Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Digitální agenda: Výzkum financovaný z prostředků EU pomáhá astronomům získat lepší obrazové záznamy

Brusel 23. srpna 2011 – Díky finančním prostředkům poskytnutým EU vyvinuli astronomové převratnou metodu, která jim umožňuje zobrazovat vzdálené galaxie v reálném čase a s vysokým rozlišením. Rádiové teleskopy na celém světě mohou dnes současně pozorovat nejvzdálenější objekty ve vesmíru a vytvářet obrazové záznamy s vysokým rozlišením – na tak detailní úrovni, s níž by bylo možné pozorovat na měsíci fotbalový míč. Tato technologie, zvaná elektronická interferometrie s velmi dlouhou základnou (e-VLBI) pomáhá odhalovat, jak jsou uspořádány galaxie, protože díky vysokorychlostním optickým sítím umožňuje astronomům v průběhu experimentu získávat a zpracovávat údaje v téměř reálném čase. Větší počet radioteleskopů v různých částech světa tak může společně fungovat jako jeden obří teleskop. Tímto způsobem lze dosáhnout nejen lepší kvality výsledků pozorování, ale zároveň i maximální návratnosti prostředků investovaných do radioteleskopů. Rozvoj a využívání astronomie e-VLBI podporují dva projekty vysokokapacitních elektronických komunikačních sítí, EXPReS a NEXPReS, které obdržely z prostředků EU částku ve výši 7,4 milionů EUR. Rozvoj elektronických infrastruktur s cílem vybudovat pro Evropu inovativní náskok je jednou z priorit Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová uvedla: „Je skvělé, že se evropským výzkumným pracovníkům podařilo použít novátorské technologie umožňující mnohem účinněji využít radioteleskopy k prozkoumání vzdálených galaxií.

Radioastronomové pozorují vesmírné objekty, aby porozuměli tomu, jak galaxie vznikají a jak na sebe vzájemně působí. Tradiční pozorování s využitím interferometrie s velmi dlouhou základnou (VLBI) probíhá za pomoci teleskopů rozmístěných v několika zemích, které jsou současně zaměřeny na stejný zdroj. Čím větší je vzdálenost mezi nimi, tím lépe mohou rozlišit drobné detaily na zdroji. Každá stanice obvykle zaznamenala údaje na pevné disky, které byly odeslány do centrálního superpočítače, kde byly údaje analyzovány. Nová technologie e-VLBI umožňuje spojit teleskopy optickými vlákny přímo s centrálním superpočítačem, vyhnout se tak nákladům na manipulaci s paměťovými médii a dobrat se výsledků mnohem rychleji. Údaje jsou pak zpracovány v reálném čase a astronomové získají vědecké poznatky v řádu hodin místo týdnů. Technologie e-VLBI, dříve omezená na Evropu, se dnes používá v celosvětovém měřítku.

Nedávno byla použita pro pozorování Seyfertovy galaxie k odhalení emisí silného záření gama, o nichž se soudilo, že pocházejí pouze z nejmohutnějších druhů černých děr. Nikdy předtím nebyla objevena žádná taková galaxie s tak velkou energií; mohlo by se jednat o prvního člena nové kategorie kosmických objektů. Tato pozorování pomocí e-VLBI umožnilo použití celosvětové sítě fungující v reálném čase, kterou tvoří největší a nejcitlivější radioteleskopy v Evropě, jižní Asii a Austrálii, vzdálené od sebe 12 458 km a propojené vysokorychlostními optickými vlákny.

Souvislosti

Pozorování s použitím e-VLBI zkoumá nové hranice, protože umožňuje sledování v reálném čase a okamžité získání výsledků, což má velký význam pro koordinaci s jinými observatořemi na jiných vlnových délkách. Do vysokorychlostních sítí pracujících v reálném čase by měly být zapojeny další radioteleskopy a projekt NEXPReS pracuje na vývoji technologie k odstranění rozdílu mezi tradiční technologií VLBI a technologií e-VLBI.

Technologie e-VLBI nabízí i jiná využití: lze ji použít i „obráceně“ k měření pohybu tektonických desek na Zemi a předpovídání zemětřesení; s její pomocí je možné pozorovat změny orientace Země a délky dne, což může být následně využito ve výzkumu změny klimatu, a měřit rychlost gravitačních vln v základním fyzikálním výzkumu. Za tímto účelem měří celosvětová síť antén po určité časové období časové rozdíly ze vzdálených zdrojů (např. pulsarů).

V rámci projektu EXPReS, který probíhal od roku 2006 do roku 2009, byl pro účely používání technologie e-VLBI modernizován superpočítač ve Společném institutu pro VLBI v Evropě (JIVE) v Nizozemsku. Tento počítač může přijímat údaje až od 16 teleskopů současně rychlostí 1Gb/s z každého teleskopu. Superpočítač nyní nabízí pravidelné akce v rámci e-VLBI i příležitosti k pozorování přechodných vesmírných jevů, jako jsou explodující hvězdy, jež mohou souviset s vytvářením černých děr.

Další informace o projektu EXPReS jsou k dispozici na adrese http://www.expres-eu.org.

NEXPReS (Novel Explorations Pushing Robust e-VLBI Services) je projekt plánovaný na období tří let (2010–2013), jehož cílem je zavést e-VLBI v reálném čase do všech pozorování prováděných v evropské síti VLBI v rámci spolupráce velkých radioastronomických ústavů v Evropě, Asii a jižní Africe. To umožní zlepšit kvalitu údajů a získat detailnější zobrazení galaxie, jež může být poskytnuto většímu počtu astronomů. Na projektu NEXPReS se podílí 15 výzkumných ústavů, poskytovatelů vnitrostátní sítě pro výzkum a vzdělávání (National Research and Education Network – NREN) a nejmodernějších výpočetních zařízení v Austrálii, Dánsku, Finsku, Itálii, Lotyšsku, Německu, Nizozemsku, Polsku, Spojeném království, Španělsku a Švédsku.

Více informací o projektu NEXPReS je k dispozici na adrese http://www.nexpres.eu.

Další podrobnosti o e-infrastructures.

Internetové stránky Digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar