Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Støtten til arbejdstagere fra EU's Globaliseringsfond stiger til det tredobbelte i 2010, dvs. til mere end 83 mio. EUR

Bruxelles, den 22. august 2011 - Ifølge en rapport, som blev vedtaget i dag af Europa-Kommissionen, fik hen ved 23 700 arbejdstagere, som blev afskediget som følge af den økonomiske krise og store strukturændringer i de globale handelsmønstre, sidste år hjælp fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – hvilket er mere end en fordobling i forhold til støtten fra fonden i 2009. De 83,5 mio. EUR, som EU's Globaliseringsfond udbetalte til ni medlemsstater, skal hjælpe de nationale myndigheder, når disse hjælper afskedigede arbejdstagere med at finde nye job.

László Andor, EU-kommissionsmedlem med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og integration, udtalte ved offentliggørelsen af årsrapporten: "Siden starten i 2007 har Den Europæiske Globaliseringsfond været et instrument, som viser EU-solidaritet, og som har støttet dem, der har mistet deres arbejde. Fonden har dækket uddannelse og jobsøgningsstøtte til tusinder af europæiske arbejdstagere, og den vil fortsat spille en afgørende rolle i bekæmpelse af arbejdsløshed eller i forebyggelsen heraf." László Andor sagde endvidere: "Den Europæiske Globaliseringsfond afspejler behovet for at fokusere på dette tiårs udfordringer, samtidig med at man fastholder store investeringer inden for områder som uddannelse, innovation og europæisk infrastruktur."

Det fremgår af den fjerde årsrapport om Den Europæiske Globaliseringfonds aktiviteter, at Globaliseringsfondens bidrag til medlemsstaterne er tredoblet i 2010. Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union vedtog som EU's budgetmyndighed i 2010 31 afgørelser om anvendelse af støtte fra Globaliseringsfonden: 13 af disse afgørelser vedrørte ansøgninger fra 2010, og 18 vedrørte ansøgninger fra anden halvdel af 2009. Denne voldsomme stigning afspejler, hvor hurtigt den globale finansielle og økonomiske krise har ført til en dramatisk stigning i antallet af ansøgninger i 2009. I 2010 blev der godkendt tre gange så mange ansøgninger som i 2009, og der var en stigning på 60 % i Den Europæiske Globaliseringsfonds medfinansiering til medlemsstaterne.

Den Europæiske Globaliseringsfonds bidrag var målrettet til 23 688 afskedigede arbejdstagere i ni medlemsstater (Danmark, Tyskland, Irland, Litauen, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien), i alt 83 554 141 EUR fra fonden. Støtten blev givet til medfinansiering af aktive arbejdsmarkedspolitikforanstaltninger, som medlemsstaterne havde foreslået og organiseret for arbejdstagere i en periode på 24 måneder efter datoen for ansøgningen. Den Europæiske Globaliseringsfond medfinansierede 65 % af foranstaltningerne, og de nationale kilder gav de resterede 35 %. De konkrete foranstaltninger for jobsøgende omfattede intensiv, individualiseret bistand til jobsøgning, forskellige former for erhvervsuddannelse, efteruddannelses- og omskolingsforanstaltninger, midlertidige incitamenter og dagpenge i forbindelse med de aktive foranstaltninger samt andre former for støtte, såsom etablering af selvstændig virksomhed og offentlige beskæftigelsesordninger.

Globaliseringsfonden, som blev oprettet på initiativ af Kommissionens formand, José Barroso, skal hjælpe dem, som mister deres arbejde som følge af globaliseringen, og blev oprettet af Europa-Parlamentet og Rådet ved udgangen af 2006.

Kommissionen har som en del af forslaget vedrørende den næste flerårige finansielle ramme efter 2013 foreslået, at EU fortsat, også fremover, skal vise sin solidaritet med afskedigede arbejdstagere og de berørte regioner gennem Globaliseringsfonden.

Baggrund

Kommissionen modtog i alt 31 ansøgninger om støtte fra Den Europæiske Globaliseringsfond i 2010 – én mere end i 2009. Disse ansøgninger blev indsendt af 12 medlemsstater vedrørende i alt 169 994 542 EUR i støtte fra Globaliseringsfonden til 31 995 afskedigede arbejdstagere som målgruppe inden for 16 sektorer. Tre medlemsstater ansøgte for første gang i 2010: Tjekkiet, Polen og Slovenien.

Efter at Globaliseringsfonden startede sine operationer i januar 2007, er der blevet indsendt 78 ansøgninger vedrørende et beløb på i alt ca. 355 mio. EUR, med støtte til hen ved 76 000 arbejdstagere. Der er blevet indsendt ansøgninger til Globaliseringsfonden inden for et stigende antal sektorer og af et stadigt større antal medlemsstater.

I årsrapporten gives der også en beskrivelse af, hvorledes fire bidrag fra Globaliseringsfonden, som blev tildelt i de foregående år til tre medlemsstater (Spanien, Portugal og Tyskland), blev anvendt, og hvorledes støtten fra Globaliseringsfonden hjalp de afskedigede arbejdstagere til at finde et nyt job. Rapporten viser, at 629 arbejdstagere, som var afskediget inden for bilindustrien, tekstilindustrien og mobiltelefonindustrien, havde fundet et nyt job eller var blevet selvstændige ved udgangen af den tolvmånedersperiode, hvor støtten fra Globaliseringsfonden blev givet (20 % af de 3 146, som fik støtte). Som en direkte følge af krisen gjorde vanskelighederne på de lokale og regionale arbejdsmarkeder med hensyn til jobmuligheder og ledige job det svært at få arbejdstagerne ind på arbejdsmarkedet igen.

De tre medlemsstater indberettede en række interessante kendsgerninger, der viste, at de pågældende arbejdstageres personlige situation, selvtillid og beskæftigelsesevne var blevet synligt forbedret takket været støtten fra Globaliseringsfonden og dens tjenester, selv hvis arbejdstagerne ikke altid fandt et nyt arbejde med det samme. Globaliseringsfonden giver medlemsstaterne mulighed for at agere mere effektivt i de regioner, der rammes af afskedigelser – med hensyn til antallet af mennesker, der støttes, og med hensyn til støttens varighed, type og kvalitet - i forhold til hvad der ville have været muligt uden støtten fra Globaliseringsfonden.

EU-midlerne gav ligeledes medlemsstaterne mulighed for at reagere mere fleksibelt og inddrage individualiserede og innovative aktioner i deres foranstaltninger og give de mindst kvalificerede mere opmærksomhed. Støtten, som medfinansieres af Globaliseringsfonden, udgør derfor en styrket investering i kvalifikationer, som allerede har vist sig at have positive virkninger på antallet af støttede arbejdstagere, som kom i beskæftigelse igen, også på mellemlang og lang sigt, efter at Globaliseringsfondens foranstaltninger er ophørt.

Endvidere oplyses det, at Globaliseringsfonden har været et nyttigt instrument på et tidspunkt med budgetunderskud og offentlige sektorer, som skærer ned, når de nationale ressourcer er blevet knappe, og når medlemsstater og virksomheder kæmper for at komme videre efter den globale krise. Disse rapporter viser endnu engang klart, at Globaliseringsfonden yder en værdifuld hjælp til afskedigede arbejdstagere og viser EU-solidaritet i sammenhæng med de ændrede forhold.

Yderligere oplysninger

Der henvises også til MEMO/11/561

Rapporten om Globaliseringsfonden 2010 kan ses på:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6942&langId=en

Globaliseringsfondens websted: http://ec.europa.eu/egf

Pressemeddelelser i form af videoklip:

Europa reagerer for at bekæmpe krisen: Globaliseringsfonden bliver styrket:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

EU lever op til sit ansvar i en globaliseret verden – Den Europæiske Globaliseringsfond:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

Kontaktpersoner :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar