Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s globaliseringsfond – stödet till arbetstagare tredubblades till över 83 miljoner euro under 2010

Bryssel den 22 augusti 2011 – Nära 23 700 arbetstagare som förlorat jobbet på grund av den ekonomiska krisen och stora strukturella förändringar i världshandeln fick hjälp från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) förra året. Det visar en rapport som EU-kommissionen antog idag. Det innebär en fördubbling jämfört med 2009. Fonden betalade ut 83,5 miljoner euro till nio EU-länder för att de ska kunna hjälpa arbetstagarna att hitta nya arbeten.

– Globaliseringsfonden är ett uttryck för EU:s solidaritet och har sedan starten 2007 hjälpt dem som har förlorat sina jobb, säger László Andor, EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Bidragen från fonden har gett tusentals arbetstagare utbildning och hjälp med att söka nya arbeten, och fonden ska fortsätta att användas för att bekämpa och förebygga arbetslöshet. Fonden visar att vi behöver inrikta oss på det här decenniets utmaningar samtidigt som vi fortsätter att investera i utbildning, innovation och infrastruktur i Europa.

Den fjärde årsrapporten om fonden visar att bidragen till medlemsländerna tredubblades under 2010. EU:s budgetmyndighet, dvs. Europaparlamentet och ministerrådet, fattade 31 beslut under 2010 om bidrag från fonden. 13 av besluten gällde ansökningar från 2010 och 18 gällde ansökningar från andra halvåret 2009. Den kraftiga ökningen visar på de kraftiga konsekvenserna av den globala ekonomiska krisen som ledde till att antalet ansökningar steg dramatiskt 2009. År 2010 godkändes tre gånger så många ärenden som 2009 och globaliseringsfondens medfinansiering till medlemsländerna ökade med 60 procent.

Bidragen från fonden gick till 23 688 arbetstagare som mist jobbet i nio medlemsländer (Danmark, Irland, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien och Tyskland). Totalt uppgick bidragen till 83 554 141 euro. Pengarna användes för att medfinansiera medlemsländernas aktiva arbetsmarknadsåtgärder för arbetstagarna under 24 månader räknat från ansökningsdagen. Fonden medfinansierade 65 procent av åtgärderna och medlemsländerna stod för resten. Åtgärderna omfattade bland annat intensiv och personlig hjälp med att söka nytt arbete, olika typer av yrkesutbildning, omskolning och kompetenshöjande åtgärder samt tillfälliga incitament och bidrag i samband med de aktiva åtgärderna. Andra exempel var program för nyföretagande och sysselsättning.

Fonden föreslogs av kommissionens ordförande José Manuel Barroso för att hjälpa dem som blivit av med jobbet på grund av globaliseringen, och den inrättades av Europaparlamentet och rådet i slutet av 2006.

Kommissionen föreslår, som en del av förslaget om EU:s nästa långtidsbudget efter 2013, att EU ska fortsätta att visa solidaritet med uppsagda arbetstagare och de drabbade regionerna genom fonden.

Bakgrund

Kommissionen fick totalt 31 ansökningar om stöd från fonden 2010, en mer än 2009. Ansökningarna lämnades av 12 medlemsstater och avsåg totalt 169 994 542 euro i stöd till 31 995 uppsagda arbetstagare i 16 branscher. Tjeckien, Polen och Slovenien ansökte för första gången 2010.

Sedan fonden startade i januari 2007 har 78 ansökningar lämnats, och totalt 355 miljoner euro har gått i stöd till nästan 76 000 arbetstagare. Ansökningar till fonden kommer från allt fler branscher och från allt fler medlemsländer.

I årsrapporten beskrivs också hur fyra bidrag från fonden till Spanien, Portugal och Tyskland under tidigare år hjälpte 629 arbetssökande att hitta nya jobb. De hade förlorat sina jobb inom bil-, textil- och mobiltelefonsindustrin, men fått nya anställningar eller startat eget i slutet av den 12 månader långa stödperioden. Totalt hade 3 146 arbetstagare fått stöd under perioden, så de som fått nytt jobb utgjorde alltså 20 procent. På grund av krisen var det ont om lediga platser på den lokala och regionala arbetsmarknaden.

De tre medlemsländerna rapporterade att de arbetssökandes livssituation, självförtroende och anställbarhet hade förbättrats påtagligt tack vare globaliseringsfondens stöd och tjänster, trots att de inte alltid hittade ett nytt jobb snabbt. Fonden gav medlemsländerna möjlighet att agera mer effektivt i de regioner som drabbats av uppsägningar. De kunde erbjuda fler människor bättre, mer varierade åtgärder under längre tid än vad de skulle ha kunnat göra utan fondens hjälp.

Tack vare EU-pengarna kunde länderna erbjuda mer flexibla, individanpassade och innovativa lösningar och även satsa mer på de lägst kvalificerade arbetstagarna. Fondens tillskott är en ökad kompetensinvestering, vilket redan har visat sig ha en positiv effekt på återanställningsgraden, också på medellång och lång sikt.

Globaliseringsfonden har dessutom visat sig vara ett användbart instrument i tider av budgetunderskott och nedskärning av offentliga utgifter då de nationella resurserna tryter och medlemsländerna kämpar för att återhämta sig från den globala krisen. De här rapporterna visar återigen tydligt att fonden ger värdefull hjälp till friställda arbetstagare och visar prov på EU:s solidaritet i en tid av förändringar.

Mer information

Se även MEMO/11/561

Fondens årsrapport 2010:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6942&langId=en

Fondens webbplats: http://ec.europa.eu/egf

Pressmeddelanden som videoklipp:

Europa agerar mot krisen: Ny kraft till globaliseringsfonden:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

Att hantera följderna av en globaliserad värld – globaliseringsfonden:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

Kontaktpersoner :

Cristina Arigho +32 22985399

Maria Javorova +32 22998903


Side Bar