Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n globalisaatiorahaston työllistämistuet kolminkertaistuneet vuonna 2010 yli 83 miljoonaan

Bryssel, 22. elokuuta 2011 – Viime vuonna Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) myönnettiin tukea lähes 23 700 työntekijälle, jotka olivat menettäneet työnsä talouskriisin ja maailmankaupan suurten rakennemuutosten vuoksi. Euroopan komission tänään antaman vuosikertomuksen mukaan tukea saaneiden määrä on kaksinkertainen vuoteen 2009 verrattuna. Globalisaatiorahastosta jaettiin yhteensä 83,5 miljoonaa euroa yhdeksälle jäsenvaltiolle tukemaan näiden kansallisten viranomaisten työtä irtisanottujen työntekijöiden uudelleentyöllistämiseksi.

”Aina siitä saakka, kun Euroopan globalisaatiorahasto otettiin käyttöön vuonna 2007, se on edustanut EU:n yhteisvastuullisuutta tukemalla työttömiksi jääneitä”, toteaa László Andor, työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava EU-komissaari. ”Rahaston tuella on tarjottu koulutusta ja apua työnhakuun tuhansille eurooppalaisille työntekijöille, ja sillä on tulevaisuudessakin merkittävä asema työttömyyden torjunnassa ja ennaltaehkäisyssä”, hän jatkaa. Andorin mukaan EGR osoittaa sen, miten tarpeellista on vastata ajankohtaisiin haasteisiin mutta jatkaa samalla myös vahvaa panostusta koulutukseen, innovaatioihin ja Euroopan infrastruktuuriin.

EGR:n neljännestä vuosikertomuksesta käy ilmi, että jäsenvaltioille maksetun EGR-rahoituksen määrä on kolminkertaistunut vuoden 2010 aikana. EU:n budjettivallan käyttäjät eli Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto myönsivät vuonna 2010 EGR:n rahoitusta yhteensä 31 hakemuksen perusteella. Hyväksytyistä hakemuksista 13 oli jätetty vuonna 2010 ja loput 18 vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla. Hakemusten määrän jyrkkä kasvu vuonna 2009 kuvastaa maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksia. Hakemuksia hyväksyttiin vuonna 2010 kolme kertaa enemmän kuin sitä edeltävänä vuonna, ja jäsenvaltioille maksetun EGR:n yhteisrahoituksen määrä oli 60 % suurempi kuin vuonna 2009.

Globalisaatiorahaston apu suunnattiin 23 688 irtisanotulle työntekijälle yhdeksässä jäsenvaltiossa (Alankomaissa, Espanjassa, Irlannissa, Liettuassa, Portugalissa, Puolassa, Saksassa, Sloveniassa ja Tanskassa), ja tukien yhteissumma oli 83 554 141 euroa. Tukea myönnettiin jäsenvaltioiden ehdottamien ja toteuttamien aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden yhteisrahoittamiseen 24 kuukauden aikana hakemuksen jättämisestä alkaen. EGR:n osuus yhteisrahoituksesta oli 65 %, ja loput 35 % tuli kansallisista lähteistä. Käytännössä rahoituksen avulla tarjottiin työnhakijoille muun muassa intensiivistä ja yksilöllistä työnhakuneuvontaa, erilaisia ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia, täydennys- ja uudelleenkouluttautumista sekä tilapäisiä kannustimia ja avustuksia aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden ajaksi. Myös muita työllistämistoimia, kuten yrittäjyyteen kannustamista ja julkisia työnvälityspalveluja, tuettiin EGR-varoin.

Euroopan parlamentti ja neuvosto perustivat Euroopan globalisaatiorahaston vuoden 2006 lopulla komission puheenjohtaja José Manuel Barroson aloitteesta sellaisten työntekijöiden avustamiseksi, jotka olivat globalisaation seurauksena menettäneet työnsä.

Komissio on esittänyt vuoden 2013 jälkeiselle ajalle laadittavaa seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevassa ehdotuksessaan, että EU:n tulisi jatkaa solidaarisuuden osoittamista EGR:n avulla sekä irtisanotuille työntekijöille että joukkoirtisanomisia kohdanneille alueille.

Tausta

Vuonna 2010 komissiolle toimitettiin yhteensä 31 EGR-tukihakemusta, mikä on yhden hakemuksen enemmän kuin sitä edeltävänä vuonna. Hakemuksia tuli kahdeltatoista jäsenvaltiolta yhteensä 169 994 542 euron edestä, ja niiden kohteena oli 31 995 irtisanottua työntekijää 16:lla eri toimialalla. Kolme jäsenvaltiota, Tšekki, Puola ja Slovenia, haki tukea vuonna 2010 ensimmäistä kertaa.

EGR:n toiminnan alettua tammikuussa 2007 rahasto on vastaanottanut yhteensä 78 tukihakemusta. Tukia on haettu yhteensä noin 355 miljoonaa euroa, ja niillä on autettu lähes 76 000:tta työntekijää. EGR-hakemuksia tehdään yhä useammalla toimialalla ja yhä useammissa jäsenvaltiossa.

Vuosiraportti kuvaa muun muassa kolmelle jäsenvaltiolle (Espanjalle, Portugalille ja Saksalle) aiempina vuosina myönnettyjen neljän EGR-tuen tuloksia ja sitä, miten tuki auttoi irtisanottuja työllistymään uudelleen. Raportin mukaan 629 auto-, tekstiili- ja matkapuhelinaloilta irtisanottua työntekijää löysi uuden työn tai työllisti itse itsensä EGR:n 12 kuukauden tukijakson aikana. Työllistyneiden määrä on 20 % tuen kohteena olleista 3 146 työntekijästä. Talouskriisin välittömänä seurauksena työllistyminen vaikeutui, koska paikallisten ja alueellisten työmarkkinoiden työmahdollisuudet olivat heikentyneet ja avoimet työpaikat vähentyneet.

Kuitenkin kaikkien kolmen jäsenvaltion kertomuksista käy ilmi, että tuen kohteena olevien työntekijöiden henkilökohtainen tilanne, itseluottamus ja työllistettävyys paranivat selvästi EGR-tuen ja -palvelujen ansiosta, vaikka kaikki eivät aina löytäneetkään uutta työtä nopeasti. EGR antoi jäsenvaltioille mahdollisuuden toimia tehokkaammin niillä alueilla, joihin työntekijävähennykset olivat vaikuttaneet, kuin olisi ollut mahdollista ilman EGR-rahoitusta – tämä koski niin tukea saaneiden määrää kuin myös tuen kestoa ja laatua.

EU:n rahoituksen turvin jäsenvaltiot ovat siis pystyneet reagoimaan irtisanomisiin joustavammin ja sisällyttämään tukipaketteihinsa yksilöllisiä ja innovatiivisia toimia sekä kiinnittämään enemmän huomiota osaamiseltaan heikoimpiin työntekijöihin. EGR:n yhteisrahoittama apu on nostanut työnhakijoiden taitotasoa, minkä on jo voitu todeta vaikuttaneen myönteisesti irtisanottujen uudelleentyöllistymiseen myös EGR-tukikauden jälkeen.

Jäsenvaltioiden raporttien mukaan globalisaatiorahastoa pidetään hyödyllisenä välineenä budjettivajeiden ja julkisen sektorin leikkausten aikakautena, kun kansalliset rahoituslähteet hupenevat ja jäsenvaltiot pinnistelevät toipuakseen talouskriisistä. Raportit osoittavat selvästi, että EGR on suureksi hyödyksi irtisanotuille työntekijöille ja että EU kantaa yhteisvastuunsa muutosten edessä.

Lisätietoa

Katso myös MEMO/11/561

EGR:n vuosikertomus 2010:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3286&langId=en

EGR:n sivusto: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=fi

Videotiedotteita:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

Yhteyshenkilöt:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar