Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Wsparcie dla pracowników z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji wzrosło w 2010 r. trzykrotnie – do ponad 83 milionów euro

Bruksela, 22 sierpnia 2011 r. – Według sprawozdania przyjętego dziś przez Komisję Europejską prawie 23 700 pracowników zwolnionych w wyniku kryzysu gospodarczego i istotnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu skorzystało w zeszłym roku ze środków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). W 2009 r. liczba ich była o połowę niższa. Wypłacone z EFG 83,5 mln euro na rzecz dziewięciu państw członkowskich ma pomóc organom krajowym wesprzeć zwolnionych pracowników w poszukiwaniu nowego zatrudnienia.

László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział przy okazji publikacji corocznego sprawozdania: „Od uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w 2007 r., jako instrumentu wyrażającego solidarność unijną, intensyfikujemy działania w jego ramach, aby wspierać tych, którzy stracili pracę. Ze środków Funduszu pokryto koszty szkoleń i pomocy w znalezieniu zatrudnienia dla tysięcy pracowników europejskich. Fundusz nadal odgrywał będzie główną rolę w zwalczaniu bezrobocia lub zapobieganiu mu.” Komisarz dodał: „EFG odzwierciedla potrzebę skupienia się na wyzwaniach obecnej dekady, przy jednoczesnym utrzymaniu dużych nakładów w takich dziedzinach jak szkolenia, innowacje i europejska infrastruktura.”

Czwarte coroczne sprawozdanie z działań EFG wskazuje na trzykrotny wzrost w 2010 r. wypłaconych ze środków EFG wkładów na rzecz państw członkowskich. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, jako organy władzy budżetowej UE, podjęły w 2010 r. 31 decyzji uruchomienia finansowania z EFG: Trzynaście z tych decyzji podjęto w odpowiedzi na wnioski złożone w 2010 r., zaś 18 dotyczyło wniosków złożonych w drugiej połowie 2009 r. Ten gwałtowny wzrost odzwierciedla nagły wpływ światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, który doprowadził do wyraźnego zwiększenia liczby wniosków w 2009 r. W porównaniu z 2009 r. rok później zatwierdzono trzy razy więcej wniosków oraz odnotowano 60% wzrost we współfinansowaniu wypłaconemu państwom członkowskim.

Wkłady ze środków EFG zostały skierowane do 23 688 pracowników zwolnionych w dziewięciu państwach członkowskich (Dania, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia), osiągając całkowitą sumę 83 554 141 euro. Przyznana pomoc przeznaczona została na współfinansowanie aktywnych instrumentów polityki rynku pracy zaproponowanych i zorganizowanych przez państwa członkowskie swoim pracownikom, w przeciągu 24 miesięcy od daty złożenia wniosku. 65% tych środków otrzymało współfinansowanie z EFG, zaś pozostałe 35% ze źródeł krajowych. Wśród konkretnych środków skierowanych do osób poszukujących pracy znalazły się: indywidualna intensywna pomoc w poszukiwaniu pracy, różne rodzaje szkoleń zawodowych, środki służące podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowaniu, zachęty i dodatki o charakterze czasowym, na okres trwania aktywnych środków oraz inne rodzaje pomocy, takie jak pomoc przy tworzeniu przedsiębiorstw i publiczne programy zatrudnienia.

EFG został ustanowiony przez Parlament Europejski i Radę pod koniec 2006 r. z inicjatywy przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso, aby pomóc osobom, które straciły pracę w związku ze skutkami globalizacji.

Komisja zaproponowała, w ramach wniosku dotyczącego nowych wieloletnich ram finansowych (po roku 2013), aby UE nadal wyrażała solidarność ze zwolnionymi pracownikami i dotkniętymi regionami, odwołując się również w przyszłości do EFG.

Informacje ogólne

Komisja otrzymała w 2010 r. 31 wniosków o wkład ze środków EFG, o jeden więcej niż w 2009 r. Wnioski te zostały złożone przez 12 państw członkowskich i opiewały na sumę 169 994 542 euro w ramach pomocy EFG przyznanej 31 995 zwolnionym pracownikom w 16 sektorach. Trzy państwa członkowskie złożyły wnioski po raz pierwszy w 2010 r.: Republika Czeska, Polska i Słowenia.

Od rozpoczęcia działalności Funduszu w styczniu 2007 r. wpłynęło 78 wniosków o wsparcie ze środków EFG na łączną sumę ok. 355 mln euro, przeznaczonych na pomoc dla prawie 76 000 pracowników. Wnioski o wkład z EFG składane są w coraz większej liczbie sektorów oraz przez coraz więcej państw członkowskich.

W sprawozdaniu opisano również skutki przyznania w poprzednich latach czterech wkładów z EFG na rzecz trzech państw członkowskich (Hiszpanii, Niemiec i Portugalii) oraz w jaki sposób, dzięki pomocy z EFG, zwolnieni pracownicy znaleźli zatrudnienie. Zwolnieni pracownicy sektora motoryzacyjnego, odzieżowego i telefonii komórkowej (629 osób) znaleźli nowe miejsca pracy lub rozpoczęli działalność gospodarczą na własny rachunek przed zakończeniem 12-miesięcznego okresu wsparcia z EFG (20% z 3 146 osób, które otrzymały pomoc). Ponownej integracji pracowników na rynku pracy stanęły na przeszkodzie trudności, z którymi borykały się, w wyniku kryzysu, lokalne i regionalne rynki pracy, jeśli chodzi o możliwości zatrudnienia i oferty pracy.

Trzy państwa członkowskie przytoczyły wiele interesujących faktów wskazujących na to, że sytuacja osobista, poczucie własnej wartości i szanse na zatrudnienie pracowników, których dotyczyły wnioski, uległy wyraźnej poprawie dzięki pomocy z EFG i oferowanym usługom, nawet jeśli nie zaowocowały one natychmiastowym znalezieniem nowej pracy. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji umożliwił państwom członkowskim skuteczniejsze działania w regionach dotkniętych zwolnieniami – pod względem liczby osób, którym udzielono wsparcia oraz czasu trwania, rodzaju i jakości pomocy – niż byłoby to możliwe bez finansowania ze środków Funduszu.

Unijna pomoc pozwoliła również państwom na bardziej elastyczną reakcję i objęcie oferowanymi przez nie środkami bardziej zindywidualizowanych i innowacyjnych działań. Więcej uwagi poświęcono również osobom o najniższych kwalifikacjach. Pomoc współfinansowana ze środków EFG stanowi w związku z tym większą inwestycję w umiejętności – co już wykazało pozytywny wpływ na wskaźniki ponownego zatrudnienia pracowników, którym udzielono wsparcia, również w średnio- i długoterminowej perspektywie, po zakończeniu świadczenia środków finansowanych z EFG.

EFG okazuje się również być pożytecznym instrumentem w czasach deficytów budżetowych i cięć w sektorze publicznym, jako że środki krajowe stają się coraz skromniejsze, a państwa członkowskie usiłują otrząsnąć się ze skutków światowego kryzysu. W sprawozdaniach tych ponownie jasno wykazano, że EFG zapewnia wartościową pomoc zwolnionym pracownikom i pokazuje unijną solidarność w obliczu zachodzących zmian.

Dodatkowe informacje

Zob. również MEMO/11/561

Sprawozdanie z działań EFG za 2010 r. można przeczytać na stronie:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2623&langId=en

Strona internetowa EFG: http://ec.europa.eu/egf

Audiowizualne materiały informacyjne:

Europa walczy z kryzysem: odnowiony Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

Stawianie czoła zglobalizowanemu światu - Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

Kontakt :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar