Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ES bendrai finansuojamam pasakojimų apie romų gyvenimą projektui – skaitmeninės žiniasklaidos prizas

2011 m. rugpjūčio 24 d., Briuselis. Europos Sąjungos bendrai finansuojamam projektui, pagal kurį filmais siekiama laužyti romų stereotipus, suteiktas prestižinis JAV Society of Professional Journalists prizas. Projekto „Colorful but Colorblind“ dalyviai romų ir ne romų kilmės žurnalistai sukūrė 25 trumpametražius filmus apie centrinėje ir rytinėje Europoje gyvenančių romų bendruomenių gyvenimą. Siekta paskatinti labiau niuansuoti romų problemas ir aktyviau įtraukti romų žurnalistus į masinės žiniasklaidos veiklą. Projektu taip pat siekta sustiprinti kultūrų dialogą ir žurnalistų savitarpio supratimą. Nepriklausomos skaitmeninės žiniasklaidos kategorijoje dalyvavusiam projektui suteiktas prizas „Sigma Delta Chi“ už puikų žurnalistinį darbą.

„Didžiuojuosi, kad ES finansuojamas projektas, kuriuo kovojama su atgyvenusiais prietarais apie romus, sulaukė pripažinimo už Atlanto. Tai rodo, kad precedento neturinčios Europos Sąjungos pastangos ir ryžtas skatinti socialinę bei ekonominę romų integraciją duoda vaisių, – teigė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Romai prisideda prie socialinio ir kultūrinio gyvenimo visoje Europoje, todėl džiugu, kad projektu „Colorful but Colorblind“ pripažįstamas jų indėlis.“

Dauguma Europos romų kenčia nuolatinį skurdą, patiria socialinę atskirtį ir diskriminaciją, dėl finansų ir ekonomikos krizės jų padėtis dar labiau blogėja. Šias problemas gali didinti jų bendruomenių stereotipai, kuriuos gali formuoti į niuansus menkai tesigilinantys žiniasklaidos reportažai. Projektu „Colorful but Colorblind“ siekta padėti laužyti romų stereotipus, kūrybiškai panaudojant multimediją reportažuose, kuriuose gvildenamos mažumų problemos. Projekte dalyvavo 50 romų ir ne romų kilmės žurnalistų, kuriuos mokyti padėjo multimedijos scenarijų kūrėjai.

Daugiausia dėmesio skirta Bulgarijai, Čekijai, Vengrijai, Rumunijai ir Slovakijai – šalims, kuriose gyvena daug romų. Projektas bendrai finansuotas (303 040 eurų) pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių ir pilietybės programą.

Pagrindiniai faktai

10–12 mln. Europos romų diskriminuojami, socialiai atskiriami ir negali naudotis savo teisėmis, o vyriausybės neišnaudoja romų potencialo, taigi netenka galimybės gauti daugiau pajamų ir padidinti produktyvumą. Geresnė romų ekonominė ir socialinė integracija yra būtina, tačiau tam, kad ji būtų veiksminga, būtina bendradarbiauti visais lygmenimis siekiant pašalinti įvairias atskirties priežastis.

Daugelyje sričių, kaip antai švietimo, užimtumo, sveikatos ir būsto, romų integracijos gerinimas visų pirma yra nacionalinė ir regioninė atsakomybė. Tačiau labai svarbu, kad ES koordinuotų valstybių narių veiksmus. 2011 m. balandžio 5 d. Komisija pateikė ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą (IP11/400, MEMO/11/216). Plane daugiausia dėmesio skiriama keturiems ramsčiams: galimybėms mokytis, įsidarbinti, naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir gauti būstą. Valstybių narių prašyta nustatyti nacionalinius romų integracijos tikslus atsižvelgiant į šalyje gyvenančių romų skaičių ir dabartinę jų integravimo šalyje politiką. Pagal šį planą bus nustatytos nacionalinės romų politikos gairės, padėsiančios ES turimas lėšas telkti integracijai remti.

2011 m. birželio 24 d. Europos vadovai pritarė ES romų integracijos nacionalinių strategijų planui (IP/11/789). Nacionalines romų strategijas valstybės narės turės pateikti iki 2011 m. pabaigos. Jos turės konkrečiai nurodyti, kaip prisidės prie bendrų ES lygmens romų integracijos tikslų. Tada Komisija įvertins nacionalines strategijas ir 2012 m. pavasarį Europos Parlamentui ir Tarybai pateiks ataskaitas. Taip bus daroma kasmet, taigi įvedamas reguliarus nacionaliniu lygmeniu padarytos ES plano įgyvendinimo pažangos vertinimas.

Daugiau informacijos

Europos Komisija – romai:

http://ec.europa.eu/roma

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/reding

Contacts :

Matthew Newman, tel. (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva, tel. (+32-2) 299 13 82


Side Bar