftar till att motverka stereotypa föreställningar om romer genom film har vunnit en prestigefylld utmärkelse av den amerikanska journalistorganisationen Society of Professional Journalists. Projektet ”Colorful but Colorblind” sammanförde romska och icke-romska journalister som gjorde en serie av 25 kortfilmer om romernas liv i Central- och Östeuropa. Målet var att främja en mer nyanserad bevakning av frågor som rör romer och ett ökat deltagande av romska journalister i massmedieverksamhet. Projektet syftade också till att stärka dialogen mellan kulturer och öka den ömsesidiga förståelsen journalister emellan. Projektet utsågs till vinnare av Sigma Delta Chi-priset för framstående journalistik i kategorin presentation i digitala medier (oberoende).

– Jag är stolt över att ett EU-finansierat projekt för att motverka fördomar mot romer har rönt uppskattning på andra sidan Atlanten, säger Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och rättvisekommissionär. – Detta visar att EU:s stora ansträngningar och engagemang för att främja social och ekonomisk integration av romer bär frukt. Romerna bidrar till det sociala och kulturella livet i hela Europa och jag är glad över att deras bidrag har fått ett erkännande genom projektet Colorful but Colorblind.

De flesta romer i Europa drabbas av bestående fattigdom, social utslagning och diskriminering, och i spåren av den finansiella och ekonomiska krisen håller deras situation på att försämras ytterligare. Dessa problem kan förvärras genom stereotypa föreställningar om romerna, som i sin tur kan underblåsas av obalanserad rapportering i massmedia. Projektet Colorful but Colorblind syftade till att bekämpa negativa stereotyper av romerna genom kreativ användning av multimedia i rapporteringen om minoritetsfrågor. Projektet förde samman 50 romska och icke-romska journalister som fick utbildning med hjälp av specialister på berättande i multimedia.

Projektet var inriktat på Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Rumänien och Slovakien – alla länder med stora romska befolkningsgrupper. Det samfinansierades genom EU-programmet ”Grundläggande rättigheter och medborgarskap” till ett belopp av 303 040 euro.

Bakgrund

Europas 10–12 miljoner romer utsätts för diskriminering och utanförskap och förvägras sina rättigheter. Romernas färdigheter tas inte till vara, vilket innebär att länderna går miste om en möjlighet att öka sina inkomster och sin produktivitet. En bättre ekonomisk och social integrering är nödvändig, men för att den ska leda till resultat behövs samordnade insatser på alla nivåer för att åtgärda de olika orsakerna till utanförskapet.

Många av de områden där integreringen av romerna bör förbättras, bl.a. utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård och bostäder, vilar främst på de nationella eller regionala myndigheternas ansvar. EU spelar emellertid en viktig roll i samordningen av medlemsstaternas åtgärder. Den 5 april 2011 föreslog kommissionen en EU-ram för nationella strategier för integrering av romer (IP11/400, MEMO/11/216). Ramen bygger på fyra pelare: tillgång till utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård och bostäder. Medlemsstaterna har uppmanats att fastställa egna mål för den nationella integreringen av romer som återspeglar befolkningens storlek samt det nuvarande läget för integrationspolitiken i länderna. EU-ramen ska tjäna som vägledning för den nationella politiken rörande romer och mobilisera tillgängliga EU-medel till stöd för insatser för integrering.

Den 24 juni 2011 antog Europas ledare EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (IP/11/789). Medlemsstaterna ska lägga fram sina nationella strategier före slutet av 2011. De måste ange hur de kommer att bidra till att EU:s övergripande mål för integreringen av romer uppnås. Kommissionen kommer sedan att bedöma de nationella strategierna och avlägga rapport till Europaparlamentet och rådet under våren 2012. Detta arbete ska upprepas på årsbasis, vilket innebär en regelbunden översyn av de framsteg som görs inom EU-ramen på nationell nivå.

Närmare information:

Europeiska kommissionen och romerna:

http://ec.europa.eu/roma

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU:s rättvisekommissionär:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar