Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: Výskum financovaný z prostriedkov EÚ pomáha astronómom získať lepší celkový obraz

Brusel 23. augusta 2011 – Astronómovia vyvinuli vďaka finančným prostriedkom poskytnutým Európskou úniou prevratnú metódu na zobrazovanie vzdialených galaxií v reálnom čase a s vysokým rozlíšením. Rádioteleskopy na celom svete môžu teraz pozorovať najvzdialenejšie telesá vo vesmíre a súčasne vytvárať obrazové záznamy s vysokým rozlíšením detailov na takej úrovni, ktorá by umožňovala rozoznať futbalovú loptu na mesiaci. Táto technika nazývaná elektronická interferometria s veľmi dlhou základňou (Very Long Baseline Interferometry – e-VLBI) pomáha vysvetliť, ako sa vytvárajú galaxie, a astronómovia môžu počas prebiehajúceho experimentu pomocou nej vďaka vysokorýchlostným optickým sieťam prijímať a spracovávať údaje takmer v reálnom čase. Umožňuje to, aby viaceré rádioteleskopy rozmiestnené po celom svete spolupracovali, a tak fungovali ako jediný obrovský teleskop. To nielen zlepšuje kvalitu výsledkov pozorovania, ale takisto pomáha maximalizovať návratnosť investícií do rádioteleskopov. Na podporu rozvoja a využitia e-VLBI astronómie slúžia dva projekty vysokokapacitných elektronických komunikačných sietí, a to EXPReS a NEXPReS, ktoré získali 7,4 milióna EUR z prostriedkov EÚ. Rozvoj elektronických infraštruktúr na budovanie náskoku Európy v inováciách je jednou z priorít Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Podpredsedníčka Komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroesová uviedla: „To, že európskym výskumníkom sa podarilo použiť inovatívne techniky, ktoré umožňujú oveľa účinnejšie využiť rádioteleskopy na prieskum vzdialených galaxií, je úžasná správa.“

Rádioastronómovia pozorujú nebeské telesá, aby pochopili, ako sa galaxie vyvíjajú a ako na seba vzájomne pôsobia. Pozorovania pomocou tradičnej interferometrie s veľmi dlhou základňou (VLBI) sa uskutočňujú použitím teleskopov rozmiestnených vo viacerých krajinách, pričom tieto teleskopy sú zacielené na rovnaký bod súčasne. Čím je vzdialenosť medzi teleskopmi väčšia, tým lepšie dokážu rozlíšiť malé detaily nachádzajúce sa na pozorovanom objekte. Pri tradičnej metóde každá pozorovacia stanica zaznamenávala údaje na pevné disky a tieto údaje sa potom odosielali na analýzu do centrálneho superpočítača. Nová technika e-VLBI umožňuje, aby sa teleskopy pripojili priamo na centrálny superpočítač prostredníctvom optických vlákien, pričom sa eliminujú náklady na správu úložných nosičov a získajú sa oveľa rýchlejšie výsledky. Údaje sa potom spracúvajú v reálnom čase a astronómovia tak získajú vedecké výsledky nie v priebehu niekoľkých týždňov, ale v priebehu niekoľkých hodín. Technika e-VLBI, ktorá sa predtým používala len v Európe, sa teraz používa v celosvetovom meradle.

Nedávno sa technika e-VLBI použila na pozorovanie Seyfertovej galaxie, pričom sa zistilo emitovanie silných lúčov gama, o ktorých sa predpokladalo, že pochádzajú iba z najmohutnejšieho druhu čiernych dier. Doteraz sa nezistila existencia nijakej inej galaxie tohto druhu vyžarujúcej takú veľkú energiu, a tak by mohlo ísť o prvého člena novej kategórie kozmických objektov. Tieto pozorovania pomocou e-VLBI je možné uskutočňovať prostredníctvom celosvetovej siete najväčších a najcitlivejších rádioteleskopov v Európe, východnej Ázii a Austrálii , ktorá pracuje v reálnom čase, pričom teleskopy sú od seba vzdialené 12 458 km a prepojené prostredníctvom vysokorýchlostných optických sietí.

Kontext

Pozorovaním pomocou e-VLBI sa skúmajú nové hranice, pretože umožňuje monitorovať v reálnom čase a okamžite prináša výsledky, čo je nevyhnutné pre koordináciu s ostatnými observatóriami pracujúcimi s inými vlnovými dĺžkami. Očakáva sa, že prostredníctvom vysokorýchlostných sietí pracujúcich v reálnom čase sa prepoja viaceré rádioteleskopy a projekt NEXPReS posúva vývoj technológie dopredu, aby sa odstránil rozdiel medzi tradičnou technikou VLBI a technikou e-VLBI.

Technika e-VLBI sa využíva aj inak: môže sa použiť „obrátene“, a to na meranie pohybu tektonických platní Zeme a pri predpovedi zemetrasenia; túto techniku je možné využiť na pozorovanie zmien zemskej orientácie a dĺžky dňa, čo sa môže zase využiť pri výskume zmeny klímy, a takisto na meranie rýchlosti gravitačných vĺn v základnom fyzikálnom výskume. Na tento účel meria celosvetová sieť antén časové rozdiely vĺn emitovaných zo vzdialených zdrojov (ako napríklad pulzarov) počas daného obdobia.

Prostredníctvom projektu EXPReS, ktorý prebiehal v rokoch 2006 až 2009, bol superpočítač v Spoločnom inštitúte pre VLBI v Európe (Joint Institute for VLBI in Europe - JIVE) v Holandsku zmodernizovaný na účely operácií založených na e-VLBI. Dokáže prijímať údaje naraz až zo 16 teleskopov pri prenosovej rýchlosti 1 Gb/s z každého teleskopu. Tento superpočítač teraz ponúka pravidelne kapacity vyhradené pre e-VLBI, ako aj príležitosti na pozorovanie krátko trvajúcich kozmických objektov, ako sú napríklad vybuchujúce hviezdy, ktoré majú pravdepodobne súvislosť v vytváraním čiernych dier.

Viac informácií o projekte EXPReS možno nájsť na adrese http://www.expres-eu.org/.

NEXPReS (Novel Explorations Pushing Robust e-VLBI Services) je trojročný projekt prebiehajúci od roku 2010 do roku 2013 s cieľom zaviesť činnosti prebiehajúce v reálnom čase, e-VLBI do všetkých pozorovaní vykonávaných Európskou sieťou VLBI, umožňujúcou spoluprácu hlavných rádioastronomických ústavov v Európe, Ázii a v Južnej Afrike. To umožní dosiahnuť lepšiu kvalitu dát, získať podrobnejšie snímky galaxie a poskytnúť ich väčšiemu počtu astronómov. Na projekte NEXPReS spolupracuje 15 výskumných ústavov, Národná sieť výskumu a vzdelávania (NREN), poskytovatelia služieb a vyspelé výpočtové zariadenia v Austrálii, Dánsku, Fínsku, Nemecku, Taliansku, Lotyšsku, Holandsku, Poľsku, Španielsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve.

Viac informácií o projekte NEXPReS možno nájsť na adrese http://www.expres-eu.org/.

Ďalšie informácie sú na adrese e-infrastructures.

Webová lokalita venovaná digitálnej agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webová lokalita Neelie Kroesovej: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu

Contacts :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar