Navigation path

Left navigation

Additional tools

Az Európai Bizottság Sajtóközleménye

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból a munkavállalóknak juttatott támogatások összege 2010-ben megháromszorozódott, így már meghaladja a 83 millió eurót

Brüsszel, 2011. augusztus 22. – Az Európai Bizottság ma elfogadott jelentése szerint az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) a tavalyi év folyamán közel 23 700 olyan munkavállalónak nyújtott segítséget, akiket a gazdasági válság vagy a világkereskedelemben bekövetkezett jelentős strukturális átalakulás következtében bocsátottak el; ez több mint kétszerese az Alap által 2009 során támogatottak számának. Az uniós Globalizációs Alapból a kilenc tagállam számára kifizetett 83,5 millió euró a nemzeti hatóságoknak kíván segíteni abban, hogy támogatni tudják az elbocsátott munkavállalókat az új munkalehetőségek felkutatásában.

Andor László, a foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztos az éves jelentés közzétételének alkalmából a következőket mondta: „Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, az uniós szolidaritást kifejezésre juttató eszköz 2007-es létrejötte óta nyújt segítséget a munkahelyüket elvesztők számára. Az Alap több ezer európai munkavállaló képzését és munkakeresését támogatta és támogatja, és továbbra is fontos szerepe lesz a munkanélküliség elleni küzdelemben, illetve annak megelőzésében.” Majd hozzátette: Az EGAA a jelen évtized kihívásainak kíván megfelelni, és eközben igyekszik megőrizni a jelentős befektetéseket a képzés, az innováció és az európai infrastruktúra területén.

Az EGAA tevékenységéről szóló negyedik éves jelentésből látható, hogy az EGAA által a tagállamoknak juttatott hozzájárulások összege 2010-ben a háromszorosára nőtt. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa, azaz az EU költségvetési hatóságai, az EGAA-támogatások odaítélése kérdésében 2010 során 31 határozatot hozott: 13 határozatot a 2010 folyamán, 18-at pedig a 2009 második felében előterjesztett kérelmek elbírálása tárgyában. Ez a gyors emelkedés a globális pénzügyi és gazdasági válság hirtelen megmutatkozó hatása, amelynek következtében a kérelmek száma drámai módon megnövekedett 2009 folyamán. 2010-ben háromszor annyi kérelmet hagytak jóvá, mint 2009-ben, és az EGAA által a tagállamok számára folyósított társfinanszírozás 60%-kal növekedett meg.

Kilenc tagállamban (Dánia, Németország, Írország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Szlovénia és Spanyolország) 23 688 elbocsátott munkavállaló részesült EGAA-támogatásban, összesen 83 554 141 EUR összegben. A támogatást a tagállamok a munkavállalók érdekében javasolt és hozott aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozására, a kérelem napjától számított 24-hónapos időszakon keresztül kapták. Az EGAA 65%-os társfinanszírozást biztosított az intézkedésekre, a fennmaradó 35%-ot nemzeti forrásból teremtették elő. Az álláskeresők érdekében hozott tényleges intézkedések között például a következők szerepeltek: intenzív, személyre szabott segítségnyújtás az álláskeresésben, különféle szakképzési, továbbképzési és átképzési intézkedések, az egyes intézkedések idejére átmeneti ösztönzők és támogatások folyósítása, illetve egyéb támogatások nyújtása – pl. vállalkozások létrehozása vagy közmunkásként foglalkoztatás.

Az Európai Parlament és a Tanács 2006 végén létrehozta az EGAA-t – a globalizáció következményeként munkájukat elvesztett emberek megsegítésére irányuló kezdeményezést, amelynek megalapítására Barroso elnök tett elsőként javaslatot.

A Bizottság a következő – 2013-at követő időszakra vonatkozó – többéves pénzügyi keretről szóló javaslatában indítványozta, hogy az EU az EGAA keretében a jövőben is juttassa kifejezésre az elbocsátott munkavállalókkal és az érintett régiókkal szembeni szolidaritását.

Előzmények

A Bizottsághoz 2010 folyamán összesen 31 EGAA-támogatás iránti kérelem érkezett, eggyel több, mint 2009-ben. Tizenkét tagállam nyújtott be kérelmet, mindösszesen 169 994 542 EUR EGAA-támogatásra, amelyet 16 ágazatban, 31 995 elbocsátott munkavállaló segítésére kívántak fordítani. 2010-ben három tagállam: a Cseh Köztársaság, Lengyelország és Szlovénia első alkalommal nyújtott be kérelmet.

Az EGAA-hoz működésének 2007. januári megkezdése óta 78 kérelemmel fordultak, mindösszesen 355 millió euró értékben, közel 76 000 munkavállaló megsegítésére. Az EGAA-kérelmek egyre több ágazatból, illetve tagállamból érkeznek.

Az éves jelentés ismerteti a korábbi évek során három tagállam (Spanyolország, Portugália és Németország) számára nyújtott négy EGAA-támogatás eredményeit, illetve, hogy az EGAA-támogatás hogyan segített az elbocsátott munkavállalóknak új munkahelyet találni. A jelentés kitér arra, hogy 629, az autó-, a textil- és a mobiltelefon-iparból elbocsátott munkavállaló (a 3 146 támogatott 20%-a) talált új munkahelyet vagy lett önfoglalkoztató a tizenkét hónapos EGAA-támogatási időszak végére. A válság közvetlen következményeként a munkalehetőségek és a pályázható munkahelyek terén a helyi és a regionális munkaerőpiacokra nehezedő nyomás hátráltatta a munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedését.

A három tagállam érdekes tényekről számolt be, amelyek azt jelzik, hogy az EGAA segítségnyújtásának és szolgáltatásainak köszönhetően érzékelhetően javult az érintett munkavállalók személyes helyzete, magabiztossága és foglalkoztathatósága, habár nem minden esetben találtak gyorsan új munkahelyet. Az EGAA lehetővé tette a tagállamok számára, hogy a létszámleépítések által érintett régiókban – a kedvezményezettek száma, valamint a támogatás időtartama, típusa és minősége tekintetében – hatékonyabb intézkedéseket hozzanak, mint amire az EGAA-támogatások nélkül lehetőségük lett volna.

Az uniós támogatásoknak köszönhetően az országok rugalmasabban tudtak intézkedni, az intézkedéseik körét személyre szabott, innovatív fellépésekkel tudták bővíteni, és a kevésbé képzettekre is több figyelmet tudtak szentelni. Az EGAA által társfinanszírozott segítségnyújtás ezért fokozott készségfejlesztési beruházásnak tekinthető, amely már eddig is sikeresnek bizonyult, hiszen kedvező hatással volt az általa segített munkavállalók elhelyezkedésére, az EGAA-intézkedések megszűnését követően is mind közép-, mind hosszabb távon.

Az EGAA hasznos eszköz a költségvetési hiány és az állami szektorban alkalmazott megszorítások idején, amikor kevés a nemzeti forrás és a tagállamok is elsősorban a világválságból való kilábalással vannak elfoglalva. E jelentések ismételten egyértelművé teszik, hogy az EGAA értékes segítséget nyújt az elbocsátott munkavállalóknak, és az uniós szolidaritás jó példájával jár elöl a változások idején.

További információk

Lásd továbbá: MEMO/11/561

Az EGAA 2010 jelentés a következő honlapon érhető el:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6942&langId=en

Az EGAA honlapja: http://ec.europa.eu/egf

Videohírlevél:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised (Európa fellép a válság leküzdése érdekében: a megújított Európai Globalizációs Alap):

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund (A globalizálódó világ kihívásai – Az Európai Globalizációs Alap):

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

Kapcsolattartók:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar