Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Digitaalne tegevuskava: ELi rahastatud teadusuuringud aitavad avardada teadmisi universumist

Brüssel, 23. august 2011 – astronoomid on ELi rahaliste vahendite abil välja töötanud murrangulise meetodi kaugetest galaktikatest kõrgresolutsiooniga kujutiste loomiseks reaalajas. Kõikjal maailmas asuvate raadioteleskoopide abil saab nüüd ühel ja samal ajal vaadelda ka universumi kõige kaugemaid objekte ning luua neist nii detailseid kõrgresolutsiooniga kujutisi, et näha oleks isegi kuul asuv jalgpall. See meetod nimetusega elektrooniline ülipika baasiga interferomeetria (Electronic Very Long Baseline Interferometry, e-VLBI) aitab lahendada galaktikate tekke mõistatust, võimaldades astronoomidel tänu kiiretele optilistele võrkudele saada ja töödelda andmeid eksperimendi ajal peaaegu reaalajas. Nii saavad maailma raadioteleskoobid töötada koos ühe hiigelteleskoobina. See ei paranda mitte üksnes vaatlustulemusi, vaid aitab ka raadioteleskoopidesse tehtud investeeringutest võimalikult suurt kasu saada. e-VLBI arendamiseks ja kasutuselevõtuks käivitati suure võimsusega elektroonilisi sidevõrke käsitlevad projektid EXPReS ja NEXPReS, mida EL on rahastanud 7,4 miljoni euroga. E-infrastruktuuride arendamine Euroopa innovatsioonieelise loomiseks on üks Euroopa digitaalse tegevuskava esmatähtsaid eesmärke (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes sõnas: „On väga rõõmustav, et Euroopa teadlased on suutnud innovaatiliste meetodite abil muuta raadioteleskoopide kasutuse kaugete galaktikate uurimisel palju tõhusamaks.”

Raadioastronoomid uurivad taevakehi, et mõista galaktikate arenemist ja nende omavahelist seost. Tavapärasel ülipika baasiga interferomeetria (Very Long Baseline Interferometry, VLBI) meetodil vaatlemiseks suunatakse mitmes riigis paiknevad teleskoobid ühel ajal samale vaatlusobjektile. Mida kaugemal teleskoobid üksteisest on, seda paremini suudavad nad eristada objekti väiksemaid detaile. Varem salvestati iga teleskoobi andmed ketastele ja saadeti kesksesse superarvutisse, kus neid analüüsiti. Uus e-VLBI meetod võimaldab seevastu teleskoobid fiiberoptiliste kaablite kaudu keskse superarvutiga ühendada, mis aitab vältida salvestusvahendite haldamise kulu ja saada hoopis kiiremaid tulemusi. Andmed töödeldakse reaalajas, nii et astronoomid saavad teadustulemused nädalate asemel kätte tundidega. Varem vaid Euroopas kasutusel olnud e-VLBI-d kasutatakse nüüd kogu maailmas.

Seda meetodit kasutades vaadeldi hiljuti ühte Seyferti galaktikat ning avastati, et sellest kiirgusid tugevad gammakiired, mis varasemate arusaamade kohaselt võisid pärineda vaid kõige võimsamatest mustadest aukudest. Niisugust energiaküllust ei ole varem täheldatud ühelgi sedalaadi galaktikal, nii et tegemist võib olla esimese eksemplariga uues kosmiliste objektide klassis. Need e-VLBI meetodil tehtud vaatlused on saanud teoks tänu üleilmsele reaalajalisele võrgule suurimatest ja tundlikematest raadioteleskoopidest, mis asuvad Euroopas, Ida-Aasias ja Austraalias üskteisest kuni 12 458 km kaugusel ja on omavahel ühendatud kiirete optiliste võrkude kaudu.

Taust

e-VLBI pakub teadlastele uusi võimalusi, kuna sel meetodil saab teha vaatlusi reaalajas ja saada tulemusi otsekohe, mis on muudel lainepikkustel töötavate observatooriumidega koostööks väga oluline. Eeldatavasti ühendatakse kiirete võrkude kaudu reaalajas veelgi rohkem teleskoope ning NEXPReS-projekti raames arendatakse tehnoloogiat tavapärase VLBI ja e-VLBI eristamise lõpetamiseks.

e-VLBI-d kasutatakse ka muud moodi, näiteks „tagurpidi”, et mõõta Maa tektooniliste laamade liikumist ja ennustada maavärinaid. Samuti saab selle meetodi abil jälgida Maa suuna muutumist taevakehade suhtes ja päevade pikkust, mida saab omakorda kasutada kliimamuutuste uurimiseks, ning mõõta gravitatsioonilainete kiirust fundamentaalfüüsika uuringute eesmärgil. Selleks mõõdetakse üleilmse antennide võrgustiku abil kaugetelt objektidelt (nt pulsaritelt) teatava aja jooksul saadud signaalide ajalisi erinevusi.

Aastatel 2006–2009 rakendatud EXPReS-projekti käigus valmistati Hollandis VLBI Euroopa ühisinstituudis (Joint Institute for VLBI in Europe, JIVE) asuv superarvuti ette e-VLBI kasutamise jaoks. Arvuti võib vastu võtta andmeid korraga kuni 16 teleskoobist, millest igaüks edastab andmeid kiirusel 1 Gb/s. Superarvutis saab nüüd e-VLBI meetodit korrapärastel aegadel kasutada. Samuti võimaldab arvuti vaadelda kiiresti muutuvaid kosmilisi objekte, nt plahvatavaid tähti, mis võivad olla seotud mustade aukude tekkega.

Lähem teave EXPReS-projekti kohta: http://www.expres-eu.org/.

NEXPReS (Novel Explorations Pushing Robust e-VLBI Services) on kolm aastat (2010–2013) kestev projekt, mille eesmärk on rakendada reaalajalist e-VLBI-d kõigis Euroopa VLBI võrgu (EVN) vaatlustes. EVN raames teevad koostööd Euroopa, Aasia ja Lõuna-Ameerika suurimad raadioastronoomia instituudid. Eesmärgi täitmise korral on võimalik saada galaktika kohta kvaliteetsemaid andmeid ja luua sellest paremaid kujutisi, mida saab kasutada suurem hulk astronoome. Projektis osalevad 15 uurimisinstituuti, riikide teadus- ja haridusvõrgu (National Research and Education Network, NREN) teenuse pakkujad ning kõrgetasemelise andmetöötluse keskused Austraalias, Taanis, Soomes, Itaalias, Lätis, Madalmaades, Poolas, Hispaanias, Rootsis ja Ühendkuningriigis.

Lähem teave NEXPReS-projekti kohta: http://www.nexpres.eu/.

Lähem teave e-infrastruktuuride kohta.

Digitaalse tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm.

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/.

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktisikud :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar