Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Podpora pre prepustených pracovníkov z globalizačného fondu EÚ vzrástla v roku 2010 trojnásobne na viac ako 83 miliónov EUR

Brusel 22. augusta 2011 – Podľa správy, ktorú dnes prijala Európska komisia, sa v minulom roku z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) poskytla pomoc takmer 23 700 pracovníkom prepusteným v dôsledku hospodárskej krízy a významných štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. Ich počet teda presiahol dvojnásobok počtu pracovníkov podporených v roku 2009. Suma 83,5 milióna EUR vyplatená z EGF deviatim členským štátom má ich vnútroštátnym orgánom pomôcť podporovať prepustených pracovníkov pri hľadaní nových pracovných príležitostí.

László Andor, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, v súvislosti so zverejnením výročnej správy uviedol: „Od svojho zriadenia v roku 2007 Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii ako nástroj na vyjadrenie solidarity EÚ poskytuje podporu tým, ktorí stratili prácu. Z fondu sa hradia výdavky na odbornú prípravu a pomoc s hľadaním zamestnania pre tisíce európskych pracovníkov a aj naďalej bude zohrávať kľúčovú úlohu pri boji s nezamestnanosťou alebo pri jej predchádzaní.“ „EGF odráža potrebu zamerať sa na výzvy tohto desaťročia a súčasne ďalej uskutočňovať značné investície v oblastiach, ako je odborná príprava, inovácie a európska infraštruktúra“, doplnil.

Zo štvrtej výročnej správy o činnosti EGF vyplýva, že príspevky z tohto fondu vyplatené členským štátom sa v roku 2010 trojnásobne zvýšili. Európsky parlament a Rada Európskej únie ako rozpočtový orgán EÚ v roku 2010 prijali 31 rozhodnutí o uvoľnení finančných prostriedkov z EGF, pričom 13 z nich prijali na základe žiadostí predložených v roku 2010 a 18 sa vzťahovalo na žiadosti z druhej polovice roka 2009. Tento prudký nárast odráža nečakaný vplyv celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, ktorý v roku 2009 viedol k dramatickému nárastu žiadostí. V porovnaní s rokom 2009 bol v roku 2010 schválený trojnásobný počet žiadostí, pričom spolufinancovanie z EGF určené členským štátom vzrástlo o 60 %.

Príspevky z EGF v celkovej výške 83 554 141 EUR boli určené pre 23 688 pracovníkov prepustených v deviatich členských štátoch (Dánsku, Nemecku, Írsku, Litve, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku a Španielsku). Podpora sa poskytla na spolufinancovanie aktívnych opatrení politiky trhu práce, ktoré uvedené členské štáty navrhli a zorganizovali pre príslušných pracovníkov počas 24-mesačného obdobia odo dňa podania žiadosti. Z EGF sa spolufinancovalo 65 % opatrení, pričom zvyšných 35 % sa financovalo z vnútroštátnych zdrojov. Konkrétne opatrenia pre uchádzačov o zamestnanie zahŕňali intenzívnu, personalizovanú podporu pri hľadaní práce, rôzne typy odbornej prípravy, opatrenia na zvyšovanie zručností a rekvalifikáciu, dočasné stimuly a príspevky na obdobie trvania aktívnych opatrení a iné druhy podpory, ako napríklad podpora pri zakladaní živnosti a programy zamestnávania vo verejnom sektore.

EGF – iniciatíva, ktorú po prvýkrát navrhol predseda Barroso v záujme poskytovania pomoci ľuďom, ktorí stratia prácu v dôsledku vplyvu globalizácie – bol zriadený Európskym parlamentom a Radou na konci roka 2006.

Komisia v rámci svojho návrhu nasledujúceho viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2013 navrhla, že EÚ by mala aj v budúcnosti naďalej vyjadrovať solidaritu s prepustenými pracovníkmi a zasiahnutými regiónmi prostredníctvom EGF.

Kontext

Komisia v roku 2010 prijala spolu 31 žiadostí o podporu z EGF – o jednu viac ako v roku 2009. Žiadosti predložilo 12 členských štátov, ktoré žiadali o podporu z EGF v celkovej výške 169 994 542 EUR pre 31 995 prepustených pracovníkov v 16 odvetviach. Tri členské štáty – Česká republika, Poľsko a Slovinsko – požiadali v roku 2010 o pomoc po prvý raz.

Od začiatku činnosti EFG v januári 2007 bolo predložených 78 žiadostí o podporu v celkovej výške približne 355 miliónov EUR, na základe ktorých dostalo pomoc takmer 76 000 prepustených pracovníkov. Žiadosti o príspevok z EGF sa týkajú čoraz väčšieho počtu odvetví a predkladá ich čoraz viac členských štátov.

Vo výročnej správe sa tiež opisujú výsledky, ktoré sa dosiahli s pomocou štyroch príspevkov z EGF poskytnutých v predchádzajúcich rokoch trom členským štátom (Španielsku, Portugalsku a Nemecku), a spôsob, akým podpora z EGF pomohla prepusteným pracovníkom pri hľadaní nového zamestnania. Zo správy vyplýva, že do konca 12-mesačného obdobia, na ktoré sa poskytla podpora z EGF, si nové zamestnanie našlo alebo začalo samostatne podnikať 629 pracovníkov prepustených v automobilovom priemysle, textilnom priemysle a odvetví výroby mobilných telefónov, čo predstavuje 20 % z 3 146 pracovníkov, ktorí dostali podporu. Výsledky v oblasti opätovného začlenenia pracovníkov do zamestnania boli v priamom dôsledku krízy nepriaznivo ovplyvnené nedostatkom pracovných príležitostí a voľných pracovných miest na miestnych a regionálnych trhoch práce.

Tri uvedené členské štáty uviedli v správach viacero zaujímavých skutočností, podľa ktorých sa vďaka podpore a službám EGF jednoznačne zlepšila osobná situácia, sebadôvera a zamestnateľnosť dotknutých pracovníkov, aj keď si vždy rýchlo nenašli nové zamestnanie. Vďaka EGF mali členské štáty možnosť konať v regiónoch postihnutých prepúšťaním účinnejšie, ako by to bolo možné bez financovania z EGF, pokiaľ ide o počet osôb, ktorým sa poskytla pomoc, ako aj trvanie, typ a kvalitu podpory.

Finančné prostriedky z EÚ príslušným krajinám tiež umožnili pružnejšie reagovať, zahrnúť do svojich opatrení aj personalizované a inovatívne činnosti a venovať väčšiu pozornosť najmenej kvalifikovaným pracovníkom. Pomoc spolufinancovaná z EGF teda predstavuje zvýšené investície do zručností, čo má preukázateľne priaznivý vplyv na mieru opätovného začlenenia pracovníkov, ktorým sa poskytla pomoc, do zamestnania, a to v strednodobom aj dlhodobom horizonte po skončení opatrení v rámci EGF.

EGF sa okrem toho vníma ako užitočný nástroj v čase rozpočtových deficitov a škrtov vo verejnom sektore, keď sú obmedzené vnútroštátne zdroje a keď sa členské štáty snažia spamätať z celosvetovej krízy. Z týchto správ opäť jasne vyplýva, že EGF poskytuje prepusteným pracovníkom cennú pomoc a je prejavom solidarity EÚ v časoch zmien.

Ďalšie informácie

Pozri aj MEMO/11/561

Správa o EGF za rok 2010 sa nachádza na stránke:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6942&langId=en

Webová stránka EGF: http://ec.europa.eu/egf

Obrazové správy:

Európa zakročila v boji proti kríze: revitalizácia Európskeho globalizačného fondu:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

Tvárou v tvár globalizovanému svetu − Európsky globalizačný fond:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

Kontaktné osoby:

Cristina Arigho +32 22985399

Maria Javorova +32 22998903


Side Bar