Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Steun uit EU-globaliseringsfonds voor werknemers in 2010 verdrievoudigd tot meer dan 83 miljoen euro

Brussel, 22 augustus 2011 – Bijna 23 700 werknemers die zijn ontslagen wegens de economische crisis en belangrijke structurele veranderingen in de mondiale handelspatronen zijn afgelopen jaar geholpen door het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) volgens een verslag dat vandaag door de Europese Commissie is goedgekeurd – meer dan dubbel zoveel werknemers dan die welke door het fonds in 2009 zijn geholpen. Het door het EU-globaliseringsfonds aan negen lidstaten uitbetaalde bedrag van 83,5 miljoen euro is bedoeld om de nationale autoriteiten te helpen bij het verlenen van steun aan ontslagen werknemers om nieuwe arbeidsmogelijkheden te vinden.

László Andor, EU-commissaris verantwoordelijk voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, zei bij de publicatie van het jaarverslag: Sinds de lancering in 2007 van het Europees Globaliseringsfonds als instrument voor solidariteit in de EU heeft het de steun aan degenen die hun baan hebben verloren, gestaag opgevoerd. Het fonds heeft bijstand voor de opleiding en het zoeken naar werk aan duizenden Europese werknemers verleend en zal een cruciale rol blijven spelen bij de bestrijding of de preventie van werkloosheid." Hij voegde eraan toe: "Het EFG weerspiegelt de noodzaak om aandacht te besteden aan de uitdagingen van dit decennium, doordat het grote investeringen op gebieden zoals opleiding, innovatie en Europese infrastructuur veilig stelt."

Het vierde jaarverslag over de activiteiten van het EFG laat in 2010 een verdrievoudiging zien van de aan de lidstaten uitbetaalde bijdragen uit het EFG. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie namen in 2010 als begrotingsautoriteit van de EU 31 besluiten om financiering uit het EFG toe te kennen: 13 daarvan werden genomen ingevolge in 2010 ingediende aanvragen en 18 hadden betrekking op aanvragen uit de tweede helft van 2009. Deze steile stijging weerspiegelt het plotse effect van de wereldwijde financiële en economische crisis die tot een dramatische toename van de aanvragen in 2009 heeft geleid. In 2010 werden in vergelijking met 2009 drie keer zoveel dossiers goedgekeurd en de aan de lidstaten verleende medefinanciering uit het EFG nam met 60% toe.

De bijdragen uit het EFG waren bestemd voor 23 688 werknemers die waren ontslagen in negen lidstaten (Denemarken, Duitsland, Ierland, Litouwen, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje) en het totale steunbedrag uit het EFG bedroeg 83 554 141 euro. De steun werd toegekend voor de medefinanciering van door de lidstaten voor de werknemers voorgestelde en georganiseerde maatregelen op het gebied van het actieve arbeidsmarktbeleid gedurende een periode van 24 maanden na de datum van de aanvraag. Het EFG medefinancierde 65% van de maatregelen en nationale bronnen zorgden voor de resterende 35%. De concrete maatregelen voor de werkzoekenden omvatten intensieve, gepersonaliseerde bijstand bij het zoeken naar werk, verschillende vormen van beroepsopleidings-, bij- en herscholingsmaatregelen, tijdelijke prikkels en uitkeringen voor de duur van de actieve maatregelen, en andere vormen van steun zoals de oprichting van bedrijven en arbeidsvoorzieningsregelingen.

Het EFG, een initiatief dat Commissievoorzitter Barroso heeft voorgesteld om mensen te helpen die door de globalisering hun werk verliezen, is eind 2006 door het Europees Parlement en de Raad ingesteld.

Als deel van haar voorstel voor het volgende meerjarige financiële kader na 2013 heeft de Commissie voorgesteld dat de EU ook in de toekomst via het EFG haar solidariteit moet blijven betuigen met de overtollige werknemers en de getroffen regio's.

Achtergrond

De Commissie ontving in 2010 in totaal 31 aanvragen om EFG-steun – één meer dan in 2009. Deze werden door 12 lidstaten voor 31 995 overtollige werknemers in 16 sectoren voor een totaal bedrag aan EFG-steun van 169 994 542 euro ingediend. Drie lidstaten dienden in 2010 voor de eerste keer een aanvraag in: Tsjechië, Polen en Slovenië.

Sinds het EFG in januari 2007 operationeel is geworden, zijn 78 aanvragen voor meer dan 76 000 werknemers ingediend voor een totaalbedrag van ongeveer 353 miljoen euro. Er worden EFG-aanvragen voor steeds meer sectoren en door steeds meer lidstaten ingediend.

Het jaarverslag beschrijft ook de resultaten van vier EFG-bijdragen die de vorige jaren aan drie lidstaten (Spanje, Portugal en Duitsland) zijn toegekend en de wijze waarop de EFG-steun de ontslagen werknemers heeft geholpen bij het vinden van nieuwe banen. Uit het verslag blijkt dat 629 werknemers die door werkgevers in de auto-, textiel- en mobiele-telefoonsectoren aan de kant waren gezet, vóór het einde van de EFG-steunperiode van 12 maanden een nieuwe baan hadden gevonden of zich als zelfstandige hadden gevestigd. Als direct gevolg van de crisis werden de resultaten van de reïntegratie van de werknemers op de arbeidsmarkt nadelig beïnvloed door de moeilijkheden waarmee de lokale en regionale arbeidsmarkten in termen van arbeidsmogelijkheden en vacatures werden geconfronteerd.

De drie lidstaten hebben melding gemaakt van een aantal interessante feiten waaruit blijkt dat de persoonlijke situatie, het zelfvertrouwen en de inzetbaarheid van de betrokken werknemers duidelijk zijn verbeterd dankzij de EFG-bijstand en -diensten, ook indien zij niet altijd meteen een nieuwe baan vinden. Het EFG bood de lidstaten de mogelijkheid om in de door de ontslagen getroffen regio’s – wat het aantal ondersteunde werknemers en de duur, het type en de kwaliteit van de steun betreft – doeltreffender op te treden dan zonder EFG-financiering mogelijk zou zijn geweest.

De EU-middelen hebben de landen ook in staat gesteld om flexibeler reageren, in hun maatregelen gepersonaliseerde en innovatieve acties op te nemen en meer aandacht te besteden aan de laagst geschoolden. De door het EFG medegefinancierde bijstand vormt daarom een sterkere investering in vaardigheden, wat reeds een positief effect blijkt te hebben gehad op het herintredingspercentage van de geholpen werknemers, ook op de middellange en lange termijn na afloop van de EFG-maatregelen.

Bovendien wordt gerapporteerd dat het EFG een nuttig instrument is geweest in tijden van begrotingstekorten en besparingen in de openbare sector, wanneer de nationale middelen schaars zijn en de lidstaten proberen om de wereldwijde crisis te boven te komen. Deze verslagen maken nog een keer duidelijk dat het EFG waardevolle hulp verstrekt aan de ontslagen werknemers en blijk geeft van EU-solidariteit ten aanzien van de veranderingen.

Nadere informatie

Zie ook MEMO/11/561

Het EFG-verslag 2010 is te vinden op:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6942&langId=en

EFG-website: http://ec.europa.eu/egf

Videospots:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

Contactpersonen:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar