Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Nagroda w dziedzinie mediów cyfrowych dla współfinansowanego przez Unię projektu filmowego o Romach

Bruksela, 24 sierpnia 2011 r. – Współfinansowany przez Unię Europejską projekt mający na celu przezwyciężenie stereotypów na temat Romów poprzez sztukę filmową został uhonorowany prestiżową nagrodą przyznawaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Zawodowych Dziennikarzy. Do udziału w projekcie pod nazwą „Colorful but Colorblind” (Kolorowi, ale bez uprzedzeń) zaproszono dziennikarzy romskich i nieromskich, którzy wspólnie stworzyli cykl 25 filmów krótkometrażowych opowiadających o społecznościach Romów żyjących w Europie Środkowo-Wschodniej. Zamierzeniem projektu było zainspirowanie do bardziej wnikliwego przedstawienia problemów Romów i zwiększenie udziału dziennikarzy romskich w przedsięwzięciach mediów głównego nurtu. Pomysłodawcom projektu zależało również na pogłębionym dialogu międzykulturowym oraz lepszym wzajemnym zrozumieniu wśród dziennikarzy. Projekt został nominowany do nagrody Sigma Delta Chi za doskonałe dziennikarstwo w dziedzinie mediów cyfrowych, w kategorii Prezentacje (niezależna produkcja).

„Jestem dumna z tego, że współfinansowany ze środków Unii projekt zwalczający odwieczne uprzedzenia do Romom zdobywa uznanie za Atlantykiem. Świadczy to o tym, że bezprecedensowe wysiłki Unii Europejskiej oraz zaangażowanie w promowanie integracji społeczno-ekonomicznej Romów, przynoszą efekty,” oświadczyła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Romowie wnoszą wkład w życie społeczne i kulturalne w całej Europie. Jestem szczęśliwa, widząc, że ich wkład został dostrzeżony w projekcie Colorful but Colorblind.”

Większość Romów cierpi długotrwałe ubóstwo, wykluczenie społeczne i dyskryminację, a ich sytuacja pogarsza się w następstwie kryzysu finansowego i gospodarczego. Problemy te mogą się zaostrzać z powodu stereotypów na temat społeczności Romów, które z kolei mogą być utrwalane w nie do końca wyważonych doniesieniach medialnych. Zamierzeniem projektu jest pomóc wyeliminować stereotypy na temat Romów poprzez twórcze wykorzystanie multimediów do poruszania problemów mniejszości. Przy projekcie pracowało wspólnie 50 dziennikarzy romskich i nieromskich, którzy zdobywali szlify pod okiem specjalistów w dziedzinie opowiadania historii przy użyciu multimediów.

Uczestnicy projektu skoncentrowali swoją uwagę na wszystkich krajach, w których żyją liczne społeczności Romów: Bułgaria, Republika Czeska, Węgry, Rumunia i Słowacja. Unia Europejska przeznaczyła na ten projekt środki z programu „Prawa podstawowe i obywatelstwo” w wysokości 303 040 EUR.

Kontekst

Społeczność europejskich Romów, licząca 10–12 mln osób, w dalszym ciągu boryka się z dyskryminacją, wykluczeniem i ograniczaniem należnych jej praw, a jednocześnie poszczególne państwa, nie wykorzystując potencjału tej społeczności, tracą możliwość zwiększenia swoich dochodów i produktywności. Lepsza integracja społeczno-gospodarcza jest niezbędna, lecz by udało się ją wprowadzić w życie, potrzebne są wspólne działania na wszystkich szczeblach prowadzące do wyeliminowania różnych przyczyn wykluczenia.

Wiele obszarów, w których należy zwiększyć integrację Romów – takich jak edukacja, zatrudnienie, opieka zdrowotna i mieszkania – wchodzi w zakres kompetencji krajowych lub regionalnych. Unia Europejska ma jednak do odegrania ważną rolę polegającą na koordynowaniu działań państw członkowskich. W dniu 5 kwietnia 2011 r. Komisja przedstawiła unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów (IP/11/400, MEMO/11/216). Ramy obejmują cztery zagadnienia: dostęp do edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej i mieszkań. Państwa członkowskie zostały poproszone o wyznaczenie własnych celów krajowych w zakresie integracji Romów odzwierciedlających wielkość społeczności romskiej w każdym państwie oraz obecny stan polityki na rzecz integracji. Ramy te pomogą wyznaczyć kierunek krajowej polityki w odniesieniu do Romów oraz uruchomić środki dostępne na poziomie UE na wsparcie działań integracyjnych.

W dniu 24 czerwca 2011 r. przywódcy europejscy zatwierdzili unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów (IP/11/789). Państwa członkowskie mają za zadanie przedstawić takie strategie do końca 2011 r. Muszą w nich określić, w jaki sposób przyczynią się do osiągnięcia ogólnych celów UE w zakresie integracji Romów. Po otrzymaniu strategii krajowych Komisja dokona ich oceny i wiosną 2012 r. przedstawi Radzie i Parlamentowi Europejskiemu stosowne sprawozdanie. Ocena ta będzie przeprowadzana co roku, dzięki czemu możliwy będzie systematyczny przegląd postępów na poziomie krajowym w ramach UE.

Więcej informacji:

Komisja Europejska - Romowie:

http://ec.europa.eu/roma

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Contacts :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar