Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi toetus töötajatele kasvas 2010. aastal kolmekordseks ulatudes 83 miljoni euroni

Brüssel, 22. august 2011. Täna Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud aruandest selgub, et eelmisel aastal aidati Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kaudu peaaegu 23 700 töötajat, kes olid majanduskriisi ja maailmas aset leidnud struktuuriliste muutuste tagajärjel töö kaotanud. Fondi kaudu toetust saanud töötajate arv on üle kahe korra suurem kui 2009. aastal. EGFi kaudu üheksale liikmesriigile välja makstud 83,5 miljonit eurot on mõeldud riiklike ametiasutuste abistamiseks juhul, kui nad toetavad töö kaotanud isikuid uute töökohtade leidmisel.

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor ütles aastaaruande avaldamise puhul: „Alates EGFi loomisest 2007. aastal on fond olnud ELi solidaarsuse väljendamise vahendiks, mille kaudu toetatakse neid, kes on oma töö kaotanud. Fondi vahenditega on kaetud koolitus- ja tööotsimistoetuse kulusid tuhandete Euroopa töötajate jaoks ja ka edaspidi on fondil oluline roll töötusega võitlemisel või tööpuuduse ennetamisel.” Volinik lisas: EGFi puhul on näha, kui vajalik on keskenduda selle kümnendi väljakutsetele, säilitades investeeringud sellistes valdkondades nagu koolitus, innovatsioon ja Euroopa infrastruktuur.”

EGFi tegevuse neljas aastaaruanne näitab 2010. aastal liikmesriikidele eraldatud toetuste kolmekordset suurenemist. Euroopa Liidu nõukogu kui ELi eelarvepädev asutus ja Euroopa Parlament tegid 2010. aastal 31 otsust EGFi vahendite rakendamise kohta: Neist otsustest 13 tehti vastusena 2010. aastal esitatud taotlustele ja 18 otsust käsitlesid 2009. aasta teises pooles esitatud taotlusi. Selline järsk tõus peegeldab ülemaailmse finants- ja majanduskriisi otsest mõju, mille tulemusena kasvas taotluste hulk 2009. aastal dramaatiliselt. Võrreldes 2009. aastaga kiideti 2010. aastal heaks kolm korda rohkem juhtumeid ning EGFi kaasrahastatud vahenditest maksti liikmesriikidele välja 60% rohkem toetusi.

EGFi toetusi maksti 23 688 koondatud töötajale üheksas liikmesriigis (Taani, Saksamaa, Iirimaa, Leedu, Holland, Poola, Portugal, Sloveenia, Hispaania) ja need ulatusid kogusummas 83 554 141 euroni. Toetust anti liikmesriikides kavandatud ja rakendatud aktiivsete tööturumeetmete kaasrahastamiseks 24 kuu jooksul alates taotluse esitamisest. EGF kaasrahastas 65% meetmetest, liikmesriigid andsid ülejäänud 35%. Tööotsijate jaoks ettenähtud konkreetsed meetmed hõlmasid intensiivset ja personaliseeritud tööotsinguabi, mitut liiki kutsealaseid koolitusi, kvalifikatsiooni tõstmise ja ümberõppemeetmeid, ajutisi rahalisi soodustusi ja toetusi tööotsingute ajaks ning muid toetusi näiteks oma ettevõtte loomiseks või avaliku sektori tööhõivekavade jaoks.

EGF, algatus, mille ettepaneku president Barroso tegi eesmärgiga toetada inimesi, kes on kaotanud töö üleilmastumise mõjude tagajärjel, loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt 2006. aasta lõpus.

Järgmise, 2013. aastast algava mitmeaastase finantsraamistiku raames on komisjon teinud ettepaneku, et EL peaks EGFi vahendite kaudu jätkama solidaarsuse väljendamist töö kaotanud töötajate ja koondamiste tõttu kannatavate piirkondade suhtes ka tulevikus.

Taust

2010. aastal sai komisjon kokku 31 EGFi toetuse taotlust, mis on ühe taotluse võrra rohkem kui 2009. aastal. Taotlused esitas 12 liikmesriiki, kokku taotleti EGFist 169 994 542 eurot ning taotlused hõlmasid 31 995 koondatud töötajat 16 sektoris. 2010. aastal esitas taotluse esmakordselt kolm liikmesriiki: Tšehhi Vabariik, Poola ja Sloveenia.

Alates 2007. aasta jaanuarist, mil EGFi tegevust alustas, on esitatud 78 taotlust, taotletud summad ulatuvad 355 miljonini, toetatud on pea 76 000 töötajat. Praegused suundumused näitavad, et EGFile esitab taotlusi üha rohkem sektoreid ja liikmesriike.

Aastaaruandes on esitatud ka neljal eelmisel aastal kolmele liikmesriigile (Hispaania, Portugal, Saksamaa) antud EGFi toetuste tulemused ja kirjeldatud seda, kuidas EGFi toetus aitas koondatutel leida uut tööd. Aruandest selgub, et 629 töötajat, kelle tööandjad koondasid auto-, tekstiili ja mobiiltelefonitööstuses, leidsid 12 kuud kestnud EGFi toetusperioodi jooksul uue töö või alustasid ettevõtlusega (20% 3146-st toetatust). Kriisi otsese mõjuna häirisid töötajate tagasipöördumist tööle kohalikul ja piirkondlikul tööturul esinenud probleemid vabade töökohtadega.

Kolm liikmesriiki esitas palju huvitavaid fakte, mis näitasid, et asjaomaste töötajate isiklik olukord, enesekindlus ja tööalane konkurentsivõime paranes tänu EGFi abile ja teenustele märkimisväärselt, isegi kui nad alati kiiresti uut tööd ei leidnud. EGF andis liikmesriikidele võimaluse tegutseda koondamistest mõjutatud piirkondades efektiivsemalt kui oleks olnud võimalik ilma EGFi rahastamiseta, seda nii abistatud inimeste arvu kui ka toetuse liigi, kestvuse ja kvaliteedi osas.

ELi vahendid võimaldasid liikmesriikidel paindlikumalt tegutseda ja lisada oma pakettidesse tugevalt personaliseeritud ja sageli innovatiivseid meetmeid ning pöörata suuremat tähelepanu madalaima kvalifikatsiooniga inimestele. Seega on EGFi kaudu kaasrahastatud toetused olnud heaks investeeringuks oskustesse ja see on mõjutanud positiivselt toetatute tööle tagasipöördumise näitajaid nii keskmises kui pikas perspektiivis ka pärast EGFi meetmete lõppu.

Lisaks ilmneb aruandest, et EGF on olnud kasulik vahend eelarvepuudujäägi ja avaliku sektori kärbete ajal, mil riiklikud vahendid on jäänud napimaks ja liikmesriigid on üritanud taastuda ülemaailmsest majanduskriisist. Need aruanded on veel kord tõendanud, et EGF osutab väärtuslikku abi koondatud töötajatele ning neist selgub taas ELi solidaarsus muutustega kohanemise ajastul.

Lisateave

Vaata ka MEMO/11/561

EGFi 2010. aasta aruanne on kättesaadav järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6942&langId=en

EGFi veebisait: http://ec.europa.eu/egf

Videouudislõigud:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

Kontakt:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar