Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Projekt príbehov o Rómoch spolufinancovaný z prostriedkov EÚ získal cenu v odbore digitálnych médií

Brusel, 24. augusta 2011 – projekt zameraný na odstránenie protirómskych stereotypov spolufinancovaný Európskou úniou získal prestížnu cenu Spoločnosti profesionálnych žurnalistov so sídlom v USA. V rámci projektu „Farebný ale farboslepý“ rómski a nerómski novinári nakrútili sériu 25 krátkometrážnych filmov s príbehmi rómskych komunít žijúcich v strednej a východnej Európe. Cieľom bolo podnietiť vyváženejší prístup k rómskej otázke a zvýšenie účasti rómskych novinárov v najdôležitejších mediálnych aktivitách. Ďalším cieľom projektu bolo posilniť medzikultúrny dialóg a vzájomné porozumenie medzi novinármi. Projekt bol vybratý na udelenie ceny Sigma Delta Chi Award za výnimočnú žurnalistiku v odbore digitálnych médií za dielo v kategórii nezávislej produkcie.

„Som hrdá, že môžem byť svedkom toho, že sa projektu financovanému EÚ zameranému proti mnohoročným predsudkom voči Rómom dostáva uznania spoza Atlantiku. To dokazuje, že bezprecedentné úsilie Európskej únie a jej odhodlanosť podporovať sociálnu a ekonomickú integráciu Rómov prinášajú svoje ovocie,“ povedala podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Rómovia prispievajú k sociálnemu a kultúrnemu životu v celej Európe a som šťastná, že projekt ,Farebný ale farboslepý‘ potvrdil ich prínos.“

Väčšina Rómov v Európe čelí pretrvávajúcej chudobe, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a vznikom finančnej a hospodárskej krízy sa ich situácia ešte zhoršuje. Stereotypné vnímanie ich komunít, živené aj málo vyváženým mediálnym spravodajstvom, môže tieto problémy ešte prehĺbiť. Cieľom projektu Farebný ale farboslepý bolo zmeniť protirómske stereotypy tvorivým využitím multimediálnych prostriedkov formou reportáží o menšinových otázkach. V rámci projektu spolupracovalo 50 rómskych a nerómskych novinárov, ktorí absolvovali školenie za pomoci odborníkov v oblasti multimediálneho stvárňovania príbehov.

Projekt bol zameraný na Bulharsko, Českú republiku, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko – sú to všetko krajiny s významným podielom rómskej populácie. Bol spolufinancovaný sumou 303 040 EUR v rámci programu Európskej únie Základné práva a občianstvo.

Kontext

Rómovia, ktorých je v Európe 10 až 12 miliónov, sa stretávajú s diskrimináciou, vylúčením a porušovaním ich práv, pričom ich vlády zároveň strácajú možnosť zvýšenia svojich príjmov a produktivity, pretože potenciálne schopnosti týchto ľudí sa nevyužívajú. Lepšia hospodárska a sociálna integrácia zohráva kľúčovú úlohu. Na to, aby bola efektívna, však treba sústredené úsilie na všetkých úrovniach s cieľom riešiť viacnásobné dôvody vylúčenia.

Mnohé oblasti, v ktorých možno zlepšiť integráciu Rómov, ako napríklad vzdelanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť a bývanie, patria primárne do zodpovednosti štátnych alebo regionálnych orgánov. EÚ však musí zohrávať dôležitú úlohu pri koordinácii opatrení členských štátov. Komisia 5. apríla 2011 navrhla rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov (IP11/400, MEMO/11/216). Zameriava sa na štyri piliere, a to na prístup k vzdelaniu, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývaniu. Členské štáty boli vyzvané, aby stanovili individuálne vnútroštátne ciele v oblasti integrácie rómskeho obyvateľstva, ktoré by zodpovedali jeho počtu na ich území a súčasnému stavu ich politík integrácie. Rámec pomôže usmerniť vnútroštátne politiky integrácie Rómov a mobilizovať finančné prostriedky na úrovni EÚ na podporu úsilia o integráciu.

Dňa 24. júna 2011 vedúci európski predstavitelia schválili rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov (IP/11/789). Členské štáty majú predložiť vnútroštátne stratégie týkajúce sa Rómov do konca roku 2011. Budú v nich musieť konkretizovať, ako prispejú k plneniu všeobecných cieľov EÚ v oblasti integrácie Rómov. Komisia potom vnútroštátne stratégie posúdi a na jar 2012 bude o výsledkoch informovať Európsky parlament a Radu. Tento postup sa bude opakovať každý rok – začne sa teda vykonávať pravidelné preskúmanie pokroku dosiahnutého na vnútroštátnej úrovni v rámci EÚ.

Ďalšie informácie:

Európska komisia – Rómovia:

http://ec.europa.eu/roma.

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding.

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 2406)

Mina Andreeva (+32 2 299 1382).


Side Bar